கிராம சேவகர் பிரிவு புகைப்படம் கிராம சேவகரின் பெயர் அலுவலக முகவரி

தொலை பேசி இல.

1325 - தோதெல்ல  dothella new திரு.ஏ.ஏ. மங்கலதிஸ்ஸ  தோதெல்ல, சுனன்தபுர 078-5189165
1326 - கஹடவில kahatawila திரு.எஸ்.ஏ.ஏ.பீ. குனதிலக கஹடவில, கூரடிஹேன 076-8494040
1327 - மதுல்ல IMG 20181119 123032 resized 20181119 123106667 திரு.டப்ளிவ்.எம்.எஸ். விஜேசிங்ஹ மதுல்ல, சுனன்தபுர 077-1294084
1328 - கனேகம ganegama திரு.பீ.எம்.சீ.டீ. பன்னெஹெக தோதெல்ல, சுனன்தபுர 071-2913436
1329 - மடஇன AKURANA MADAINA NEW திரு.ஆர்.பீ.ஆர்.பீ. பீரிஸ் தோதெல்ல, சுனன்தபுர 071-4923914 
1330 - அகுரண AKURANA MADAINA NEW திரு.ஆர்.பீ.ஆர்.பீ. பீரிஸ் அகுரண, கூரடிஹேன 071-4923914
1331 - வடுமுன்ன wadumunna திருமதி.எச்.என்.டப்ளிவ்.டீ. சன்தநாயக வடுமுன்ன, கூரடிஹேன 071-7582989
1332 - பல்லேகம pallegama 2 திரு. எச்.பீ.டீ. நிஹால்ஸ் பல்லேகம, ஹெட்டிபொல 072-4869334
1333 - முனிஹிரிகம munihirigama 2 திருமதி. ஜீ.எம்.கே.கே. கொடமுல்ல முனிஹிரிகம, ஹெட்டிபொல 072-5596390
1334 - கிராதலான girathalana திரு.டீ.கே.டி. அபேரத்ன கிராதலான, ஹெட்டிபொல 072-5768018
1335 - திஉல்வெவ diwulwewa திரு.டப்ளிவ்.எம்.சி. கருணாதிலக திஉல்வெவ, ஹெட்டிபொல 077-0386151
1336 - ஹெட்டிபொல  hettipola 2 திரு. ஏ.எல்.என்.சீ. லியனகே ஹெட்டிபொல, ஹெட்டிபொல 077-3414156
1337 - தொலஹமுன  dolahamuna gs திரு. டப்ளிவ்.எம்.ஏ.எஸ். விஜேசிங்ஹ தொலஹமுன, ஹெட்டிபொல 077-4037088
1338 - குருந்துகும்புர KURUDUKUBURA 2 திருமதி.பீ.எம்.எஸ். சன்தமாலி பஹல மலக​னே, ஹெட்டிபொல 071-4052382
1339 - போகொல்ல  bogolla 2 திருமதி. எல்.சீ. புஷ்பமாலா போகொல்ல , ஹெட்டிபொல 071-8603270
1340 - டெகேவ  tekewa திருமதி.எல்.ஆர். மதுஷானி டெகேவ, ஹெட்டிபொல 077-1916683
1341 - தென்கொடகெதர thengodagedara திரு.எச்.எம்.எஸ்.எம். ஹேரத் தென்கொடகெதர, ஹெட்டிபொல 077-8512690
1342 - ரிதீகன்த ridikanda 2 திரு.ஜே.எச்.எச். ஜயமஹா ரிதீகன்த, ஹெட்டிபொல 076-7586035 
1343 - பமுனுமுல்ல paduwas bamunumulla திரு.டீ.எம்.எஸ்.பீ. திஸானாயக பமுனுமுல்ல, ஹெட்டிபொல 072-6457034
1344 - மொரகொல்ல MORAGOLLA 2 திரு.ஏ.ஏ.எம். பிஸ்ருல் ஹாபி மொரகொல்ல, மொரகொல்ல 077-1757324
1345 - மீகஸ்பிடிய meegaspitiya ttt திரு.பீ.எம்.ஜே. பாலசூரிய மீகஸ்பிடிய, ஹெட்டிபொல

071-7603262

1346 - பண்டுவஸ்நுவர paduwas bamunumulla திரு.டீ.எம்.எஸ்.பி. திஸானாயக பண்டுவஸ்நுவர, ஹெட்டிபொல 072-6457034

