சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள் - கரதாபத்து கோரலை

  பிரிவு புகைப்படம் பெயர் அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1 1412 -ரிட்டதெனிய W.A.U.වරසහ මය திரு. டப்லிவு. ஏ. யூ. வீரசிங்க ரிட்டதெனிய, மூனமல்தெனிய
072-9016314 
2 1413 - தஹனெக்கெதர A.A.සමන පෂප කමර திரு. ஏ.ஏ. ஸமன் புஷ்ப குமார
தஹனெக்கெதர, மூனமல்தெனிய  072-4584801
3 1414 - நாகொல்லாகொட වජසහ ගණවරධන මය திரு. டபலிவு. குணவர்தன நாகொல்லாகொட, நாகொல்லாகொட  078-4598025
4 1415 - அம்பகஹகெதர A.A.සමන පෂප කමර திரு. ஏ.ஏ. ஸமன் புஷ்ப குமார
அம்பகஹகெதர, நாகொல்லாகொட  077-4584801
5 1416 - பிஹிம்பிய L.ගමණ ජයවර මය திரு. எல்.ஜீ. ஜயவீர பிஹிம்பிய, நாகொல்லாகொட  075-3331114
6 1417 - ரத்மலே H.P.D.මලන ජයසහ திருமதி. எச்.பீ.டீ.எம். ஜயசிங்க ரத்மலே, பிஹிம்பிய  072-8041105
7 1418 -ஹெட்டிகம S.M.මලලක දමයනත මය திருமதி. எச்.எம். தமயந்தி ஹெட்டிகம, நாகொல்லாகொட  075-3331115
8 1419 - ஜயஸிரிபுர W.A.U.වරසහ මය திரு. டப்லிவு. ஏ. யூ. வீரசிங்க ஜயஸிரிபுர, நாகொல்லாகொட  072-9016314
9 1420 - எஹெடுமுல்ல  R.P.රජක ජයසනදර මය திருமதி. ஆர்.பீ.ஆர். ஜயசுந்தர (பிரதேச உதவியாளர்)
எ​ஹெடுமுல்ல, நாகொல்லாகொட  072-9269729
10 1421 - பரம்பொல S.M.මලලක දමයනත මය திருமதி. எச்.எம். தமயந்தி பரம்பொல, ஹல்மில்லவெவ  075-3331115
11 1422 - கெவிடிய W.A.K.N.වනනආරචච මය  செல்வி. டப்லிவு.ஏ.கே.என். வன்னி ஆரச்சி கெவிடிய, ஹல்மில்லவெவ  071-6179878
12 1423 - ஹந்திஹாவ R.M.නනදසන මය திரு. ஆர்.ஆர்.எம். நந்தசேன ஹந்திஹாவ, ஹல்மில்லவெவ  072-9269729
13 1424 - பெபொலேகம L.ගමණ ජයවර මය திரு. எல்.ஜீ. ஜயவீர பெபொலேகம, ஹல்மில்லவெவ  075-3331114
14 1425 - கரந்தவ H.P.D.මලන ජයසහ திருமதி. எச்.பீ.டீ.எம். ஜயசிங்க கரந்தவ, கூரடிகேன
 072-8041105
15 1426 - உடகம R.P.රජක ජයසනදර මය திருமதி. ஆர்.பீ.ஆர். ஜயசிந்தர உடகம, ஹெட்டிபொல
 077-9109897
16 1427 - யோதயாகந்த W.A.අසක ලහර ශරනද මය திரு. டபலிவு. ஏ.ஏ.எல்.ஶ்ரீனாத் யோதயாகந்த, ஹல்மில்லவெவ  071-0621289

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள்கிராதலான - 1 கோரலை

பிரிவு புகைப்படம் பெயர் அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1 கிராதலான - 1 பிரிவு R.M.ආනනද සරවරධන බඩර திரு. ஆர்.எம்.ஏ.எச். பண்டார. (பிரதேச உதவியாளர்) கிராதலான, ஹெட்டிபொல 071-8277789
2 1325 -தோதெல்ல M.M.S.S.මරසහ මය திரு. எம்.எம்.எச்.எச். மாரசிங்க

சமூர்த்தி வங்கிச் சங்கம்,

​தொலஹமுன,

ஹெட்டிபொல

 

