சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள் - கரதாபத்து கோரலை

  பிரிவு புகைப்படம் பெயர் அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1 1412 -ரிட்டதெனிய W.A.U.වරසහ මය திரு. டப்லிவு. ஏ. யூ. வீரசிங்க ரிட்டதெனிய, மூனமல்தெனிய
072-9016314 
2 1413 - தஹனெக்கெதர A.A.සමන පෂප කමර திரு. ஏ.ஏ. ஸமன் புஷ்ப குமார
தஹனெக்கெதர, மூனமல்தெனிய  072-4584801
3 1414 - நாகொல்லாகொட වජසහ ගණවරධන මය திரு. டப்லிவ். குணவர்தன நாகொல்லாகொட, நாகொல்லாகொட  078-4598025
4 1415 - அம்பகஹகெதர A.A.සමන පෂප කමර திரு. ஏ.ஏ. ஸமன் புஷ்ப குமார
அம்பகஹகெதர, நாகொல்லாகொட  077-4584801
5 1416 - பிஹிம்பிய L.ගමණ ජයවර මය திரு. எல்.ஜீ. ஜயவீர பிஹிம்பிய, நாகொல்லாகொட  075-3331114
6 1417 - ரத்மலே H.P.D.මලන ජයසහ திருமதி. எச்.பீ.டீ.எம். ஜயசிங்க ரத்மலே, பிஹிம்பிய  072-8041105
7 1418 -ஹெட்டிகம S.M.මලලක දමයනත මය திருமதி. எச்.எம். தமயந்தி ஹெட்டிகம, நாகொல்லாகொட  075-3331115
8 1419 - ஜயஸிரிபுர W.A.U.වරසහ මය திரு. டப்லிவ். ஏ. யூ. வீரசிங்க ஜயஸிரிபுர, நாகொல்லாகொட  072-9016314
9 1420 - எஹெடுமுல்ல  R.P.රජක ජයසනදර මය திருமதி. ஆர்.பீ.ஆர். ஜயசுந்தர (பிரதேச உதவியாளர்)
எ​ஹெடுமுல்ல, நாகொல்லாகொட  072-9269729
10 1421 - பரம்பொல S.M.මලලක දමයනත මය திருமதி. எச்.எம். தமயந்தி பரம்பொல, ஹல்மில்லவெவ  075-3331115
11 1422 - கெவிடிய W.A.K.N.වනනආරචච මය  செல்வி. டப்லிவு.ஏ.கே.என். வன்னி ஆரச்சி கெவிடிய, ஹல்மில்லவெவ  071-6179878
12 1423 - ஹந்திஹாவ R.M.නනදසන මය திரு. ஆர்.ஆர்.எம். நந்தசேன ஹந்திஹாவ, ஹல்மில்லவெவ  072-9269729
13 1424 - பெபொலேகம L.ගමණ ජයවර මය திரு. எல்.ஜீ. ஜயவீர பெபொலேகம, ஹல்மில்லவெவ  075-3331114
14 1425 - கரந்தவ H.P.D.මලන ජයසහ திருமதி. எச்.பீ.டீ.எம். ஜயசிங்க கரந்தவ, கூரடிகேன
 072-8041105
15 1426 - உடகம R.P.රජක ජයසනදර මය திருமதி. ஆர்.பீ.ஆர். ஜயசுந்தர உடகம, ஹெட்டிபொல
 077-9109897
16 1427 - யோதயாகந்த W.A.අසක ලහර ශරනද මය திரு. டப்லிவ். ஏ.ஏ.எல்.ஶ்ரீனாத் யோதயாகந்த, ஹல்மில்லவெவ  071-0621289

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள்கிராதலான - 1 கோரலை

பிரிவு புகைப்படம் பெயர் அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1 கிராதலான - 1 பிரிவு R.M.ආනනද සරවරධන බඩර திரு. ஆர்.எம்.ஏ.எச். பண்டார. (பிரதேச உதவியாளர்) கிராதலான, ஹெட்டிபொல 071-8277789
2 1325 -தோதெல்ல M.M.S.S.මරසහ මය திரு. எம்.எம்.எச்.எச். மாரசிங்க

சமூர்த்தி வங்கிச் சங்கம்,

​தொலஹமுன,

ஹெட்டிபொல

 

