කොට්ඨාසය  පින්තූරය නම තනතුර ලිපිනය දුරකතන අංකය
පඬුවස්නුවර - බටහිර රජසටරර  එල්.ඩී. චතුරානි මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පඬුවස්නුවර බටහිර, හෙට්ටිපොල.

+94714489084
ගිරාතලාන ඒ.එම්. හේමලතා කුමාරිහාමි මිය. විවාහ රෙජිස්ටාර් ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල. +94 372291172
කටුමුළුව එස්.පී. සේනානායක මිය. විවාහ රෙජිස්ටාර් කටුමුළුව, කනත්තේවැව. +94 713344772
හිඳියාමුල්ල බී.එම්.ආර්. බස්නායක මයා විවාහ රෙජිස්ටාර් කඩවලගෙදර, මූණමල්දෙණිය +94 771123610
රඹෑව එම්.එල්.එම්. අබුතාහීර් මයා විවාහ රෙජිස්ටාර් රඹෑව, සුනන්දපුර +94778633200
 බණ්ඩාරකොස්වත්ත එස්. ජහුබර්දීන් විවාහ රෙජිස්ටාර් හලාවත පාර, බණ්ඩාරකොස්වත්ත +94 375711159
           
           
           
           
           
           
           

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top