අනු අංකය පින්තූරය    නම  තනතුර
01 balasuruiya

බී.එම්.සී.කේ. බාලසූරිය මිය

                                                                   

ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර                                       

02 kokila

ඩබ්.කේ. නානයක්කාර මයා

මුදල් සහකාර

                                                           

03

ganga

එච්.ජි.ජි. ශ්‍යාමලි මිය

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරි

04
w.a. sunethra kumari ඩබ්.ඒ. සුනේත්‍රා කුමාරි
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - I
05 chandrani ඩබ්.එම්. චන්ද්‍රානි කුමාරි මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - I
06 mallika යූ.එම්. මහීපාල මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - I
07 yamuna rathnayaka ඩී.එම්.වයි.කේ. රත්නායක මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - I
08 WANASINGHA ඩබ්.එම්.ටී.ටී.වනසිංහ මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
09 wipula කේ.ඩබ්. පෙරේරා මයා රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
10 sewwandi office ජේ.පී.එම්.එන්. සෙව්වන්දි මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
11 m.m.u.s. wasala ඩබ්.එම්.යූ.එස්. වාසල මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
12 renuka jayathilaka කේ.පී.ජේ.ආර්. ජයතිලක මෙනවිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
13 nalin ඩී.එන්.පී අමරසිංහ මයා
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
14 sewwandi 2 ජී.එන් සෙව්වන්දි මිය

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II

15 lakmini එස්.ජේ.එම්.එල්.පී. රූපසිංහ මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
16 DAMITHA NANAYAKKARA ඩබ්.ඩී.එන්. නානයක්කාර මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
17
ajantha ආර්.එම්.ඒ.කල්‍යානි මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
18 sanjeewa ජේ.ඒ.ඩී.එස් ජයකොඩි මය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - II
19  herath එච්.එම්. සංජිවනි හේරත් මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
20 SANJEE ඊ.එම්.එන්. සංජීවනි මෙනවිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
21  malithi ඩබ්.එම්.එම්.පී. වික්‍රමසිංහ මෙනවිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
22  DUSHANTHI එම්.එච්.සී. දුෂාන්ති මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
23  SANJEEWANI JAYALATH ජේ.ඒ.එම්. සංජීවනී ජයලත් මෙනවිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
24 duleeka එල්.එල්.ඩී. හේරත් මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
25
MUTHUGALA 2 ඒ.එස්. මුතුගල මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
26 sadamali ඩබ්.එන්.පී.එම්.ආර්. සඳමාලි මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
27 THARUKA 2 අයි.වී. තාරුකා මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
28 MADUBASHINI ඊ.ඒ.එස් මදුභාෂිණි මෙනවිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
29 premadasa එච්.ජී.එල්.ජී. ප්‍රේමදාස මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
30 g.l.c.k. kanchanamala ජී.එල්.සී.කේ. කාංචනමාලා මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - III
31 lesli rajakaruna ආර්.එම්.බී.එල්. රාජකරුණා මයා
කා.කා.සේ. I
32
INDIKA ඒ.ඒ. ඉන්දික උදය කුමාර මයා 
කා.කා.සේ. I
33 anura අනුර සෙනෙවිරත්න මයා
කා.කා.සේ. I
34 disanayaka ඩී.එම්.පී. දිසානායක මයා කා.කා.සේ. II
35 nadee එස්.එච්.එම්.අයි.එච් සූරියහෙට්ටි
කා.කා.සේ. II
36 LAKMAL කේ.පී.පී. ලක්මාල් මයා කා.කා.සේ. III
37 PRIYANKA ඕ.ජී. ප්‍රියංකා පද්මිනි මෙනවිය කා.කා.සේ. III
38 w.a.n.b. wijerathna1 ඩබ්.ඒ.එන්.බී. විජේරත්න මයා
රියදුරු
39 PRIYADARSHANI කේ.ඒ.එස්. ප්‍රියදර්ශනී මෙනවිය කා.කා.සේ. III

