கிராம சேவகர் பிரிவு ஆண் பெண் மொத்த சனத் தொகை
1325 - தொதெல்ல 615  623 1238
1326 - கஹடவில 528 609 1137
1327 -மதுல்ல 429  448 877
1328 - கனேகம 342  397 739
1329 - மடஇன 451  440 891
1330 - அகுரண 474  547 1021
1331 - வடுமுன்ன 568  614 1182
1332 - பல்லேகம 480  496 976
1333 - முணிகிரிகம 501 443 944
1334 - கிராதலான 657  732  1389
1335 - திவுல்​வெவ 402  470 872
1336 - ஹெட்டிபொல 622  684  1306
1337 - தொளஹமுண 543  597  1140
1338 - குருன்துகும்புர 863  908  1771
1339 - போகொல்ல 518  513  1031
1340 - டெகேவ 426  481  907
1341 - தென்கொடகெதர 256  311  567
1342 - ரிதீகந்த 565  573  1138
1343 - பமுணுமுல்ல 414  440  854
1344 - மொரகொல்ல 431  439 870
1345 - மீகஸ்பிடிய 353  365  718
1346 - பண்டுவஸ்நுவர 543  625  1168
1347 - கொடம்பபிடிய 763  810  1573
1348 - நிகபிடிய 624  650  1274
1349 - ரம்பேவ 363  349  712
1350 - கோன்வெவ 852  958  1810
1351 - மண்டபொல 628  673  1301
1352 - ஒதேகம 522  489  1011
1353 - திக்கலகெதர 487  511  998
1354 - தொரபாவில 524  588  1112
1355 - கடவலகெதர 711 810  1521
1356 - நல்லூர 605  641  1246
1357 - மடிகே மிதியால 1750  1027  2777
1358 - பளுகஸ்வெவ 588  599  1187
1359 - ஹிதகஹவெவ 515  520  1035
1360 - மிதியால 691  789  1480
1361 - ஹம்மாலிய 736  750  1486
1370 - யாயெகெதர 522  540  1062
1371 - ஹாதாபொல 454  567  1021
1372 - பண்டார கொஸ்வத்த 537  605  1142
1395 - இகள கொமுகொமுவ 588 599  1187
1396 - பகள கொமுகொமுவ 624 665  1289
1397 - எபலதெனிய 487  527  1014
1398 - கரகஹகெதர 767  828  1595
1399 - மூணமல்தெனிய 315  342  657
1400 - மல்வானேகெதர 464  516  980
1401 - அகரவத்த 433  501  934
1402 - கம்புரபொல 637  640  1277
1405 - ஹிதியாமுல்ல 563  664  1227
1409 - எம்பொகெதர 389  461  850
1411 - தொரடியாகெதர 453  474  927
1412 - ரிட்டாதெனிய 382  421  803
1413 - தஹனெக்கெதர 542  588  1130
1414 - நாகொல்லாகொட 419  464  883
1415 - அம்பகஹகெதர 328  335  663
1416 - பிகிம்பிய 339  343  682
1417 - ரத்மலே 602  651  1253
1418 - ஹெட்டிகம 411  455  866 
1419 - ஜயசிரிபுர 492  531  1023
1420 - எஹெடுமுல்ல 461  490  951
1421 - பரம்பொல 525  573  1098 
1422 - கெவிடிய 388  442  830 
1423 - ஹன்திஹவ 518  596  1114 
1424 - பெபொலேகம 343  442  785 
1425 - கரன்தவ 414  429  843 
1426 - உடகம 566  552  1118 
1427 - யோதயாகந்த 310  302  612 
மொத்தம் 35613  37462  73075

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top