கிராம சேவகர் பிரிவு புகைப்படம் கிராம சேவகரின் பெயர் அலுவலக முகவரி

தொலை பேசி இல.

1325 - தோதெல்ல  dothella new திரு.ஏ.ஏ. மங்கலதிஸ்ஸ  தோதெல்ல, சுனன்தபுர 078-5189165
1326 - கஹடவில kahatawila திரு.எஸ்.ஏ.ஏ.பீ. குனதிலக கஹடவில, கூரடிஹேன 076-8494040
1327 - மதுல்ல IMG 20181119 123032 resized 20181119 123106667 திரு.டப்ளிவ்.எம்.எஸ். விஜேசிங்ஹ மதுல்ல, சுனன்தபுர 077-1294084
1328 - கனேகம ganegama திரு.பீ.எம்.சீ.டீ. பன்னெஹெக தோதெல்ல, சுனன்தபுர 071-2913436
1329 - மடஇன AKURANA MADAINA NEW திரு.ஆர்.பீ.ஆர்.பீ. பீரிஸ் தோதெல்ல, சுனன்தபுர 071-4923914 
1330 - அகுரண AKURANA MADAINA NEW திரு.ஆர்.பீ.ஆர்.பீ. பீரிஸ் அகுரண, கூரடிஹேன 071-4923914
1331 - வடுமுன்ன wadumunna திருமதி.எச்.என்.டப்ளிவ்.டீ. சன்தநாயக வடுமுன்ன, கூரடிஹேன 071-7582989
1332 - பல்லேகம pallegama 2 திரு. எச்.பீ.டீ. நிஹால்ஸ் பல்லேகம, ஹெட்டிபொல 072-4869334
1333 - முனிஹிரிகம munihirigama 2 திருமதி. ஜீ.எம்.கே.கே. கொடமுல்ல முனிஹிரிகம, ஹெட்டிபொல 072-5596390
1334 - கிராதலான girathalana திரு.டீ.கே.டி. அபேரத்ன கிராதலான, ஹெட்டிபொல 072-5768018
1335 - திஉல்வெவ diwulwewa திரு.டப்ளிவ்.எம்.சி. கருணாதிலக திஉல்வெவ, ஹெட்டிபொல 077-0386151
1336 - ஹெட்டிபொல  hettipola 2 திரு. ஏ.எல்.என்.சீ. லியனகே ஹெட்டிபொல, ஹெட்டிபொல 077-3414156
1337 - தொலஹமுன  dolahamuna gs திரு. டப்ளிவ்.எம்.ஏ.எஸ். விஜேசிங்ஹ தொலஹமுன, ஹெட்டிபொல 077-4037088
1338 - குருந்துகும்புர KURUDUKUBURA 2 திருமதி.பீ.எம்.எஸ். சன்தமாலி பஹல மலக​னே, ஹெட்டிபொல 071-4052382
1339 - போகொல்ல  bogolla 2 திருமதி. எல்.சீ. புஷ்பமாலா போகொல்ல , ஹெட்டிபொல 071-8603270
1340 - டெகேவ  tekewa திருமதி.எல்.ஆர். மதுஷானி டெகேவ, ஹெட்டிபொல 077-1916683
1341 - தென்கொடகெதர thengodagedara திரு.எச்.எம்.எஸ்.எம். ஹேரத் தென்கொடகெதர, ஹெட்டிபொல 077-8512690
1342 - ரிதீகன்த ridikanda 2 திரு.ஜே.எச்.எச். ஜயமஹா ரிதீகன்த, ஹெட்டிபொல 076-7586035 
1343 - பமுனுமுல்ல paduwas bamunumulla திரு.டீ.எம்.எஸ்.பீ. திஸானாயக பமுனுமுல்ல, ஹெட்டிபொல 072-6457034
1344 - மொரகொல்ல MORAGOLLA 2 திரு.ஏ.ஏ.எம். பிஸ்ருல் ஹாபி மொரகொல்ல, மொரகொல்ல 077-1757324
1345 - மீகஸ்பிடிய meegaspitiya ttt திரு.பீ.எம்.ஜே. பாலசூரிய மீகஸ்பிடிய, ஹெட்டிபொல

071-7603262

1346 - பண்டுவஸ்நுவர paduwas bamunumulla திரு.டீ.எம்.எஸ்.பி. திஸானாயக பண்டுவஸ்நுவர, ஹெட்டிபொல 072-6457034