  සමෘද්ධි කළමණාකරුවන් හා නිලධාරින්

01 M.I.S.මරසහ මය එම්.යු.පී. මාරසිංහ මයා සමෘද්ධි කළමනාකරු
02 W.A.කලයණවත මය ඩබ්.ඒ. කල්‍යානි මිය සමෘද්ධි කළමනාකරු
03 HEMA එස්.ඒ.එන්.එච්. සෙනෙවිරත්න මිය
සමෘද්ධි කළමනාකරු
04 MANORI මනෝරි මාලිකා මිය  සමෘද්ධි කළමනාකරු
05 R.M.නශනත උපල කමර මය ආර්.එම්.එන්.යු. කුමාර මයා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
06 P.A.P.පතරජ මය පී.ඒ.පී. පතිරාජ මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
07 ESHANI ඩබ්.කේ.ඊ.එස්. ප්‍රනාන්දු මිය
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
08 R.L.G.D. රතනයක මය ආර්.එල්.ජී.ඩී. රත්නායක මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
09 M.A.වජර පරයදරශණ මය එම්.ඒ.ඩබ්. ප්‍රියදර්ශනී මිය
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
10 SRIYA පී.එම්. ශ්‍රියා කල්යානි මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
11 PADMASHEELI බී.එම්.ඒ. පද්මසීලී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
12 N.H.චනදරවත මය එන්.එච්.චන්ද්‍රාවතී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
13  B.M.ගමණ බලසරය මය බී.එම්.ජී. බාලසූරිය මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
14 J.M.D.කමර බඩරනයක මය ජී.එම්.ඩී.කේ. බණ්ඩාරනායක මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 

  ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් 

01
PANDITHARATHNA බී.එම්.ඒ. පණ්ඩිතරත්න මයා
උපදේශන නිලධාරි
02
thanuja එල්.ආර්.ටී.පී. ගුණසේන මිය

ජනපද නිලධාරි

03
ABERATHNA ඩබ්.එම්.ආර්.පී. අබේරත්න මයා
තරුණ සේවා නිලධාරි
04
SUJATHA එච්.එම්. සුජාතා හේරත් මිය සංස්කෘතික නිලධාරි
05
samarasingha එස්.ඒ.ඒ.එස්.එස්. සමරසිංහ මිය
සමාජ සේවා නිලධාරි (පළාත්)
06  priyadarshani බී.එල්.ඒ. ප්‍රියදර්ශනි මිය සමාජ සේවා නිලධාරි (මධ්‍යම රජය)
07 h.m.s.b. herath එච්.එම්.එස්.බී. හේරත් මයා
සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක
08 jagath kumara යු.එස්.එන්.ජේ. කුමාර මයා
සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක (ක්ෂේත්‍ර)
09 anuruddha එච්.එම්.ඒ. හේරත් මයා
තාක්ෂණික නිලධාරි
10 RMK.P.K.DISSANAYAKA ආර්.එම්.කේ.පී.කේ. දිසානායක මිය තාක්ෂණික සහකාර
11
KAPILA ඩබ්.පී.කේ. සරත්චන්ද්‍ර මයා
නිපුණතා සංවර්ධන සහකාර
12
nisar ඒ.එම්.එස්. නිසාර් මයා
පර්යේෂණ සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 
13 NALIN KULATHUNGA කේ.එම්.ඩී. නලීන් කුලතුංග මයා
බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක
14 arunasiri 2 ජී.එස්.එම්. අනුරසිරි මයා බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක
15 BUDDIST අනුෂා ප්‍රියංගනී මිය බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක
16
i.a.n. priyadharshani අයි.ඒ.එන්. ප්‍රියදර්ශනී මිය ඉඩම් පරිහරණ හා සැලසුම් සහකාර
17 kulathunga එච්.පී.ඩී.එස්. කුලතුංග මිය සංවර්ධන සහකාර
18
sriyani අයි.පී.එස්. රාජකරුණා මිය
සංවර්ධන නිලධාරී (ඉඩම්)
19 JAYASUNDARA ජේ.එම්.එම්. ජයසුන්දර මිය
ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි
20 SENANAYAKA එස්.එම්.කේ.පී. සේනානායක මිය
සංවර්ධන නිලධාරි (ග්‍රාම සංවර්ධන)
21
DISANAYAKA ඩබ්.පී.එච්. දිසානායක මිය
සංඛ්‍යාලේඛණ නිලධාරි
22 ANOJA KUMARI බී. අනෝජා කුමාරි මිය
ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
23 ASHOKA DAMAYANTHI ඩබ්.ඒ. අශෝකා දමයන්ති මිය ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
24 anusha0001 එම්.එම්.ජී.සී. මදුරප්පෙරුම මිය සංවර්ධන නිලධාරි (සමාජ සේවා)
25 d.m.c.n. dissanayaka ඩී.එම්.සී.එන්. දිසානායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි (සමාජ සේවා)
26 NILMINI බී.එම්. නිල්මිණි කුමාරි මිය මැහුම් උපදේශක
27 ACHALA එච්.එම්. අචලා ලක්මාලි මිය මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර
28 WIKRAMASINHA එස්.සී.එස්.ඩබ්.කේ.බී.සී.කේ. වික්‍රමසිංහ මිය වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි
29 SPORT එල්.ඒ.එන්. දසානායක මයා
ක්‍රීඩා නිලධාරි
30 KUMARI ඊ.පී.පී. කුමාරි මෙනවිය
ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරි
31 anoja ඩී.ඒ.ඒ. දේවසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරි (පළාත් සභා)
32 thennakoon ටී.එම්.ටී.ඩී. තෙන්නකෝන් මිය සංවර්ධන නිලධාරි
33 OSHADI ඊ.ඕ.කේ. රත්නමලල මිය  තාක්ෂණික සහකාර
34 IMG 20181128 144432 ඒ.එම්. තුෂාරි අධිකාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරි (ඉඩම්)
35 anusha ආර්.පී.ඒ. වික්‍රමසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරි

