ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ

ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය

දුරකථන අංකය

1325 - දෝතැල්ල dothella new ඒ.ඒ. මංගලතිස්ස මයා දෝතැල්ල, සුනන්දපුර 078-5189165
1326 - කහටවිල kahatawila

 

එස්.ඒ.ඒ.පී. ගුණසේකර මයා

(වැ.බ)

කහටවිල, කූරටිහේන 076-8494040
1327 - මදුල්ල MADULLA NEW ඩබ්.එම්.එස්. විජේසිංහ මයා මදුල්ල, සුනන්දපුර 077-1294084
1328 - ගනේගම ganegama බී.එම්.සී.ඩී. බන්නැහැක මයා මදුල්ල, සුනන්දපුර 071-2913436
1329 - මඩඉන madaina new එන්.එම්.එම්.සී. නරසිංහ මෙය මදුල්ල, සුනන්දපුර 077-7141089
1330 - අකුරණ kahatawila and akuran new එස්.ඒ.ඒ.පී. ගුණසේකර මයා අකුරණ, කූරටිහේන 076-8494040
1331 - වඩුමුන්න wadumunna එච්.එන්.ඩබ්.ටී. සඳනායක මිය වඩුමුන්න, කූරටිහේන 071-7582989
1332 - පල්ලේගම pallegama new එම්.එම්.එම්.පි. මාරසිංහ මෙය පල්ලේගම, හෙට්ටිපොල 077-8767710
1333 - මුණිහිරිගම munihirigama 2 ජී.එම්.කේ.කේ. ගොඩමුල්ල මිය මුණිහිරිගම, හෙට්ටිපොල 072-5596390
1334 - ගිරාතලාන girathalana ටී.කේ.ඩී. අබේරත්න මයා ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල 072-5768018
1335 - දිවුල්වැව diwulwewa ඩබ්.එම්.සී.කරුණාතිලක මයා දිවුල්වැව, හෙට්ටිපොල 077-0386151
1336 - හෙට්ටිපොල hettipola 2 ඒ.එල්.එන්.සී. ලියනගේ මයා හෙට්ටිපොල, හෙට්ටිපොල 077-3414156
1337 - දොළහමුණ dolahamuna gs ඩබ්.එම්.ඒ.එස්. විජේසිංහ මයා දොළහමුණ, හෙට්ටිපොල 077-4037088
1338 - කුරුඳුකුඹුර kurundhukumbura new ආර්.පී.ආර්.පී. පීරිස් මයා පහළ මලගනේ, හෙට්ටිපොල
1339 - බෝගොල්ල bogolla 2 එල්.සී. පුෂ්පමාලා මිය බෝගොල්ල, හෙට්ටිපොල 071-8603270
1340 - ටැකෑව tekewa එල්.ආර්. මදුශානි මිය ටැකෑව, හෙට්ටිපොල 077-1916683
1341 - තෙන්ගොඩගෙදර thengodagedara එච්.එම්.එස්.එම්. හේරත් මයා තෙන්ගොඩගෙදර, හෙට්ටිපොල 077-8512690
1342 - රිදීකන්ද ridikanda 2 එච්.එච්. ජයමහ මයා රිදීකන්ද, හෙට්ටිපොල 076-7586035 
1343 - බමුණුමුල්ල bamunumulla new බී.එම්.එස්. සඳමාලි මිය බමුණුමුල්ල, හෙට්ටිපොල 071-4052382
1344 - මොරගොල්ල MORAGOLLA 2 ඒ.ඒ.එම්. බිස්රුල් හාෆි මයා මොරගොල්ල, මොරගොල්ල 077-1757324
1345 - මීගස්පිටිය meegaspitiya ttt බී.එම්.ජේ. බාලසූරිය මයා මීගස්පිටිය, හෙට්ටිපොල 071-7603262
1346 - පඬුවස්නුවර paduwas bamunumulla ඩී.එම්.එස්.බී. දිසානායක මයා පඬුවස්නුවර, හෙට්ටිපොල 072-6457034
1347 - කොටඹපිටිය kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA

ආර්.ඩී.එස්. ප්‍රේමරත්න මයා

(වැ.බ)