071-1838700 
3 1326 - கஹடவில M.H.M.පහම මය திரு. எம்.எச்.எம். பஹ்மி கஹடவில, கூரடிஹேன
072-4585318
4 1328 - கனேகம Y.N.P.T.මලකනත திருமதி. யு.என்.பீ.டீ. மல்காந்தி கனேகம, ஸுனந்தபுர 070-2717346
5 1329 - மடஇன K.H.ඉදනල පෂපකමර මය திருமதி. கே.எச்.அயி. புஷ்ப குமாரி மடஇன, கூரடிஹேன  071-2700792
6 1330 - அகுரண D.H.A.S.සරවරධන මය திரு. டீ.எம்.ஏ.எச். ஸிரிவர்தன அகுரண, கூரடிஹேன  071-8884736
7 1331 - வடுமுன்ன W.K.C.හස වරසපපරම මය திருமதி. டப்லிவு.கே.சீ.எச். வருஸப்பெரும வடுமுன்ன, கூரடிஹேன  077-0519267
8 1332 - பல்லேகம H.H.C.හරත මය திருமதி. எச்.எம்.சீ. ஹேரத் வடுமுன்ன, ஹெட்டிபொல 071-4884834
9 1333 - முணிஹிரிகம P.P.M.පතරජ මය திரு. பீ.பீ.எம். பதிராஜ
முணிஹிரிகம, ஹெட்டிபொல 077-8664834
10 1334 - கிராதலான A.P.P.එකනයකය திரு. ஏ.பீ.பீ. ஏகனாயக
கிராதலான, ஹெட்டிபொல 071-8251282
11 1335 - திவுல்வெவ L.නමල ගණරතන මය திரு. எல்.என். குணரத்ன திவுல்வெவ, ஹெட்டிபொல 076-6569009
12 1349 - ரம்பேவ M.H.M.පහම මය திரு. எம்.எச்.எம். பஹ்மி ரம்பேவ, ஸுனந்தபுர 072-4585318
13 1348 - நிகபிடிய D.W.H.M.අජත පරයනත බඩර මය திரு. டீ.டப்லிவு.எச்.எம்.ஏ.பீ. பண்டார நிகபிடிய, ஸுனந்தபுர 077-4914840
14 1350 - கோன்வெவ Y.L.A.රවප මය திரு. யு.எல். ரஹுப் கோன்வெவ, மண்டபொல 071-8061552
15 1327 - மதுல்ல K.M.S.රහණ මනවය திருமதி. கே.எம்.எச். ரோஹிணீ மதுல்ல, ஸுனந்தபுர 077-7640183

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள்கிராதலான - 11  கோரலை

பிரிவு புகைப்படம் பெயர் அலுவலக முகவரி
தொலை பேசி இல.
1 கிராதலான I.M.පයනනද මය திரு. அய்.எம். பியானந்த (பிரதேச உதவியாளர் ) கிராதலான, ஹெட்டிபொல 077-6341831
2 ஹெட்டிபொல W.N.ජයවරධන මය திரு. டப்லிவு. என். ஜயவர்தன
ஹெட்டிபொல, ஹெட்டிபொல 071-4794537
3 தொழஹமுன H.M.ආරයවශ බණඩ මය திரு. எச்.எம். ஆரியவங்ச பண்டா தொழஹமுன, ஹெட்டிபொல 072-6033267
4 குருந்துகும்புர H.P.D.W.සභසහ මය திரு. எச்.பீ.டீ. ஸுபசிங்க குருந்துகும்புர, ஹெட்டிபொல  078-3222601
5 போகொல்ல H.M.රතනසර මය திரு. எச்.எம்.ஆர். பண்டார போகொல்ல, ஹெட்டிபொல 071-8833149
6 டெகேவ W.M.D.H.කරණරතන මනවය திருமதி.  டப்லிவு.எம்.டீ.எச். கருணாரத்ன டெகேவ, ஹெட்டிபொல 071-7227421
7 பமுனுமுல்ல E.A.මජල කතසර මය திரு. ஈ.எம்.எம்.கே. பண்டார பமுனுமுல்ல, ஹெட்டிபொல 071-0369467
8 மீகஸ்பிடிய E.P.D.S.K.පයතලක මය திரு. ஈ.பீ.டீ.எச்.கே. பியதிலக மீகஸ்பிடிய, ஹெட்டிபொல 077-9296383
9 பண்டுவஸ்நுவர E.A.මජල කතසර මය திரு. ஈ.எம்.எம்.கே. பண்டார பண்டுவஸ்நுவர, ஹெட்டிபொல 071-0369467
10 கொடம்பபிடிய E.P.D.S.K.පයතලක මය திரு. ஈ.பீ.டீ.எச்.கே. பியதிலக கொடம்பபிடிய, ஹெட்டிபொல 077-9296383
11 மன்டபொல J.M.බදරධන මය திரு. ஜே.எம். பதுர்தீன் மன்டபொல, ஹெட்டிபொல
 071-7228171
12 ஒதேகம P.M.A.P.කමර මය திருமதி. பீ.எம்.ஏ.பீ. குமாரி ஒதேகம, மன்டபொல 077-8111654
13 திக்கலகெதர I.B.D.B.දසනයක මය திரு. அய்.பீ.டீ.பீ. திஸானாயக திக்கலகெதர, மன்டபொல 077-5382142
14 தென்கொடகெதர
H.M.රතනසර මය திரு. எச்.எம்.ஆர். பண்டார
தென்கொடகெதர, ஹெட்டிபொல
071-8733149 
15 ரிதீகன்த
H.M.ආරයවශ බණඩ මය திரு. எச்.எம். ஆரியவங்ச பண்டா
ரிதீகன்த , ஹெட்டிபொல
 072-6033267
16 மொரகொல்ல H.M.සනවරතන මය திரு. எச்.எம். செனவிரத்ன
மொரகொல்ல, ஹெட்டிபொல
077-5001315 