1347 -  கொடம்பபிடிய

kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA திரு.ஆர்.எம்.டப்ளிவ்.எஸ். திஸானாயக கொடம்பபிடிய, ஹெட்டிபொல 072-6266007
1348 - நிகபிடிய nikapitiya 2 திருமதி.ஏ.டப்ளிவ்.எஸ். பொன்சேகா நிகபிடிய, ஹெட்டிபொல 077-9590901
1349 - ரம்பேவ rambewa 2 திரு.எஸ்.எஸ். விமலவீர ரம்பேவ, சுனன்தபுர 077-9337518
1350 - கோன்வெவ koonwewa 2 திரு.எம்.எம்.ஜீ. மாரசிங்ஹ கோன்வெவ,  மன்டபொல 071-5712791
1351 - மன்டபொல mandapola new திருமதி.டப்ளிவ்.ஏ.எம். நிஷான்தி மன்டபொல,  மன்டபொல 077-2735918
1352 - ஒதேகம othegama 2 திருமதி.பி.எம்.பீ.சீ. ரத்னாயக ஒதேகம, மன்டபொல 078-8344524
1353 - திக்கலகெதர DIGGALAGEDARA NEW திருமதி.ஜே.எம்.ஏ. மாதவி திக்கலகெதர, மன்டபொல 077-5110234
1354 - தொரபாவில dorabawila திருமதி.ஆர்.என்.டீ.சீ. கருனாரத்ன தொரபாவில, துத்திரிபிடிகம 077-9060557
1355 - கடவெலகெதர kadawalagedara hammaliya திரு.டீ.எம்.அய்.எஸ்.கே. அபேரத்ன கடவெலகெதர, துத்திரிபிடிகம 077-6334661
1356 - நல்லூர nallura  திரு.யு.டீ. ரூபசிங்ஹ நல்லூர,  துத்திரிபிடிகம 071-6859911
1357 - மடிகே மிதியால  madige midiyala  திரு.எஸ்.பீ.பீ.பீ. ஜயதிலக மடிகே மிதியால, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-6683049
1358 - பலுகஸ்வெவ yaye gedara palugas wewa  திரு.டீ.டீ. அமரசூரிய பலுகஸ்வெவ, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-8341659
1359 - ஹின்தகஹவெவ hidagahawewa  திருமதி.ஆர்.எம்.அய்.என். வில்பாகெதர ஹின்தகஹவெவ,  பண்டாரகொஸ்வத்த 071-8061299
1360 - மிதியால midiyala 22  திரு.ஆர்.ஆர்.எம்.என்.   ரத்னாயக ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 072-4704792
1361 - ஹம்மாலிய kadawalagedara hammaliya திரு.டீ.எம்.அய்.எஸ்.கே. அபேரத்ன ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 077-6334661
1370 - யாயகெதர yaye gedara palugas wewa திரு.டீ.டீ. அமரசூரிய யாயகெதர, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-8341659
1371 - ஹாதாபொல HATHAPOLA BANDARAKOSWATHTHA திரு.கே.எம். சந்ரசிரி ஹாதாபொல, பண்டாரகொஸ்வத்த 076-7030252
1372 - பண்டாரகொஸ்வத்த HATHAPOLA BANDARAKOSWATHTHA திரு.ஆர்.கே.எம். சந்ரசிரி பண்டாரகொஸ்வத்த, பண்டாரகொஸ்வத்த 076-7030252
1395 - இஹல கொமுகொமுவ ihala gomugomuwa திரு.ஜே.ஏ.பீ.என். ஜயவீர இஹல கொமுகொமுவ, கொமுகொமுவ 077-2413538
1396 - பஹல  கொமுகொமுவ pahala gomogomuwa 2 திருமதி.கே.ஜீ.சீ. ரொஷானா பஹல  கொமுகொமுவ, இஹல கொமுகொமுவ 077-9556056
1397 - எபலதெனிய AEPALADENIYA NEW செல்வி.டப்லிவ்.என்.ஏ. தில்ஷானி எபலதெனிய,பஹல  கொமுகொமுவ 077-1825204
1398 - கரகஹகெதர karagahagedara திரு.ஈ.பீ.எம்.டீ.எச். ஏகனாயக கரகஹகெதர, இஹல கொமுகொமுவ 077-8434659
1399 - மூனமல்தெனிய munamaldeniya திரு.டப்லிவ்.ஆர்.எஸ்.எம்.ஏ. செனவிரத்ன மூனமல்தெனிய, மூனமல்தெனிய 077-6407753
1400 - மல்வானெகெதர malwanegedara 2 திருமதி.டப்லிவ்.பீ.ஜே.சீ. தில்ருக்‌ஷி மல்வானெகெதர,  மல்வானெகெதர 072-8628877
1401 - அகரவத்த akarawattha திருமதி.டப்லிவ்.ஜே.ஏ.பீ. சுமனசிங்ஹ