කොටඹපිටිය, හෙට්ටිපොල 072-6266007
1348  - නිකපිටිය nikapitiya 2 ඒ.ඩබ්.එස්. ෆොන්සේකා මිය නිකපිටිය, හෙට්ටිපොල 077-9590901
1349 - රඹෑව rambewa 2 එස්.එස්. විමලවීර මයා රඹෑව, සුනන්දපුර 077-9337518
1350 - කෝන්වැව koonwewa 2 එම්.එම්.ජී. මාරසිංහ මයා කෝන්වැව, මණ්ඩපොල 071-5712791
1351 - මණ්ඩපොල mandapola new ඩබ්.ඒ.එම්. නිශාන්ති මිය මණ්ඩපොල, මණ්ඩපොල 077-2735918
1352 - ඔතේගම othegama 2 බී.එම්.පී.සී. රත්නායක මිය ඔතේගම, මණ්ඩපොල 078-8344524
1353 - දිග්ගලගෙදර DIGGALAGEDARA NEW ජේ.ඒම්.ඒ. මාධවී මිය දිග්ගලගෙදර, මණ්ඩපොල 077-5110234
1354 - දොරබාවිල dorabawila ආර්.එන්.ඩී.සී. කරුණාරත්න මිය දොරබාවිල, තුත්තිරිපිටිගම 077-9060557
1355 - කඩවලගෙදර kadawalagedara hammaliya ටී.එම්.අයි.එස්.කේ. අබේරත්න මයා (වැ.බ)
කඩවලගෙදර, තුත්තිරිපිටිගම 077-6334661
1356 - නල්ලුර nallura යූ.ඩී. රූපසිංහ මයා නල්ලුර, තුත්තිරිපිටිගම 071-6859911
1357 - මඩිගේ මිදියාල madige midiyala එස්.පී.බී.පී. ජයතියක මයා මඩිගේ මිදියාල, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 071-6683049
1358 - පලුගස්වැව yaye gedara palugas wewa ඩී.ඩී. අමරසූරිය මයා පලුගස්වැව, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 071-8341659
1359 - හිඳගහවැව hidagahawewa ආර්.එම්.අයි.එන්. විල්බාගෙදර මිය හිඳගහවැව, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 071-8061299
1360 - මිදියාල midiyala 22 ආර්.එම්.එන්. රත්නායක මයා හම්මාලිය, බණ්ඩාරකොස්වත්ත 072-4704792
1361 - හම්මාලිය kadawalagedara hammaliya ටී.එම්.අයි.එස්.කේ. අබේරත්න මයා හම්මාලිය, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 077-6334661
1370 - යායේගෙදර yaye gedara palugas wewa ඩී.ඩී. අමරසූරිය මයා (වැ.බ)
යායේගෙදර, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 071-8341659
1371 - හාතපොල hathapola 2 කේ.එම්. චන්ද්‍රසිරි මයා හාතපොල, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 076-7030252
1372 - බණ්ඩාරකොස්වත්ත HATHAPOLA BANDARAKOSWATHTHA කේ.එම්. චන්ද්‍රසිරි මයා (වැ.බ)
බණ්ඩාර කොස්වත්ත, බණ්ඩාර කොස්වත්ත 076-7030252
1395 - ඉහළ ගොමුගොමුව ihala gomugomuwa ජේ.ඒ.පී.එන්. ජයවීර මයා ඉහළ ගොමුගොමුව, ගොමුගොමුව 077-2413538
1396 - පහළ ගොමුගොමුව pahala gomogomuwa 2 කේ.ජී.සී. රොෂානා මෙනවිය පහළ ගොමුගොමුව, ඉහළ ගොමුගොමුව 077-9556056
1397 - ඇපලදෙණිය AEPALADENIYA NEW ඩබ්.එන්.ඒ. දිල්ශානි මෙනවිය ඇපලදෙණිය, ඉහළ ගොමුගොමුව 077-1825204
1398 - කරගහගෙදර karagahagedara ඊ.පී.එම්.ඩී.එච්.ඒකනායක මයා කරගහගෙදර, ඉහළ ගොමුගොමුව 077-8434659
