இலக்கம் புகைப்படம்    பெயர்                                                    
பதவி                                                
        01         
balasuruiya திருமதி. பீ.எம்.ஸீ.கே. பாலசூரிய     
பிரதான அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர்
02 kokila திரு. டப்லிவ்.கே. நானயக்கார கணக்கு உதவியாளர்

03

ganga

திருமதி. எச்.ஜீ.ஜீ. ஷாமலி

ஓய்வூதிய அலுவலகர்

04
w.a. sunethra kumari திருமதி. டப்லிவ்.ஏ. சுனேத்ரா குமாரி
அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - I
05 chandrani திருமதி. டப்லிவ்.எம்.சந்த்ரானி குமாரி அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - I
06 mallika  திருமதி. யு.எம். மஹீபால அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - I
07 yamuna rathnayaka திருமதி. டீ.எம்.வய்.கே. ரத்னாயக அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - I
08 WANASINGHA திருமதி. டப்லிவ்.எம்.டீ.டீ. வனசிங்ஹ அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - II
09 wipula திரு. கே.டப்லிவ். பெரேரா அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் II
10 sewwandi office திருமதி. ஜே.பீ.எம்.என். செவ்வந்தி
அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - II
11 m.m.u.s. wasala திருமதி. டப்லிவ்.எம்.யு.எஸ். வாஸல
அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - II
12 renuka jayathilaka செல்வி. கே.பீ.ஜே.ஆர். ஜயதிலக அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - II
13 nalin திரு. டி.என்.பீ. அமரசிங்ஹ அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் -II
14 sewwandi 2 திருமதி. ஜீ.என். செவ்வந்தி

அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் II

15 lakmini திருமதி. எஸ்.ஜே.எம்.எல்.பீ. ரூபசிங்ஹ அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - II
16 DAMITHA NANAYAKKARA திருமதி. டப்லிவ்.டீ.என். நானயக்கார அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - II
17
ajantha திருமதி. ஆர்.எம்.ஏ. கல்யானி அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - II
18 sanjeewa திரு. ஜே.ஏ.டி. ஜயகொடி அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் II
19 herath திருமதி. எச்.எம். சங்ஜீவனி ஹேரத் அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - III
20 SANJEE செல்வி. ஈ.எம்.என். சங்ஜீவனி
அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - III
21 malithi செல்வி. டப்லிவ். எம்.எம்.பீ. விக்ரமசிங்ஹ அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - III
22
DUSHANTHI திருமதி. எம்.எச்.ஸீ. துஷாந்தி அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
23
SANJEEWANI JAYALATH செல்வி. ஜே.ஏ.எம். சங்ஜீவனி ஜயலத் அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
24 duleeka திருமதி. எல்.எல்.டீ. ஹேரத் அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - III
25
MUTHUGALA 2 திருமதி. ஏ.எஸ். முதுகல அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - III
26 sadamali திருமதி. டப்லிவ்.என்.பீ.எம்.ஆர். சந்தமாலி அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - III
27 THARUKA 2 திருமதி. அய்.வீ. தாருகா அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
28 MADUBASHINI செல்வி. ஈ.ஏ.எஸ். மதுபாஷினி அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
29 premadasa திருமதி. எச்.ஜீ.எல்.ஜீ. ப்ரேமதாஸ அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - III
 30 g.l.c.k. kanchanamala திருமதி. ஜீ.எல்.ஸீ.கே. காஞ்சனமாலா அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் III
31 lesli rajakaruna திரு. ஆர்.எம்.பீ.எர். ராஜகருனா கா.கா.உ -  I
32 INDIKA திரு. ஏ.ஏ. இந்திக உதய குமார கா.கா.உ -   I
33 anura திரு. அனுர செனவிரத்ன கா.கா.உ -   I
34 disanayaka திரு. டீ.எம்.பீ. திஸானாயக  கா.கா.உ -  II
35 nadee திருமதி. எஸ்.எச்.எம்.அய்.எச். சூரியஹெட்டி கா.கா.உ -  II
36 LAKMAL திரு. கே.பீ.பீ. லக்மால் கா.கா.உ - III
37 PRIYANKA செல்வி. ஓ.ஜீ. ப்ரியங்கா பத்மினி
கா.கா.உ -  III
38 WICRAMASINGHA திரு. பீ.ஆர். விக்ரமசிங்ஹ சாரதி

