එස්.ඒ.වයි.ආර්. ජයතිලක                           

 සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 දු.ක: 037 - 3985525, 076 - 8507508

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිලිබද පනත

තොරතුරු ලබාගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය

තොරතුරු ඉල්ලීම ලැබුණු බව දැන්වීම

තොරතුරු ඉල්ලීම් ලියාපදිංචි ලේඛනය

තොරතුරු ඉල්ලීම භාරගත් බව දැන්වීම

තොරතුරු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

තොරතුරු ලබාදීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම

තෙවන පාර්ශවයකට සන්නිවේදනය කිරීම

අභියාචනාව භාරගැනීම

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිලිබද පනත අභියාචනා ලේඛනය

නම් කළ නිලධාරියා වෙත යවන අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් විස්තර ලේඛනය

තොරතුරු නිලධාරියාගේ විස්තර

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත කරනු ලබන අභියාචනය

 

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top