1399 - මූණමල්දෙණිය munamaldeniya ඩබ්.ආර්.එස්.එම්.ඒ. සෙනවිරත්න මයා මූණමල්දෙණිය, මූණමල්දෙණිය 077-6407753
1400 - මල්වානේගෙදර munamaldeniya ඩබ්.ආර්.එස්.එම්.ඒ. සෙනවිරත්න මයා (වැ.බ)
මල්වානේගෙදර, මල්වානේගෙදර 077-6407753
1401 - අකරවත්ත akarawattha ඩබ්.ජේ.ඒ.පී. සුමනසිංහ මයා අකරවත්ත, මූණමල්දෙණිය 077-8342745
1402 - කඹුරපොල kaburapola ඩී.එම්.එන්.ඒ. කුලරත්න මිය කඹුරපොල, මූණමල්දෙණිය 071-4606911
1405 - හිඳියාමුල්ල
HIDIYAMULLA 2 එන්.එල්.එස්.කේ. තිලකරත්න මිය
කඩවලගෙදර, මූණමල්දෙණිය 071-4316619
1409 - ඇඹෝගෙදර aebogedara 2 එස්.එම්.ඩී.පී. සේනානායක මිය ඇඹෝගෙදර, මඟුලාගම 072-3880073
1411 - දොරටියාගෙදර doratiyagedara එස්.එම්.එස්.එච්. නදීශානි මිය දොරටියාගෙදර, මූණමල්දෙණිය 071-9507005
1412 - රිට්ටාදෙණිය rittadeniya 2 එස්.එම්.අයි. ප්‍රියන්ත මයා රිට්ටාදෙණිය, හෙට්ටිපොල 072-4858734
1413 - දහනැක්ගෙදර dahanek gedara ආර්.ඩී.බී. වසන්තා මිය දහනැක්ගෙදර, මූණමල්දෙණිය 072-3839792
1414 - නාගොල්ලාගොඩ abagahagedara 2 එච්.එම්.එස්.එස්. හේරත් මිය (වැ.බ)
නාගොල්ලාගොඩ, නාගොල්ලාගොඩ 072-6426081
1415 - අඹගහගෙදර abagahagedara 2 එච්.එම්.එස්.එස්. හේරත් මිය අඹගහගෙදර, නාගොල්ලාගොඩ 072-6426081
1416 - පිහිඹිය pihibiya 2 එච්.එම්.එස්. බණ්ඩාර මයා පිහිඹිය, රත්මලේ 071-3805733
1417 - රත්මලේ rathmale 2 ඩී.එම්.එන්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයා පිහිඹිය, රත්මලේ 072-4068864
1418 - හෙට්ටිගම HETTIGAMA NEW වයි.එම්.පී. මදුභාෂිනි මයා හෙට්ටිගම, පිහිඹිය රත්මලේ 077-2590635
1419 - ජයසිරිපුර JAYASIRIPURA 2 ‍එස්.ආර්.එම්.එම්.එස්. තිලකරත්න මයා ජයසිරිපුර, නාගොල්ලාගොඩ 077-8812461
1420 - ඇහැටුමුල්ල ahetumulla පි.එම්.එන්. සඳමාලි මිය ඇහැටුමුල්ල, නාගොල්ලාගොඩ 076-5443475
1421 - බරම්පොල barampola ඒ.අයි. අතුකෝරාල මිය බරම්පොල, හල්මිල්ලවැව 071-3811213
1422 - කෙවිටිය kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA ආර්.ඩී.එස්. ප්‍රේමරත්න මයා කෙවිටිය , හල්මිල්ලවැව 071-2315168
1423 - හංතිහව hanthihawa 2 කේ.පී.ඩී.පී. ප්‍රේමලාල් මයා හංතිහව, හල්මිල්ලවැව 077-8959060
1424 - පැපොලේගම pepolegama 2 එල්.එන්.කේ. මානෙල් මිය පැපොලේගම, හල්මිල්ලවැව 071-1761872
1425 - කරඳව udagama and karandawa new එච්.පී.ඩී. නිහාල්ස් මයා කරඳව, කූරටිහේන 072-4869334
1426 - උඩගම udagama and karandawa new එච්.පී.ඩී. නිහාල්ස් මයා (වැ.බ) උඩගම, හල්මිල්ලවැව 072-4869334
1427 - යෝධයාකන්ද yodayakanda NEW ඩී.එම්. ජයතිලක මයා වැටියේගෙදර, කූරටිහේන 077-4832493

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top