 சமூர்த்தி முகாமையாளர்களும் உத்தியோகத்தர்களும்

 01 M.I.S.මරසහ මය திரு. எம்.அய். எஸ். மாரசிங்ஹ சமூர்த்தி முகாமையாளர்
 02 W.A.කලයණවත මය திருமதி. டப்லிவ்.ஏ. கல்யானி சமூர்த்தி முகாமையாளர்
 03 HEMA திருமதி. எஸ்.ஏ.என்.எச். செனவிரத்ன
சமூர்த்தி முகாமையாளர்
04 MANORI திருமதி. மனோரி மாலிகா சமூர்த்தி முகாமையாளர்
05 R.M.නශනත උපල කමර මය திரு. ஆர். எம்.என்.யு. குமார
சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
06 P.A.P.පතරජ මය திரு. பீ.ஏ.பீ. பதிராஜ  சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
07 ESHANI திருமதி. டப்லிவ்.கே.ஈ.எஸ். ​ப்ரனான்து சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
08 R.L.G.D. රතනයක මය திருமதி. ஆர்.எல்.ஜீ.டி. ரத்னாயக சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
09 M.A.වජර පරයදරශණ මය திருமதி. எம்.ஏ.டப்லிவ். ப்ரியதர்ஷனி
சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
10 SRIYA திருமதி. பீ.எம். ஸ்ரியா கல்யானி சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
11 PADMASHEELI திருமதி. பீ.எம்.ஏ. பத்மசீலி சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
12 N.H.චනදරවත මය திருமதி. என்.எச். சந்த்ராவதி சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
13  B.M.ගමණ බලසරය මය திரு. பீ.எம்.ஜீ. பாலசூரிய  சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
14 J.M.D.කමර බඩරනයක මය திரு. ஜீ.எம்.டீ.கே. பண்டாரநாயக சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
15 PRIYADARSHANI செல்வி. கே.ஏ.எஸ். ப்ரியதர்ஷனி கா.கா.உ -  III.