அகரவத்த, மூனமல்தெனிய

077-8342745
1402 - கம்புரபொல kaburapola திருமதி.டீ.எம்.என்.ஏ. குலரத்ன கம்புரபொல, மூனமல்தெனிய 071-4606911
1405 - ஹிடியமுல்ல HIDIYAMULLA 2 திருமதி.என்.எல்.எஸ்.கே. திலகரத்ன கடவலகெதர, மூனமல்தெனிய 071-4316619
1409 - அம்போகெதர aebogedara 2 திருமதி.எஸ்.எம்.டீ.பீ. சேனாநாயக அம்போகெதர, மகுலகம 072-3880073
1411 - தொரடியகெதர doratiyagedara திருமதி.எஸ்.எம்.எஸ்.எச். நதீஷானி தொரடியகெதர, மூனமல்தெனிய 071-9507005
1412 - ரிட்டதெனிய rittadeniya 2 திரு.எஸ்.எம்.அய். ப்ரியன்த ரிட்டதெனிய, ஹெட்டிபொல 072-4858734
1413 - தஹனெகெதர  dahanek gedara திருமதி.ஆர்.டீ.பீ. வசன்த தஹனெகெதர, மூனமல்தெனிய 072-3839792
1414 - நாகொல்லாகொட nagollagoda 2 திருமதி.எஸ்.எம்.எஸ்.எச். அனுராதா நாகொல்லாகொட, நாகொல்லாகொட 071-1768842
1415 - அம்பகஹகெதர abagahagedara 2 திருமதி.எச்.எம்.எஸ்.எஸ். ஹேரத் அம்பகஹகெதர, நாகொல்லாகொட 072-6426081
1416 - பிஹிம்பிய pihibiya 2 திரு.எச்.எம்.எஸ். பண்டார பிஹிம்பிய, ரத்மலே 071-3805733
1417 - ரத்மலே rathmale 2 திரு.டீ.எம்.என். ப்ரேமசன்த்ர பிஹிம்பிய, ரத்மலே 072-4068864
1418 - ஹெட்டிகம HETTIGAMA NEW திருமதி.வய்.எம்.பீ. மதுபாஷினி ஹெட்டிகம, ஹெட்டிபொல
077-2590635
1419 - ஜயசிரிபுர JAYASIRIPURA 2 திரு.எஸ்.ஆர்.டப்லிவ்.எம்.எஸ். திலகரத்ன ஜயசிரிபுர, நாகொல்லாகொட 077-8812461
1420 - எ​ஹெடுமுல்ல ahetumulla திருமதி.பீ.எம்.என். சன்தமாலி எ​ஹெடுமுல்ல, நாகொல்லாகொட 076-5443475
1421 - பரம்பொல barampola திருமதி.ஏ.அய். அதுகோரல பரம்பொல, ஹல்மில்லவெவ 071-3811213
1422 - கெவிடிய kewitiya 2 KOTAMBAPITIYA திரு.ஆர்.டீ.எஸ். ப்ரேமரத்ன கெவிடிய, ஹல்மில்லவெவ 071-2315168
1423 - ஹன்திஹவ hanthihawa 2 திரு.கே.பீ.டீ.பீ. ப்ரேமலால் ஹன்திஹவ, ஹல்மில்லவெவ 077-8959060
1424 - பெபொலேகம pepolegama 2 திருமதி. எல்.என்.கே. மானெல் பெபொலேகம, ஹல்மில்லவெவ 071-1761872
1425 - கரன்தவ  karadawa செல்வி.எம்.எம்.எம்.பீ. மாரசிங்ஹ கரன்தவ, கூரடிஹேன 077-8767710
1426 - உடகம udagama செல்வி.என்.எம்.எம்.சீ. நரசிங்ஹ உடகம, ஹல்மில்லவெவ 077-7141089
1427 - யோதயாகன்த yodayakanda NEW திரு.டீ.எம். ஜயதிலக வெடியெகெதர, கூரடிஹேன 077-4832493

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top