கிராம அலுவலகர் பிரிவு  புகைப் படம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரின் பெயர் தொலைபேசி இலக்கம்
1325 -​தொதெல்ல  dothell1 திரு. என்.என். லியனகே +94 728629830

1418 - ஹெட்டிகம

 munihirigama1 திருமதி. எல்.எஸ். கருணாரத்ன +94 722922906
1335 - திவுல்வெவ  madulla1 திரு.பீ.எம்.என்.என். பதிராஜ +94 722017705
1360 - மிதியால  ganegama1 திரு. எம்.எம். பிரியதர்ஷனீ +94 726851800
1330 - அகுரண  madaina1 திருமதி. எச்.எம்.எச்.கே. ஹேரத் மெணிகே +94 725413601
1426 - உடகம  akurana1 திருமதி.ஏ.பீ.ஏ.எச். பீரிஸ் +94 770643442
1331 - வடுமுன்ன wadumunna1
 
திரு. எச்.பீ. இலங்ககோன் +94 724070253
1370 - யாயெகெதர  dorabawila1 திருமதி. பீ.எம்.எஸ். நிசாந்தி +94 726558046
1333 - முணிஹிரிகம  rajitha திரு. ஆர்.எம்.ஆர்.டீ. ரத்னாயக +94 714695719
1334 -கிராதலான  girathalana new திருமதி. ஜே.எம். டீ. ஜீவனீ +94 777812009
1325 - தோதெல்ல  diulwewa1 திருமதி.ஈ.எம்.டீ.கே. ஏகனாயக +94 779802018
1339 - போகொல்ல  hettigama1 திருமதி.பீ.பீ.டீ.டீ. சன்தமாலி +94 775352785
1420 - அஹடுமுல்ல  dolahamuna NEW திருமதி. எச்.எம்.எச்.எப். கருனாரத்ன +94 786968120
1412 - ரிட்டாதெனிய  kurundukubura 1 திருமதி. எச்.ஏ.ஏ. ஹேமமாலி +94 714091923
1338 - குருந்துகுபுர bogolla1 செல்வி. எச்.எம்.ஆர்.கே. ஸங்ஜீவனீ +94 711683766
1409 - எம்போகெதர  tekewa1 திருமதி.பீ.டீ.என். குணசேகர +94 723523150
1342 - ரிதீகன்த  thengodagedara1 திருமதி. என்.எம்.என். சன்தமாலி +94 728023993
1341 - தென்கொடகெதர  rideekanda1 திருமதி.பீ.எம்.என்.டீ. பாலசூரிய +94 775159689
1343 - பமுணுமுல்ல  anushika rathnayaka திருமதி. ஆர்.எம்.ஏ. அய். ரத்ணாயக +94 718370390
1347 - கொடம்பபிடிய  moragolla1 திருமதி.ஆர்.எம்.என்.எஸ். ரத்னாயக +94 766481502
1340 - டெகேவ  meegaspitiya1 திரு. எச்.எம்.ஏ.எஸ். பண்டார +94 716427250
1346 - பண்டுவஸ்நுவர  paduwasnuwara1 திரு.பீ.எம்.எஸ்.பீ. பண்டார +94 718179316
1344 - மொரகொல்ல kotambapitiya1 திருமதி. டீ.எம்.சீ. ப்ரியன்தி +94 718602568
1337 - தொலஹமுன  nikapitiya 1 திரு. எச்.எம்.யு.எல்.எம். உபய்துல்லாஹ் +94 723993189
1328 - கனேகம  rambeewa1 திருமதி.ஆர்.ஏ.என்.டீ. ரணசிங்க +94 778919803
1327 - மதுல்ல  koonwewa1 திருமதி. எச்.ஜீ.பீ. சாந்தனீ +94 713746544
1350 - கோன்வெவ  mandapola1 திரு.டீ.வீ.ஆர்.கே. ஸமரசிங்க +94 719941776
1345 - மீகஸ்பிடிய  othegama1 திருமதி. அய்.எச்.என்.ஆர். விஜேசிங்க +94 716888647
1351 - மண்டபொல  diggalagedara1 திருமதி. ஆர்.எம்.ஜீ. ரத்னாயக +94 714119060
1354 - தொரபாவில  c.s.kumara திரு. அய்.பீ.சீ.எஸ். குமார +94 715162733
1349 - ரபேவ  kadawalagedara1 திருமதி.ஏ.எம்.எஸ்.எஸ். அமரபதி +94 728093443
1395 -இஹல கொமுகொமுவ  pahalagomugomuwa 1 திரு.எம்.டப்லிவ். குமார +94 779622914
1357 - மடிகே மிதியால  nalinda திரு. எம்.எல்.என். சுமனசேன +94 713794460
1356 - நல்லூர  palugaswewa1 திருமதி. எச்.டீ.அய்.என். சோமரத்ன +94 719433508