வௌிக்கள  உத்தியோகத்தர்கள்

01
PANDITHARATHNA திரு. பீ.எம்.ஏ. பண்டிதரத்ன
ஆலோசனை (போதனை) அலுவலகர்
02
thanuja திருமதி. எல்.ஆர்.டீ.பீ. குனசேன

குடியேற்ற அலுவலகர்

03
ABERATHNA திரு. டப்லிவ்.எம்.ஆர்.பீ. அபேரத்ன
இளைஞர் சேவை அலுவலகர்
04
SUJATHA திருமதி. எச்.எம். சுஜாதா ஹேரத்
கலாசார அலுவலகர்
05
samarasingha திருமதி. எஸ்.ஏ.ஏ.எஸ்.எஸ். சமரசிங்ஹ
சமூக சேவை அலுவலகர் (மாகாணம்)
06  priyadarshani திருமதி. பீ.எல்.ஏ. ப்ரியதர்ஷனி சமூக சேவை அலுவலகர் (மத்திய அரசு)
07 h.m.s.b. herath திரு. எச்.எம்.எஸ்.பீ. ஹேரத்  அபிவிருத்தி ஒன்றிணைப்பாளர்
08 jagath kumara திரு. யு.எஸ்.என்.ஜே. குமார அபிவிருத்தி ஒன்றிணைப்பாளர் (வௌிக்கள)
09 anuruddha திரு. எச்.எம்.ஏ. ஹேரத்
தொழிநுட்ப அலுவலகர்
10 RMK.P.K.DISSANAYAKA திருமதி. ஆர்.எம்.கே.பீ.கே. திஸானாயக தொழிநுட்ப உதவியாளர்
11
KAPILA திரு. டப்லிவ்.பீ.கே. சரத்சந்த்ர
திறன் அபிவிருத்தி உதவியாளர்
12
nisar திரு. ஏ.எம்.எஸ். நிஸார்
ஆராய்ச்சி உதவியாளர் (காணி தேடல்)
13 NALIN KULATHUNGA திரு. கே.எம்.டீ. நலின் குலதூங்க
பௌத்த அலுவல்கள் உத்தியோகத்தர்
14 arunasiri 2 திரு. ஜீ.எஸ்.எம். அனுரசிரி பௌத்த அலுவல்கள் உத்தியோகத்தர்
15 BUDDIST திருமதி. அனூஷா ப்ரியங்கனீ
பௌத்த அலுவல்கள் உத்தியோகத்தர்
16
i.a.n. priyadharshani திருமதி. அய்.ஏ.என். ப்ரியதர்ஷனி
காணி உபயோகித்தல்  மற்றும் திட்டமிடல் உதவியாளர்
17 geethanjali திருமதி. பீ.வீ.எச். கீதான்ஜலி  நிகழ்ச்சித் திட்ட வௌிக்கள உதவியாளர்
 18 kulathunga திருமதி. எச்.பீ.டீ.எஸ். குலதூங்க அபிவிருத்தி உதவியாளர்
19
sriyani திருமதி. அய்.பீ.எஸ். ராஜகருனா
நிகழ்ச்சித் திட்ட அபிவிருத்தி உதவியாளர் (காணி)
20 JAYASUNDARA திருமதி. ஜே.எம்.என். ஜயசுந்தர
கிராமிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
21 SENANAYAKA திருமதி. எஸ்.எம்.கே.பீ. சேனானாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (கிராமிய அபிவிருத்தி)
22
DISANAYAKA திருமதி. டப்லிவ்.பீ.எச். திஸானாயக
புள்ளி விபரவியல் அலுவலகர்
23 ANOJA KUMARI திருமதி. பீ. அனோஜா குமாரி  சிறுவர் உரிமைகள் மேம்படுத்தல் அலுவலகர்
24 ASHOKA DAMAYANTHI திருமதி. டப்லிவ்.ஏ. அஷோகா தமயந்தி  சிறுவர் உரிமைகள் மேம்படுத்தல் அலுவலகர்
25 anusha0001 திருமதி. எம்.எம்.ஜீ.சீ. மதுரப்பெரும  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (சமூக சேவை)
26 d.m.c.n. dissanayaka திருமதி. டீ.எம்.சீ.என். திஸானாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (சமூக சேவை)
27 NILMINI திருமதி. பீ.எம். நில்மினி குமாரி
​தையல் வேலை ஆலோசகர்
28 ACHALA திருமதி. எச்.எம். அசலா லக்மாலி முன் பிள்ளைப் பருவ அபிவிருத்தி உதவியாளர்
29 WIKRAMASINHA திருமதி. எஸ்.ஸீ.எஸ்.டப்லிவ்.கே.பீ.ஸீ.கே. விக்ரமசிங்ஹ  பெண்கள் அபிவிருத்தி அலுவலகர்
30 SPORT திரு. எல்.ஏ.என். தஸனாயக
விளையாட்டு அலுவலகர்
31 KUMARI செல்வி. ஈ.பீ.பீ. குமாரி 

 

பிரதேச பிள்ளைப் பாதுகாப்பு அலுவலகர்

32 anoja  திருமதி. டீ.ஏ.ஏ. தேவசிங்ஹ  அபிவிருத்தி அலுவலகர்  (மாகாணம்)
33 thennakoon திருமதி. டீ.எம்.டீ.டீ. தென்னகோன்  அபிவிருத்தி அலுவலகர்
34 OSHADI திருமதி. ஈ.ஓ.கே. ரத்னமலல  தொழிநுட்ப உதவியாளர்
35 thushari திருமதி. ஏ.எம். துஷாரி அதிகாரி  அபிவிருத்தி அலுவலகர் (காணி)
36 anusha  திருமதி. ஆர்.பீ.ஏ. விக்ரமசிங்ஹ  அபிவிருத்தி அலுவலகர்