1347 -  கொடம்பபிடிய

kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA திரு.ஆர்.எம்.டப்ளிவ்.எஸ். திஸானாயக கொடம்பபிடிய, ஹெட்டிபொல 072-6266007
1348 - நிகபிடிய nikapitiya 2 திருமதி.ஏ.டப்ளிவ்.எஸ். பொன்சேகா நிகபிடிய, ஹெட்டிபொல 077-9590901
1349 - ரம்பேவ rambewa 2 திரு.எஸ்.எஸ். விமலவீர ரம்பேவ, சுனன்தபுர 077-9337518
1350 - கோன்வெவ koonwewa 2 திரு.எம்.எம்.ஜீ. மாரசிங்ஹ கோன்வெவ,  மன்டபொல 071-5712791
1351 - மன்டபொல mandapola new திருமதி.டப்னிவ்.ஏ.எம். நிஷான்தி மன்டபொல,  மன்டபொல 077-2735918
1352 - ஒதேகம othegama 2 திருமதி.பி.எம்.பீ.சீ. ரத்னாயக ஒதேகம, மன்டபொல 078-8344524
1353 - திக்கலகெதர DIGGALAGEDARA NEW திருமதி.ஜே.எம்.ஏ. மாதவி திக்கலகெதர, மன்டபொல 077-5110234
1354 - தொரபாவில dorabawila திருமதி.ஆர்.என்.டீ.சீ. கருனாரத்ன தொரபாவில, துத்திரிபிடிகம 077-9060557
1355 - கடவெலகெதர kadawalagedara hammaliya திரு.டீ.எம்.அய்.எஸ்.கே. அபேரத்ன கடவெலகெதர, துத்திரிபிடிகம 077-6334661
1356 - நல்லூர nallura  திரு.யு.டீ. ரூபசிங்ஹ நல்லூர,  துத்திரிபிடிகம 071-6859911
1357 - மடிகே மிதியால  madige midiyala  திரு.எஸ்.பீ.பீ.பீ. ஜயதிலக மடிகே மிதியால, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-6683049
1358 - பலுகஸ்வெவ yaye gedara palugas wewa  திரு.டீ.டீ. அமரசூரிய பலுகஸ்வெவ, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-8341659
1359 - ஹின்தகஹவெவ hidagahawewa  திருமதி.ஆர்.எம்.அய்.என். வில்பாகெதர ஹின்தகஹவெவ,  பண்டாரகொஸ்வத்த 071-8061299
1360 - மிதியால midiyala 22  திரு.ஆர்.ஆர்.எம்.என்.   ரத்னாயக ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 072-4704792
1361 - ஹம்மாலிய kadawalagedara hammaliya திரு.டீ.எம்.அய்.எஸ்.கே. அபேரத்ன ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 077-6334661
1370 - யாயகெதர yaye gedara palugas wewa திரு.டீ.டீ. அமரசூரிய யாயகெதர, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-8341659
1371 - ஹாதாபொல HATHAPOLA BANDARAKOSWATHTHA திரு.கே.எம். சந்ரசிரி ஹாதாபொல, பண்டாரகொஸ்வத்த 076-7030252
1372 - பண்டாரகொஸ்வத்த HATHAPOLA BANDARAKOSWATHTHA திரு.ஆர்.கே.எம். சந்ரசிரி பண்டாரகொஸ்வத்த, பண்டாரகொஸ்வத்த 076-7030252
1395 - இஹல கொமுகொமுவ ihala gomugomuwa திரு.ஜே.ஏ.பீ.என். ஜயவீர இஹல கொமுகொமுவ, கொமுகொமுவ 077-2413538
1396 - பஹல  கொமுகொமுவ pahala gomogomuwa 2 திருமதி.கே.ஜீ.சீ. ரொஷானா பஹல  கொமுகொமுவ, இஹல கொமுகொமுவ 077-9556056
1397 - எபலதெனிய AEPALADENIYA NEW செல்வி.டப்லிவ்.என்.ஏ. தில்ஷானி எபலதெனிய,பஹல  கொமுகொமுவ 077-1825204
1398 - கரகஹகெதர karagahagedara திரு.ஈ.பீ.எம்.டீ.எச். ஏகனாயக கரகஹகெதர, இஹல கொமுகொமுவ 077-8434659
1399 - மூனமல்தெனிய munamaldeniya திரு.டப்லிவ்.ஆர்.எஸ்.எம்.ஏ. செனவிரத்ன மூனமல்தெனிய, மூனமல்தெனிய 077-6407753
1400 - மல்வானெகெதர malwanegedara 2 திருமதி.டப்லிவ்.பீ.ஜே.சீ. தில்ருக்‌ஷி மல்வானெகெதர,  மல்வானெகெதர 072-8628877
1401 - அகரவத்த akarawattha திருமதி.டப்லிவ்.ஜே.ஏ.பீ. சுமனசிங்ஹ

