ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ

ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය

දුරකථන අංකය

1325 - දෝතැල්ල dothella new ඒ.ඒ. මංගලතිස්ස මයා දෝතැල්ල, සුනන්දපුර 078-5189165
1326 - කහටවිල kahatawila

 

එස්.ඒ.ඒ.පී. ගුණසේකර මයා

(වැ.බ)

කහටවිල, කූරටිහේන 076-8494040
1327 - මදුල්ල MADULLA NEW ඩබ්.එම්.එස්. විජේසිංහ මයා මදුල්ල, සුනන්දපුර 077-1294084
1328 - ගනේගම ganegama බී.එම්.සී.ඩී. බන්නැහැක මයා මදුල්ල, සුනන්දපුර 071-2913436
1329 - මඩඉන madaina new එන්.එම්.එම්.සී. නරසිංහ මෙය මදුල්ල, සුනන්දපුර 077-7141089
1330 - අකුරණ kahatawila and akuran new එස්.ඒ.ඒ.පී. ගුණසේකර මයා අකුරණ, කූරටිහේන 076-8494040
1331 - වඩුමුන්න wadumunna එච්.එන්.ඩබ්.ටී. සඳනායක මිය වඩුමුන්න, කූරටිහේන 071-7582989
1332 - පල්ලේගම pallegama new එම්.එම්.එම්.පි. මාරසිංහ මෙය පල්ලේගම, හෙට්ටිපොල 077-8767710
1333 - මුණිහිරිගම munihirigama 2 ජී.එම්.කේ.කේ. ගොඩමුල්ල මිය මුණිහිරිගම, හෙට්ටිපොල 072-5596390
1334 - ගිරාතලාන girathalana ටී.කේ.ඩී. අබේරත්න මයා ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල 072-5768018
1335 - දිවුල්වැව diwulwewa ඩබ්.එම්.සී.කරුණාතිලක මයා දිවුල්වැව, හෙට්ටිපොල 077-0386151
1336 - හෙට්ටිපොල hettipola 2 ඒ.එල්.එන්.සී. ලියනගේ මයා හෙට්ටිපොල, හෙට්ටිපොල 077-3414156
1337 - දොළහමුණ dolahamuna gs ඩබ්.එම්.ඒ.එස්. විජේසිංහ මයා දොළහමුණ, හෙට්ටිපොල 077-4037088
1338 - කුරුඳුකුඹුර kurundhukumbura new ආර්.පී.ආර්.පී. පීරිස් මයා පහළ මලගනේ, හෙට්ටිපොල
1339 - බෝගොල්ල bogolla 2 එල්.සී. පුෂ්පමාලා මිය බෝගොල්ල, හෙට්ටිපොල 071-8603270
1340 - ටැකෑව tekewa එල්.ආර්. මදුශානි මිය ටැකෑව, හෙට්ටිපොල 077-1916683
1341 - තෙන්ගොඩගෙදර thengodagedara එච්.එම්.එස්.එම්. හේරත් මයා තෙන්ගොඩගෙදර, හෙට්ටිපොල 077-8512690
1342 - රිදීකන්ද ridikanda 2 එච්.එච්. ජයමහ මයා රිදීකන්ද, හෙට්ටිපොල 076-7586035 
1343 - බමුණුමුල්ල bamunumulla new බී.එම්.එස්. සඳමාලි මිය බමුණුමුල්ල, හෙට්ටිපොල 071-4052382
1344 - මොරගොල්ල MORAGOLLA 2 ඒ.ඒ.එම්. බිස්රුල් හාෆි මයා මොරගොල්ල, මොරගොල්ල 077-1757324
1345 - මීගස්පිටිය meegaspitiya ttt බී.එම්.ජේ. බාලසූරිය මයා මීගස්පිටිය, හෙට්ටිපොල 071-7603262
1346 - පඬුවස්නුවර paduwas bamunumulla ඩී.එම්.එස්.බී. දිසානායක මයා පඬුවස්නුවර, හෙට්ටිපොල 072-6457034
1347 - කොටඹපිටිය kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA

ආර්.ඩී.එස්. ප්‍රේමරත්න මයා

(වැ.බ)