 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள்

01 rajitha திரு. ஆர்.எம்.ஆர்.டி. ரத்னாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
02 nalinda திரு. எம்.எல்.என். சுமனசேன   அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
03 anushika rathnayaka திருமதி. எம்.ஏ.அய். ரத்னாயக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   
04 c.s.kumara திரு. அய்.பீ.ஸீ.எஸ். குமார   அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    
05 jayani திருமதி. ஏ.எம்.ஜே.எஸ். அபேகோன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    
06 GAMLATH திருமதி. டப்லிவ்.ஜீ.எஸ். கம்லத்  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி )
07 yamuna thennakon திருமதி. டீ.எம்.வய். தென்னகோன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    
08
SAMEERA திரு. பீ.டி.எஸ்.எஸ். திஸானாயக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    (அனர்த்த முகாமைத்துவம்)
09
vanasinha திருமதி. ஆர்.பீ.டி.ஏ.டி வனசிங்ஹ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    (உற்பத்தித் திறன்)
10
h.r.m.j.herath திருமதி. எச்.அர்.எம்.ஜே. ஹேரத்  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    (உற்பத்தித் திறன்)
11
palinda திரு. எச்.பீ.எல்.பீ. ஜயசூரிய  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    
12
C.MALANI திருமதி. எச்.பீ.சீ. மாலனி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    (விவசாயம்)
13
kaushi திருமதி. டப்லிவ்.எம்.கே.பீ. திலகரத்ன  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    (விவசாயம்)
14
GUNASINGHA திருமதி. ஆர்.டி.டப்லிவ்.எஸ். குனசிங்ஹ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    (விவசாயம்)
15
KANTHI RATHNAYAKA திருமதி. ஆர்.எம்.கே.கே. ரத்னாயக
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    
16
h.m.j.amarasuriya செல்வி. எம்.எம்.பீ. அமரசூரிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தகம்)
17
mysara திருமதி. எம்.அய்.எப். மைஸரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    
18
yashee new திருமதி. எஸ்.ஏ.வய்.டி. சூரசிங்ஹ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (ஓய்வூதிய அலுவலகர்)
19
nadeesha gunasekara திருமதி. எஸ்.ஏ.என்.சீ. குனசேகர  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (அடையாள அட்டை)
 20 NADEESHA திருமதி. ஈ.எம்.என்.எஸ். ரத்னாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (அடையாள அட்டை)
21 THARANGA திரு. எச்.ஏ.டீ.பீ. குமார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (பதிவு) 
22
SAMARAKOON திருமதி. எஸ்.எம்.எஸ்.கே. சமரகோன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்     (ஆலோசக - போதனை உதவியாளர் )
23
pranando 2 திருமதி. எம்.ஆர்.எஸ். பெர்னாந்து  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (வௌிநாட்டு அலுவல்கள்)
24 SHARINA திருமதி. ஏ.எல். ஸரீனா  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   (வௌிநாட்டு அலுவல்கள்)
25
NAWARATHNA திருமதி. என்.எம்.பீ.டி. நவரத்ன  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   (வௌிநாட்டு அலுவல்கள்)
26
nalaka திரு. கே.ஏ.என்.பீ. கருனாரத்ன  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   
27
raji திருமதி. எச்.ஏ.பீ.ஆர். குமாரி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   
28
NAYANA திருமதி. ஈ.ஏ.என்.டீ. ஏகனாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   
29
ajith0001 திரு. கே.ஏ.டி. குமார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   
30
thilakasiri திரு. எல்.எம்.டி. திலகசிரி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (கிராமிய)
31
anusha gunathilaka திருமதி. ஜீ.எம்.ஏ.பீ. குணதிலக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   
32
inoka திருமதி. டப்லிவ்.ஏ.அய்.டி. விதானகே
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்   
33
THAKSHILA திருமதி. ஈ.எம்.டீ. நிரோஷனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (கலாசாரம்)
34
SANDAMALI திருமதி. ஜே.டி.எஸ்.பீ. சந்தமாலி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (மனித வளம்)
35 r.d dinusha shayamali திருமதி. ஆர்.டி. தினூஷா ஸ்ரயாமலி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (மனித வளம்)
36
JAYASINHA திருமதி. ஜே.எம்.சீ.எல். ஜயசிங்ஹ  பெண்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (மாகாணம்)
37 WANNINAYAKA திருமதி. டப்லிவ்.எம்.ஜீ.எஸ். வன்னிநாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்    (ஆயுர்வேதம்)
38 ANOJA DISANAYAKA திருமதி. டி.எம்.ஏ. திஸானாயக
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (புனருத்தாபனம்)
39 nishanthi திருமதி. ஏ.எம்.என்.ஜே. அதிகாரி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
40 SUJATHA EKANAYAKA திருமதி. ஈ.எம். சுஜாதா ஏகனாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
41 pamodya திருமதி. டீ.ஆர்.எம்.பீ.எம். செனரத்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
42 NISHANI செல்வி. ஜே.எம்.என். கௌஷல்யா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (பயிற்சி பெறுனர்)
43 HARSHANA திரு. டப்லிவ்.எம்.பீ. ஹர்ஷன  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (பயிற்சி பெறுனர்)  
44 DHANU திருமதி. எம்.ஏ.டீ.ஸி. ஜயலத்
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (பயிற்சி பெறுனர்) 
45 SACHI செல்வி. ஜீ.எல்.ஸீ.எஸ்.நவோதனி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (பயிற்சி பெறுனர்) 
46 RUWINI திருமதி. எம்.கே.ஆர்.எஸ். பெர்னாந்து  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (பயிற்சி பெறுனர்) 
47 ANUSHA  திருமதி. அனூஷா அபேரத்ன  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (பயிற்சி பெறுனர்) 
48 NILUSHA திருமதி. டீ.எம்.என்.எம். ஜயவர்தன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  (பயிற்சி பெறுனர்) 
 
 
 

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top