  සංවර්ධන නිලධාරි 

01 kahatawila1 එච්.ඒ.ආර්. විමලවීර මයා සංවර්ධන නිලධාරි 
02 pallegama1 ඊ.එම්.ඩී.පී. ඒකනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
03 bamunumulla1 ටී.ඒ.කේ. රාජපක්ෂ මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
04 nallura1 පී.එම්.ටී.සී. පතිරාජ මයා සංවර්ධන නිලධාරි 
05 jayani  ඒ.එම්.ජේ.එස්. අබේකෝන් මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
06 GAMLATH ඩබ්.ජී.එස්. ගම්ලත් මිය
සංවර්ධන නිලධාරි 
07 yamuna thennakon ටී.එම්.වයි. තෙන්නකෝන් මිය
සංවර්ධන නිලධාරි 
08
SAMEERA පී.ඩී.එස්.එස්. දිසානායක මයා සංවර්ධන නිලධාරි 
09
vanasinha ආර්.පී.ඩී.ඒ.ඩී. වනසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
10
h.r.m.j.herath එච්.ආර්.එම්.ජේ. හේරත් මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
11
rittadeniya1 ආර්.එම්.ඩබ්. රාමනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
12
C.MALANI එච්.පී.සී. මාලනී මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
13
kaushi ඩබ්.එම්.කේ.පී. තිලකරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
14
GUNASINGHA ආර්.ඩී.ඩබ්.එස්. ගුණසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
15
KANTHI RATHNAYAKA ආර්.එම්.කේ.කේ. රත්නායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
16
h.m.j.amarasuriya එම්.එම්.පී. අමරසූරිය මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි 
17
mysara එම්.අයි.එෆ්. මයිසරා මිය සංවර්ධන නිලධාරි 
18
yashee new එස්.ඒ.වයි.ඩී. සූරසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරි  (විශ්‍රාම වැටුප්)
19
nadeesha gunasekara එස්.ඒ.එන්.සී. ගුණසේකර මිය සංවර්ධන නිලධාරි   
20 NADEESHA ඊ.එම්.එන්.එස්. රත්නායක සංවර්ධන නිලධාරි   
21 n.m.p.s. narayana එන්.එම්.පී.එස්. නාරායන මිය සංවර්ධන නිලධාරි   
22 e.s. silva ඊ.එස්. සිල්වා මයා සංවර්ධන නිලධාරි   
23
THARANGA එච්.ඒ.ටී.පී. කුමාර මයා සංවර්ධන නිලධාරි
24 SAMARAKOON එස්.එම්.එස්.කේ. සමරකෝන් මිය
සංවර්ධන නිලධාරි   
25
pranando 2 එච්.ආර්.එස්. ප්‍රනාන්දු මිය
සංවර්ධන නිලධාරි (විදේශ කටයුතු)
26
SHARINA ඒ.එල්. ශරීනා මිය
සංවර්ධන නිලධාරි (විදේශ කටයුතු)     
27
NAWARATHNA එන්.එම්.පී.ඩී. නවරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි  (විදේශ කටයුතු)
