கிராம சேவகர் பிரிவு ஆண் பெண் மொத்த சனத் தொகை
1325 - தொதெல்ல 615  623 1238
1326 - கஹடவில 528 609 1137
1327 -மதுல்ல 429  448 877
1328 - கனேகம 342  397 739
1329 - மடஇன 451  440 891
1330 - அகுரண 474  547 1021
1331 - வடுமுன்ன 568  614 1182
1332 - பல்லேகம 480  496 976
1333 - முணிகிரிகம 501 443 944
1334 - கிராதலான 657  732  1389
1335 - திவுல்​வெவ 402  470 872
1336 - ஹெட்டிபொல 622  684  1306
1337 - தொளஹமுண 543  597  1140
1338 - குருன்துகும்புர 863  908  1771
1339 - போகொல்ல 518  513  1031
1340 - டெகேவ 426  481  907
1341 - தென்கொடகெதர 256  311  567
1342 - ரிதீகந்த 565  573  1138
1343 - பமுணுமுல்ல 414  440  854
1344 - மொரகொல்ல 431  439 870
1345 - மீகஸ்பிடிய 353  365  718
1346 - பண்டுவஸ்நுவர 543  625  1168
1347 - கொடம்பபிடிய 763  810  1573
1348 - நிகபிடிய 624  650  1274
1349 - ரம்பேவ 363  349  712
1350 - கோன்வெவ 852  958  1810
1351 - மண்டபொல 628  673  1301
1352 - ஒதேகம 522  489  1011
1353 - திக்கலகெதர 487  511  998
1354 - தொரபாவில 524  588  1112
1355 - கடவலகெதர 711 810  1521
1356 - நல்லூர 605  641  1246
1357 - மடிகே மிதியால 1750  1027  2777
1358 - பளுகஸ்வெவ 588  599  1187
1359 - ஹிதகஹவெவ 515  520  1035
1360 - மிதியால 691  789  1480
1361 - ஹம்மாலிய 736  750  1486
1370 - யாயெகெதர 522  540  1062
1371 - ஹாதாபொல 454  567  1021
1372 - பண்டார கொஸ்வத்த 537  605  1142
1395 - இகள கொமுகொமுவ 588 599  1187
1396 - பகள கொமுகொமுவ 624 665  1289
1397 - எபலதெனிய 487  527  1014
1398 - கரகஹகெதர 767  828  1595
1399 - மூணமல்தெனிய 315  342  657
1400 - மல்வானேகெதர 464  516  980
1401 - அகரவத்த 433  501  934
1402 - கம்புரபொல 637  640  1277
1405 - ஹிதியாமுல்ல 563  664  1227
1409 - எம்பொகெதர 389  461  850
1411 - தொரடியாகெதர 453  474  927
1412 - ரிட்டாதெனிய 382  421  803
1413 - தஹனெக்கெதர 542  588  1130
1414 - நாகொல்லாகொட 419  464  883
1415 - அம்பகஹகெதர 328  335  663
1416 - பிகிம்பிய 339  343  682
1417 - ரத்மலே 602  651  1253
1418 - ஹெட்டகம 411  455  866 
1419 - ஜயசிரிபுர 492  531  1023
1420 - எஹெடுமுல்ல 461  490  951
1421 - பரம்பொல 525  573  1098 
1422 - கெவிடிய 388  442  830 
1423 - ஹன்திஹவ 518  596  1114 
1424 - பெபொலேகம 343  442  785 
1425 - கரன்தவ 414  429  843 
1426 - உடகம 566  552  1118 
1427 - யோதயாகந்த 310  302  612 
மொத்தம் 35613  37462  73075

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top