කොටඹපිටිය, හෙට්ටිපොල 072-6266007
1348  - නිකපිටිය nikapitiya 2 ඒ.ඩබ්.එස්. ෆොන්සේකා මිය නිකපිටිය, හෙට්ටිපොල 077-9590901
1349 - රඹෑව rambewa 2 එස්.එස්. විමලවීර මයා රඹෑව, සුනන්දපුර 077-9337518
1350 - කෝන්වැව koonwewa 2 එම්.එම්.ජී. මාරසිංහ මයා කෝන්වැව, මණ්ඩපොල 071-5712791
1351 - මණ්ඩපොල mandapola new ඩබ්.ඒ.එම්. නිශාන්ති මිය මණ්ඩපොල, මණ්ඩපොල 077-2735918
1352 - ඔතේගම othegama 2 බී.එම්.පී.සී. රත්නායක මිය ඔතේගම, මණ්ඩපොල 078-8344524
1353 - දිග්ගලගෙදර DIGGALAGEDARA NEW ජේ.ඒම්.ඒ. මාධවී මිය දිග්ගලගෙදර, මණ්ඩපොල 077-5110234
1354 - දොරබාවිල dorabawila ආර්.එන්.ඩී.සී. කරුණාරත්න මිය දොරබාවිල, තුත්තිරිපිටිගම 077-9060557
1355 - කඩවලගෙදර kadawalagedara hammaliya ටී.එම්.අයි.එස්.කේ. අබේරත්න මයා (වැ.බ)
කඩවලගෙදර, තුත්තිරිපිටිගම 077-6334661
1356 - නල්ලුර nallura යූ.ඩී. රූපසිංහ මයා නල්ලුර, තුත්තිරිපිටිගම 071-6859911
1357 - මඩිගේ මිදියාල madige midiyala එස්.පී.බී.පී. ජයතියක මයා මඩිගේ මිදියාල, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 071-6683049
1358 - පලුගස්වැව yaye gedara palugas wewa ඩී.ඩී. අමරසූරිය මයා පලුගස්වැව, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 071-8341659
1359 - හිඳගහවැව hidagahawewa ආර්.එම්.අයි.එන්. විල්බාගෙදර මිය හිඳගහවැව, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 071-8061299
1360 - මිදියාල midiyala 22 ආර්.එම්.එන්. රත්නායක මයා හම්මාලිය, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 072-4704792
1361 - හම්මාලිය kadawalagedara hammaliya ටී.එම්.අයි.එස්.කේ. අබේරත්න මයා හම්මාලිය, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 077-6334661
1370 - යායේගෙදර yaye gedara palugas wewa ඩී.ඩී. අමරසූරිය මයා (වැ.බ)
යායේගෙදර, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 071-8341659
1371 - හාතපොල hathapola 2 කේ.එම්. චන්ද්‍රසිරි මයා හාතපොල, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 076-7030252
1372 - බණ්ඩාරකොස්වත්ත HATHAPOLA BANDARAKOSWATHTHA කේ.එම්. චන්ද්‍රසිරි මයා (වැ.බ)
බණ්ඩාර කොස්වත්ත, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 076-7030252
1395 - ඉහළ ගොමුගොමුව ihala gomugomuwa ජේ.ඒ.පී.එන්. ජයවීර මයා ඉහළ ගොමුගොමුව, ගොමුගොමුව 077-2413538
1396 - පහළ ගොමුගොමුව pahala gomogomuwa 2 කේ.ජී.සී. රොෂානා මෙනවිය පහළ ගොමුගොමුව, ඉහළ ගොමුගොමුව 077-9556056
1397 - ඇපලදෙණිය AEPALADENIYA NEW ඩබ්.එන්.ඒ. දිල්ශානි මෙනවිය ඇපලදෙණිය, ඉහළ ගොමුගොමුව 077-1825204
1398 - කරගහගෙදර karagahagedara ඊ.පී.එම්.ඩී.එච්.ඒකනායක මයා කරගහගෙදර, ඉහළ ගොමුගොමුව 077-8434659