28
nalaka කේ.ඒ.එන්.පී. කරුණාරත්න මයා
සංවර්ධන නිලධාරි    
29
raji එච්.ඒ.පී.ආර්. කුමාරි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි    
30
NAYANA ඊ.ඒ.එන්.ටී. ඒකනායක මිය
සංවර්ධන නිලධාරි    
31
ajith0001 කේ.ඒ.ඩී. කුමාර මයා
සංවර්ධන නිලධාරි    
32
thilakasiri එල්.එම්.ඩී. තිලකසිරි මයා
සංවර්ධන නිලධාරි (ග්‍රාමීය)   
33
anusha gunathilaka ජී.එම්.ඒ.පී. ගුණතිලක මිය
සංවර්ධන නිලධාරි    
34
inoka ඩබ්.ඒ.අයි.ඩී. විතානගේ මිය
සංවර්ධන නිලධාරි   
35
THAKSHILA ඊ.එම්.ටී. නිරෝෂිනි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි (සංස්කෘතික)
36
SANDAMALI ජේ.ඩී.එස්.පී. සඳමාලි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි (මානව සම්පත්)
37 r.d dinusha shayamali ආර්.ඩී. දිනුෂා ශ්‍යාමලී මිය සංවර්ධන නිලධාරි (මානව සම්පත්)
38
JAYASINHA ජේ.එම්.සී.එල්. ජයසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරි   
39
WANNINAYAKA ඩබ්.එම්.ජී.එස්. වන්නිනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි (දේශීය වෛද්‍ය)
40
ANOJA DISANAYAKA ඩී.එම්.ඒ. දිසානායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි
41 nishanthi ඒ.එම්.එන්.ජේ. අධිකාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරි
42 SUJATHA EKANAYAKA ඊ.එම්. සුජාතා ඒකනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි
43 pamodya ටී.ආර්.එම්.පී.එම්. සේනාරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි
44 NISHANI ජේ.එම්.එන්. කෞෂල්‍යා මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
(අභ්‍යාසලාභී පුහුණු)
45 HARSHANA ඩබ්.එම්.පී.හර්ෂණ මයා සංවර්ධන නිලධාරි
(අභ්‍යාසලාභී පුහුණු)
46 DHANU එම්.ඒ.ඩී.සී. ජයලත් මිය සංවර්ධන නිලධාරි
(අභ්‍යාසලාභී පුහුණු)
47 SACHI ජී.එල්.සී.එස්. නවෝදනී මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
(අභ්‍යාසලාභී පුහුණු)
48 RUWINI එම්.කේ.ආර්.එස්. ප්‍රනාන්දු මිය සංවර්ධන නිලධාරි
(අභ්‍යාසලාභී පුහුණු)
49 ANUSHA පී.ජී.ඩබ්.ඒ. අබේරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි
(අභ්‍යාසලාභී පුහුණු)
50 NILUSHA  ටී.එම්.එන්.එම්. ජයවර්ධන මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
(අභ්‍යාසලාභී පුහුණු)
 
 
 
 

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top