இல. பதவி

இருக்க வேண்டிய அலுவலர்கள்

நிரந்தரம்

வெற்றிடம்

மேலதிகம்
01. பிரதேச செயலாளர் 01 - 01
02. உதவி பிரதேச செயலாளர் 01 01 -
03. கணக்காளர் 01 01 -
04. நிருவாக உத்தியோகத்தர் 01 - 01
05. உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 01 01 -
06. நிருவாக கிராம சேவகர் 01 -
01
07 பிரதி மாவட்ட பதிவாளர் 01 01
08. அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் 30 29 01
 09 தொழிநுட்ப உதவியாளர் 01  01
10. அபிவிருத்தி ஒன்றிணைப்பாளர் 01 01 -
11 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 11 11
12 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 76  77 01
13 சாரதி 02 01 01
14 அலுவலக வே.உதவியாளர் - I 07 07 -
15 தொழிநுட்ப வேலையாள் 02 01 01
16 கிராம சேவகர் 67 60 07
17 தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உதவியாளர்
01  - 01
மொத்தம் 204 192 13 01

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top