1399 - මූණමල්දෙණිය munamaldeniya ඩබ්.ආර්.එස්.එම්.ඒ. සෙනවිරත්න මයා මූණමල්දෙණිය, මූණමල්දෙණිය 077-6407753
1400 - මල්වානේගෙදර munamaldeniya ඩබ්.ආර්.එස්.එම්.ඒ. සෙනවිරත්න මයා (වැ.බ)
මල්වානේගෙදර, මල්වානේගෙදර 077-6407753
1401 - අකරවත්ත akarawattha ඩබ්.ජේ.ඒ.පී. සුමනසිංහ මයා අකරවත්ත, මූණමල්දෙණිය 077-8342745
1402 - කඹුරපොල kaburapola ඩී.එම්.එන්.ඒ. කුලරත්න මිය කඹුරපොල, මූණමල්දෙණිය 071-4606911
1405 - හිඳියාමුල්ල
HIDIYAMULLA 2 එන්.එල්.එස්.කේ. තිලකරත්න මිය
කඩවලගෙදර, මූණමල්දෙණිය 071-4316619
1409 - ඇඹෝගෙදර aebogedara 2 එස්.එම්.ඩී.පී. සේනානායක මිය ඇඹෝගෙදර, මඟුලාගම 072-3880073
1411 - දොරටියාගෙදර doratiyagedara එස්.එම්.එස්.එච්. නදීශානි මිය දොරටියාගෙදර, මූණමල්දෙණිය 071-9507005
1412 - රිට්ටාදෙණිය rittadeniya 2 එස්.එම්.අයි. ප්‍රියන්ත මයා රිට්ටාදෙණිය, හෙට්ටිපොල 072-4858734
1413 - දහනැක්ගෙදර dahanek gedara ආර්.ඩී.බී. වසන්තා මිය දහනැක්ගෙදර, මූණමල්දෙණිය 072-3839792
1414 - නාගොල්ලාගොඩ abagahagedara 2 එච්.එම්.එස්.එස්. හේරත් මිය (වැ.බ)
නාගොල්ලාගොඩ, නාගොල්ලාගොඩ 072-6426081
1415 - අඹගහගෙදර abagahagedara 2 එච්.එම්.එස්.එස්. හේරත් මිය අඹගහගෙදර, නාගොල්ලාගොඩ 072-6426081
1416 - පිහිඹිය pihibiya 2 එච්.එම්.එස්. බණ්ඩාර මයා පිහිඹිය, රත්මලේ 071-3805733
1417 - රත්මලේ rathmale 2 ඩී.එම්.එන්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයා පිහිඹිය, රත්මලේ 072-4068864
1418 - හෙට්ටිගම HETTIGAMA NEW වයි.එම්.පී. මදුභාෂිනි මයා හෙට්ටිගම, පිහිඹිය රත්මලේ 077-2590635
1419 - ජයසිරිපුර JAYASIRIPURA 2 ‍එස්.ආර්.එම්.එම්.එස්. තිලකරත්න මයා ජයසිරිපුර, නාගොල්ලාගොඩ 077-8812461
1420 - ඇහැටුමුල්ල ahetumulla පි.එම්.එන්. සඳමාලි මිය ඇහැටුමුල්ල, නාගොල්ලාගොඩ 076-5443475
1421 - බරම්පොල barampola ඒ.අයි. අතුකෝරාල මිය බරම්පොල, හල්මිල්ලවැව 071-3811213
1422 - කෙවිටිය kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA ආර්.ඩී.එස්. ප්‍රේමරත්න මයා කෙවිටිය , හල්මිල්ලවැව 071-2315168
1423 - හංතිහව hanthihawa 2 කේ.පී.ඩී.පී. ප්‍රේමලාල් මයා හංතිහව, හල්මිල්ලවැව 077-8959060
1424 - පැපොලේගම pepolegama 2 එල්.එන්.කේ. මානෙල් මිය පැපොලේගම, හල්මිල්ලවැව 071-1761872
1425 - කරඳව udagama and karandawa new එච්.පී.ඩී. නිහාල්ස් මයා කරඳව, කූරටිහේන 072-4869334
1426 - උඩගම udagama and karandawa new එච්.පී.ඩී. නිහාල්ස් මයා (වැ.බ) උඩගම, හල්මිල්ලවැව 072-4869334
1427 - යෝධයාකන්ද yodayakanda NEW ඩී.එම්. ජයතිලක මයා වැටියේගෙදර, කූරටිහේන 077-4832493

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top