071-1838700 
3 1326 - கஹடவில M.H.M.පහම මය திரு. எம்.எச்.எம். பஹ்மி கஹடவில, கூரடிகேன
072-4585318
4 1328 - கனேகம Y.N.P.T.මලකනත திருமதி. யு.என்.பீ.டீ. மல்காந்தி கனேகம, ஸுனந்தபுர 070-2717346
5 1329 - மடஇன K.H.ඉදනල පෂපකමර මය திருமதி. கே.எச்.அயி. புஷ்ப குமாரி மடஇன, கூரடிஹேன  071-2700792
6 1330 - அகுரண D.H.A.S.සරවරධන මය திரு. டீ.எம்.ஏ.எச். ஸிரிவர்தன அகுரண, கூரடிஹேன  071-8884736
7 1331 - வடுமுன்ன W.K.C.හස වරසපපරම මය திருமதி. டப்லிவு.கே.சீ.எச். வருஸப்பெரும வடுமுன்ன, கூரடிகேன  077-0519267
8 1332 - பல்லேகம H.H.C.හරත මය திருமதி. எச்.எம்.சீ. ஹேரத் வடுமுன்ன, ஹெட்டிபொல 071-4884834
9 1333 - முணிஹிரிகம P.P.M.පතරජ මය திரு. பீ.பீ.எம். பதிராஜ
முணிஹிரிகம, ஹெட்டிபொல 077-8664834
10 1334 - கிராதலான A.P.P.එකනයකය திரு. ஏ.பீ.பீ. ஏகனாயக
கிராதலான, ஹெட்டிபொல 071-8251282
11 1335 - திவுல்வெவ L.නමල ගණරතන මය திரு. எல்.என். குணரத்ன திவுல்வெவ, ஹெட்டிபொல 076-6569009
12 1349 - ரம்பேவ M.H.M.පහම මය திரு. எம்.எச்.எம். பஹ்மி ரம்பேவ, ஸுனந்தபுர 072-4585318
13 1348 - நிகபிடிய D.W.H.M.අජත පරයනත බඩර මය திரு. டீ.டப்லிவு.எச்.எம்.ஏ.பீ. பண்டார நிகபிடிய, ஸுனந்தபுர 077-4914840
14 1350 - கோன்வெவ Y.L.A.රවප මය திரு. யு.எல். ரஹுப் கோன்வெவ, மண்டபொல 071-8061552
15 1327 - மதுல்ல K.M.S.රහණ මනවය திருமதி. கே.எம்.எச். ரோஹிணீ மதுல்ல, ஸுனந்தபுர 077-7640183

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள்கிராதலான - 11  கோரலை

பிரிவு புகைப்படம் பெயர் அலுவலக முகவரி
தொலை பேசி இல.
1 கிராதலான I.M.පයනනද මය திரு. அய்.எம். பியானந்த (பிரதேச உதவியாளர் ) கிராதலான, ஹெட்டிபொல 077-6341831
2 ஹெட்டிபொல W.N.ජයවරධන මය திரு. டப்லிவு. என். ஜயவர்தன
ஹெட்டிபொல, ஹெட்டிபொல 071-4794537
3 தொழஹமுன H.M.ආරයවශ බණඩ මය திரு. எச்.எம். ஆரியவங்ச பண்டா தொழஹமுன, ஹெட்டிபொல 072-6033267
4 குருந்துகும்புர H.P.D.W.සභසහ මය திரு. எச்.பீ.டீ. ஸுபசிங்க குருந்துகும்புர, ஹெட்டிபொல  078-3222601
5 போகொல்ல H.M.රතනසර මය திரு. எச்.எம்.ஆர். பண்டார போகொல்ல, ஹெட்டிபொல 071-8833149
6 டெகேவ W.M.D.H.කරණරතන මනවය திருமதி.  டப்லிவு.எம்.டீ.எச். கருணாரத்ன டெகேவ, ஹெட்டிபொல 071-7227421
7 பமுனுமுல்ல E.A.මජල කතසර මය திரு. ஈ.எம்.எம்.கே. பண்டார பமுனுமுல்ல, ஹெட்டிபொல 071-0369467
8 மீகஸ்பிடிய E.P.D.S.K.පයතලක මය திரு. ஈ.பீ.டீ.எச்.கே. பியதிலக மீகஸ்பிடிய, ஹெட்டிபொல 077-9296383
9 பண்டுவஸ்நுவர E.A.මජල කතසර මය திரு. ஈ.எம்.எம்.கே. பண்டார பண்டுவஸ்நுவர, ஹெட்டிபொல 071-0369467
10 கொடம்பபிடிய E.P.D.S.K.පයතලක මය திரு. ஈ.பீ.டீ.எச்.கே. பியதிலக கொடம்பபிடிய, ஹெட்டிபொல 077-9296383
11 மன்டபொல J.M.බදරධන මය திரு. ஜே.எம். பதுர்தீன் மன்டபொல, ஹெட்டிபொல
 071-7228171
12 ஒதேகம P.M.A.P.කමර මය திருமதி. பீ.எம்.ஏ.பீ. குமாரி ஒதேகம, மன்டபொல 077-8111654
13 திக்கலகெதர I.B.D.B.දසනයක මය திரு. அய்.பீ.டீ.பீ. திஸானாயக திக்கலகெதர, மன்டபொல 077-5382142
14 தென்கொடகெதர
H.M.රතනසර මය திரு. எச்.எம்.ஆர். பண்டார
தென்கொடகெதர, ஹெட்டிபொல
071-8733149 
15 ரிதீகன்த
H.M.ආරයවශ බණඩ මය திரு. எச்.எம். ஆரியவங்ச பண்டா
ரிதீகன்த , ஹெட்டிபொல
 072-6033267
16 மொரகொல்ல H.M.සනවරතන මය திரு. எச்.எம். செனவிரத்ன
மொரகொல்ல, ஹெட்டிபொல
077-5001315 