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள் - உதுரு யடிகஹ கோரலை

பிரிவு புகைப்படம் பெயர்
அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1

இஹல கொமுகொமுவ

S.W.P.M.R.P.පතරජ මය திரு. எச்.டப்லிவு.பீ.எம்.ஆர். பதிராஜ  இஹல கொமுகொமுவ, இஹல கொமுகொமுவ   072-4776853
2

பஹல  கொமுகொமுவ

M.A.සමන පෂප කමර මය திரு. எம்.ஏ.எச். புஷ்ப குமார பஹல  கொமுகொமுவ, பஹல  கொமுகொமுவ -
3 எபலதெனிய I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය திரு. அய்.எம்.என்.எஸ். பிரஸன்ன
எபலதெனிய, மூனமல்தெனிய 071-5673252
4 கரகஹகெதர
5 மூனமல்தெனிய A.W.A.කමල රජත මය திரு. ஏ.டப்ளிவ்.ஏ.கமல் ரன்ஜித்
மூனமல்தெனிய, மூனமல்தெனிய 077-8553131
6 மல்வானெகெதர S.P.C.කරණනනද මය திரு. எஸ்.பீ.சீ. கருனானந்த
மல்வானெகெதர, மூனமல்தெனிய 072-9293800
7 அகரவத்த A.W.A.කමල රජත මය திரு. ஏ.டப்ளிவ்.ஏ. கமல் ரன்ஜித் அகரவத்த, மூனமல்தெனிய 077-8553131
8 கம்புரபொல J.M.A.N.ජයසහ මය திரு. ஜே.எம்.ஏ.என். ஜயசிங்ஹ கம்புரபொல, மூனமல்தெனிய  072-4856020
9 ஹிதியமுல்ல R.M.S.D.රතනයක මය செல்வி. ஆர்.எம்.எஸ்.டீ. ரத்னாயக
ஹிதியமுல்ல, மூனமல்தெனிய 077-2877812
10 அம்போகெதர S.P.C.කරණනනද මය திரு. எஸ்.பீ.சீ. கருனானந்த அம்போகெதர, மூனமல்தெனிய 077-9293800
11 தொரடியாகெதர I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය திரு. அய்.எம்.என்.எஸ். பிரஸன்ன தொரடியாகெதர மூனமல்தெனிய 071-5673252

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள் - ஹம்மாலிய கோரலை

  பிரிவு புகைப்படம்
பெயர் அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1 ஹம்மாலிய P.M.අමරවත ජයමණක මය திருமதி.பீ.எம்.ஏ. பொடி மெனிகே (பிரதேச உதவியாளர்) ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-3608115
2 தொரபாவில S.G.පමලත ජයනත මය திருமதி. எஸ்.ஜீ.பீ. ஜயந்தி தொரபாவில, துதிரிபிடிகம 072-8358288
3 கடவலகெதர திரு. எஸ்.பீ.என். பிரனான்து கடவலகெதர, துதிரிபிடிகம 072-4140427
4 நல்லூர M.A.D.N.පරභෂන මතකඩ මය திருமதி. கே.ஏ.டீ.என்.பீ. முதுகுட நல்லூர, துதிரிபிடிகம 070-2602823
5 மடிகே மிதியால A.M.M.කරම මය திரு. ஏ.எம்.எம். கரீம் மடிகே மிதியால, பண்டாரகொஸ்வத்த
072-5721415
6 பலுகஸ்வெவ W.G.අනෂ මලකනත මය திருமதி. டப்ளிவ்.ஜீ.ஏ.மல்காந்தி பலுகஸ்வெவ, பண்டாரகொஸ்வத்த 072-8092999
7 ஹிந்தகஹவெவ P.M.නලමණ දසනයක මය திருமதி. பீ.எம்.டீ.தஸநாயக ஹிந்தகஹவெவ, பண்டாரகொஸ்வத்த 077-4920790
8 ஹம்மாலிய A.P.සත මලන මය திருமதி. ஏ.பீ.எஸ். மாலனி ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-3739288
9 ஹாதாபொல R.M.I.B.රතනයක මය  திரு. ஆர்.எம்.அய்.பீ. ரத்நாயக ஹாதாபொல, பண்டாரகொஸ்வத்த 077-3383172
10

பண்டாரகொஸ்வத்த

R.වමල රජපකෂ මය ஆர்.டப்ளிவ்.ராஜபக்‌ஷ பண்டாரகொஸ்வத்த, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-1732405
11 மிதியால        
12 யாயேகெதர        

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top