1326 - கஹடவில  hindagahawewa1 திருமதி. ஆர்.பீ.டீ.எஸ். ப்ரியதர்சனீ +94 778225918
1359 - ஹின்தகஹவெவ  midiyala1 திருமதி. என்.பீ.ஏ.எஸ். ரத்னாயக  +94 714672607
1372 - பண்டாரகொெஸ்வத்த  hammaliya1 திருமதி. எச்.டீ.எஸ்.எம். தயாரத்ன  +94 710549055
1371 - ஹாதாபொல  yayegedara1 திருமதி. ஆர்.ஜீ.ஏ. ரன்கொத்  +94 776326857
1336 - ஹெட்டிபொல  hathapola1 திரு. டீ.ஜே. இலங்ககோன்  +94 717054405
1361 - ஹம்மாலிய  bandarakoswaththa 1 திருமதி. ஆர் பீ.அய். தமயந்தி  +94 717043423
1399 - மூணமல்தெனிய  ihala gomugomuwa1 திருமதி. ஆர்.எம்.எச்.எச். ராஜகுரு  +94 718987782
1396 - பகல கொமுகொமுவ  palinda திரு. எச்.பீ.எல்.பீ. ஜயசூரிய  +94 717873149
1411 - தொரடியாகெதர  epaladeniya1 திருமதி. கே.கே.என். ப்ரியதர்ஷனீ  +94 786621123
1401 - அகரவத்த  karagahagedara1 திருமதி. கே.டீ.என்.என். விஜேரத்ன  +94 722155066
1400 - மல்வானேகெதர  moonamaldeniya1 திருமதி.பீ.எம்.ஏ. ​தென்னகோன்  +94 721741606
1402 - கம்புரபொல  malwanegedara1 திருமதி.டப்ளிவு.என்.எச். வீரசிங்க  +94 776797128
1413 - தஹனெக் கெதர  akarawaththa1 திருமதி. அய்.சீ.எஸ். வீரசூசிய  +94 718945550
1405 - ஹிதியாமுல்ல  kamburapola1 திரு.டப்லிவு.பீ.எல்.பீ. விக்ரமனாயக  +94 715210122
1352 - ஒதேகம  hindiyamulla1 திருமதி.ஆர்.எம்.டீ. அபேரத்ன  +94 713317331
1421 - பரம்பொல  ambogedara1 திருமதி. டீ.பீ.பீ.எஸ். சேனாரத்ன  +94 713405008
1397 - எபலதெனிய  doratiyagedara1 திருமதி. டீ.எஸ்.எம்.கே. விஜேனாயக  +94 719491207
1358 - பலுகஸ்வெவ  madige midiyala 1 திருமதி. எம்.எச்.பீ. சாமிலா  +94 778741800
1398 - கரகஹகெதர  dahanekgedara1 திருமதி. டீ.எம்.எஸ். திசானாயக  +94 728480652
1416 - பிஹிம்பிய  nagollagooda1 திருமதி. ஈ.பீ.கே.எஸ். எதுகல  +94 777826163
1415 - அம்பகஹகெதர  amba  திருமதி. கே.எம்.பீ.ஜே. தர்மப்ரிய  +94 713111719
1424 - பெபொலேகம  pihimbiya1 திருமதி. எஸ்.பீ.டீ.என்.என். குமாரி  +94 721135739
1419 - ஜயசிரிபுர  rathmale1 திருமதி. டப்லிவு.ஈ.எம்.எல்.கே. குணதிலக  +94 718367404
1329 - மடஇன  he11 திருமதி. ஏ.என். தமயந்தி  +94 710494061
1417 - ரத்மலே  jayasiripura1 திருமதி.ஜீ.எஸ்.சீ.என். விஜேரத்ன  +94 711050697
1414 - நாகொல்லாகொட  ehetumulla1 திரு.எச்.பீ.ஜீ.டீ. ஜயசிங்க  +94 717137126
1355 - கடவலகெதர  barampola1 திருமதி.ஆர்.எம்.என்.சீ. ரத்னாயக  +94 719515588
1425 - கரன்தவ  kevitiya1 திருமதி. ஆர்.டீ.யூ.டீ.டீ. குமாரி  +94 724434562
1353 - திக்கலகெதர  hanthihawa1 திருமதி. யூ.டீ.எஸ்.எஸ்.பீ. மெணிகே  +94 711403546
1423 - ஹந்திஹவ  papolegama1 திரு.எம்.ஏ.யு. ஜயலத்  +94 714387552
1332 - பல்லேகம  karadawa1 திரு.எஸ்.அய்.எஸ். ரூபசிங்க  +94 702320032
1422 - கெவிடிய  udagama1 திருமதி. எச்.எம்.டீ.அய்.கே. திஸானாயக  +94 719507335
1427 - யோதயாகந்த  yodayakanda1 திரு.ஏ.ஏ.எஸ்.ஏ. குமார  +94 702704843

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top