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள் - உதுரு யடிகஹ கோரலை

பிரிவு புகைப்படம் பெயர்
அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1

இஹல கொமுகொமுவ

S.W.P.M.R.P.පතරජ මය திரு. எச்.டப்லிவு.பீ.எம்.ஆர். பதிராஜ  இஹல கொமுகொமுவ, இஹல கொமுகொமுவ   072-4776853
2

பஹல  கொமுகொமுவ

M.A.සමන පෂප කමර මය திரு. எம்.ஏ.எச். புஷ்ப குமார பஹல  கொமுகொமுவ, பஹல  கொமுகொமுவ -
3 எபலதெனிய I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය திரு. அய்.எம்.என்.எஸ். பிரஸன்ன
எபலதெனிய, மூனமல்தெனிய 071-5673252
4 கரகஹகெதர
5 மூனமல்தெனிய A.W.A.කමල රජත මය திரு. ஏ.டப்ளிவ்.ஏ.கமல் ரன்ஜித்
மூனமல்தெனிய, மூனமல்தெனிய 077-8553131
6 மல்வானெகெதர S.P.C.කරණනනද මය திரு. எஸ்.பீ.சீ. கருனானந்த
மல்வானெகெதர, மூனமல்தெனிய 072-9293800
7 அகரவத்த A.W.A.කමල රජත මය திரு. ஏ.டப்ளிவ்.ஏ. கமல் ரன்ஜித் அகரவத்த, மூனமல்தெனிய 077-8553131
8 கம்புரபொல J.M.A.N.ජයසහ මය திரு. ஜே.எம்.ஏ.என். ஜயசிங்ஹ கம்புரபொல, மூனமல்தெனிய  072-4856020
9 ஹிதியமுல்ல R.M.S.D.රතනයක මය செல்வி. ஆர்.எம்.எஸ்.டீ. ரத்னாயக
ஹிதியமுல்ல, மூனமல்தெனிய 077-2877812
10 அம்போகெதர S.P.C.කරණනනද මය திரு. எஸ்.பீ.சீ. கருனானந்த அம்போகெதர, மூனமல்தெனிய 077-9293800
11 தொரடியாகெதர I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය திரு. அய்.எம்.என்.எஸ். பிரஸன்ன தொரடியாகெதர மூனமல்தெனிய 071-5673252

 

சமூர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்கள் - ஹம்மாலிய கோரலை

  பிரிவு புகைப்படம்
பெயர் அலுவலக முகவரி தொலை பேசி இல.
1 ஹம்மாலிய P.M.අමරවත ජයමණක මය திருமதி.பீ.எம்.ஏ. பொடி மெனிகே (பிரதேச உதவியாளர்) ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-3608115
2 தொரபாவில S.G.පමලත ජයනත මය திருமதி. எஸ்.ஜீ.பீ. ஜயந்தி தொரபாவில, துதிரிபிடிகம 072-8358288
3 கடவலகெதர திரு. எஸ்.பீ.என். பிரனான்து கடவலகெதர, துதிரிபிடிகம 072-4140427
4 நல்லூர M.A.D.N.පරභෂන මතකඩ මය திருமதி. கே.ஏ.டீ.என்.பீ. முதுகுட நல்லூர, துதிரிபிடிகம 070-2602823
5 மடிகே மிதியால A.M.M.කරම මය திரு. ஏ.எம்.எம். கரீம் மடிகே மிதியால, பண்டாரகொஸ்வத்த
072-5721415
6 பலுகஸ்வெவ W.G.අනෂ මලකනත මය திருமதி. டப்ளிவ்.ஜீ.ஏ.மல்காந்தி பலுகஸ்வெவ, பண்டாரகொஸ்வத்த 072-8092999
7 ஹிந்தகஹவெவ P.M.නලමණ දසනයක මය திருமதி. பீ.எம்.டீ.தஸநாயக ஹிந்தகஹவெவ, பண்டாரகொஸ்வத்த 077-4920790
8 ஹம்மாலிய A.P.සත මලන මය திருமதி. ஏ.பீ.எஸ். மாலனி ஹம்மாலிய, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-3739288
9 ஹாதாபொல R.M.I.B.රතනයක මය  திரு. ஆ.எம்.அய்.பீ. ரத்நாயக ஹாதாபொல, பண்டாரகொஸ்வத்த 077-3383172
10

பண்டாரகொஸ்வத்த

R.වමල රජපකෂ මය ஆர்.டப்ளிவ்.ராஜபக்‌ஷ பண்டாரகொஸ்வத்த, பண்டாரகொஸ்வத்த 071-1732405
11 மிதியால        
12 யாயேகெதர        

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top