அகரவத்த, மூனமல்தெனிய

077-8342745
1402 - கம்புரபொல kaburapola திருமதி.டீ.எம்.என்.ஏ. குலரத்ன கம்புரபொல, மூனமல்தெனிய 071-4606911
1405 - ஹிடியமுல்ல HIDIYAMULLA 2 திருமதி.என்.எல்.எஸ்.கே. திலகரத்ன கடவலகெதர, மூனமல்தெனிய 071-4316619
1409 - அம்போகெதர aebogedara 2 திருமதி.எஸ்.எம்.டீ.பீ. சேனாநாயக அம்போகெதர, மகுலகம 072-3880073
1411 - தொரடியகெதர doratiyagedara திருமதி.எஸ்.எம்.எஸ்.எச். நதீஷானி தொரடியகெதர, மூனமல்தெனிய 071-9507005
1412 - ரிட்டதெனிய rittadeniya 2 திரு.எஸ்.எம்.அய். ப்ரியன்த ரிட்டதெனிய, ஹெட்டிபொல 072-4858734
1413 - தஹனெகெதர  dahanek gedara திருமதி.ஆர்.டீ.பீ. வசன்த தஹனெகெதர, மூனமல்தெனிய 072-3839792
1414 - நாகொல்லாகொட nagollagoda 2 திருமதி.எஸ்.எம்.எஸ்.எச். அனுராதா நாகொல்லாகொட, நாகொல்லாகொட 071-1768842
1415 - அம்பகஹகெதர abagahagedara 2 திருமதி.எச்.எம்.எஸ்எஸ். ஹேரத் அம்பகஹகெதர, நாகொல்லாகொட 072-6426081
1416 - பிஹிம்பிய pihibiya 2 திரு.எச்.எம்.எஸ். பண்டார பிஹிம்பிய, ரத்மலே 071-3805733
1417 - ரத்மலே rathmale 2 திரு.டீ.எம்.என். ப்ரேமசன்த்ர பிஹிம்பிய, ரத்மலே 072-4068864
1418 - ஹெட்டிகம HETTIGAMA NEW திருமதி.வய்.எம்.பீ. மதுபாஷினி ஹெட்டிகம, ஹெட்டிபொல
077-2590635
1419 - ஜயசிரிபுர JAYASIRIPURA 2 திரு.எஸ்.ஆர்.டப்லிவ்.எம்.எஸ். திலகரத்ன ஜயசிரிபுர, நாகொல்லாகொட 077-8812461
1420 - எ​ஹெடுமுல்ல ahetumulla திருமதி.பீ.எம்.என். சன்தமாலி எ​ஹெடுமுல்ல, நாகொல்லாகொட 076-5443475
1421 - பரம்பொல barampola திருமதி.ஏ.அய். அதுகோரல பரம்பொல, ஹல்மில்லவெவ 071-3811213
1422 - கெவிடிய kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA திரு.ஆர்.டீ.எஸ். ப்ரேமரத்ன கெவிடிய, ஹல்மில்லவெவ 071-2315168
1423 - ஹன்திஹவ hanthihawa 2 திரு.கே.பீ.டீ.பீ. ப்ரேமலால் ஹன்திஹவ, ஹல்மில்லவெவ 077-8959060
1424 - பெபொலேகம pepolegama 2 திருமதிஎல்.என்.கே. மானெல் பெபொலேகம, ஹல்மில்லவெவ 071-1761872
1425 - கரன்தவ  karadawa செல்வி.எம்.எம்.எம்.பீ. மாரசிங்ஹ கரன்தவ, கூரடிஹேன 077-8767710
1426 - உடகம udagama செல்வி.என்.எம்.எம்.சீ. நரசிங்ஹ உடகம, ஹல்மில்லவெவ 077-7141089
1427 - யோதயாகன்த yodayakanda NEW திரு.டீ.எம். ஜயதிலக வெடியெகெதர, கூரடிஹேன 077-4832493

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top