කොට්ඨාසය  පින්තූරය නම තනතුර ලිපිනය දුරකතන අංකය
පඬුවස්නුවර - බටහිර රජසටරර  එල්.ඩී. චතුරානි මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පඬුවස්නුවර බටහිර, හෙට්ටිපොල.

+94714489084
ගිරාතලාන ඒ.එම්. හේමලතා කුමාරිහාමි මිය. විවාහ රෙජිස්ටාර් ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල. +94 372291172
කටුමුළුව එස්.පී. සේනානායක මිය. විවාහ රෙජිස්ටාර් කටුමුළුව, කනත්තේවැව. +94 713344772
හිඳියාමුල්ල බී.එම්.ආර්. බස්නායක මයා විවාහ රෙජිස්ටාර් කඩවලගෙදර, මූණමල්දෙණිය +94 771123610
රඹෑව එම්.එල්.එම්. අබුතාහීර් මයා විවාහ රෙජිස්ටාර් රඹෑව, සුනන්දපුර +94778633200
 බණ්ඩාරකොස්වත්ත එස්. ජහුබර්දීන් විවාහ රෙජිස්ටාර් හලාවත පාර, බණ්ඩාරකොස්වත්ත +94 375711159
           
           
           
           
           
           
           

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top