හැඳුනුම

ලිපිනය:
පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
හෙට්ටිපොල
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 372291038
ෆැක්ස්:
+94 372291038

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top