கிராம அலுவலகர் பிரிவு  புகைப் படம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரின் பெயர் தொலைபேசி இலக்கம்
1325 -​தொதெல்ல  dothell1 திரு. என்.என். லியனகே +94 728629830

1326 -கஹடவில

 kahatawila1 திரு. எச்.ஏ.ஆர். விமலவீர +94 776352417
1327 - மதுல்ல  madulla1 திரு.பீ.எம்.என்.என். பதிராஜ +94 722017705
1328 - கனேகம  ganegama1 திரு. எம்.எம். பிரியதர்ஷனீ +94 726851800
1329 - மடஇன  madaina1 திருமதி. எச்.எம்.எச்.கே. ஹேரத் மெணிகே +94 725413601
1330 - அகுரண  akurana1 திருமதி.ஏ.பீ.ஏ.எச். பீரிஸ் +94 770643442
1331 - வடுமுன்ன wadumunna1
 
திரு. எச்.பீ. இலங்ககோன் +94 724070253
1332 -பல்லேகம  pallegama1 திருமதி. ஈ.எம்.டீ.பீ. ஏகனாயக +94 776204604
1333 - முணிஹிரிகம  munihirigama1 திருமதி. எல் எச். கருனாரத்ன +94 722922906
1334 -கிராதலான  girathalana new திருமதி. ஜே.எம். டீ. ஜீவனீ +94 777812009
1335 - திவுல்வெவ  diulwewa1 திருமதி.ஈ.எம்.டீ.கே. ஏகனாயக +94 779802018
1336 - ஹெட்டிபொல  hettigama1 திருமதி.பீ.பீ.டீ.டீ. சன்தமாலி +94 775352785
1337 -தொலஹமுண  dolahamuna NEW திருமதி. எச்.எம்.எச்.எப். கருனாரத்ன +94 786968120
1338 - குருன்துகும்புர  kurundukubura 1 திருமதி. எச்.ஏ.ஏ. ஹேமமாலி +94 714091923
1339 - போகொல்ல bogolla1 செல்வி. எச்.எம்.ஆர்.கே. ஸங்ஜீவனீ +94 711683766
1340 - டெகேவ  tekewa1 திருமதி.பீ.டீ.என். குணசேகர +94 723523150
1341 - தென்கொடகெதர  thengodagedara1 திருமதி. என்.எம்.என். சன்தமாலி +94 728023993
1342 - ரிதீகன்த  rideekanda1 திருமதி.பீ.எம்.என்.டீ. பாலசூசிய +94 775159689
1343 - பமுணுமுல்ல  bamunumulla1 திருமதி. டீ.ஏ.கே. ராஜகருணா +94 775106173
1344 - மொரகொல்ல  moragolla1 திருமதி.ஆர்.எம்.என்.எஸ். ரத்னாயக +94 766481502
1345 - மீகஸ்பிடிய  meegaspitiya1 திரு. எச்.எம்.ஏ.எஸ். பண்டார +94 716427250
1346 - பண்டுவஸ்நுவர  paduwasnuwara1 திரு.பீ.எம்.எஸ்.பீ. பண்டார +94 718179316
1347 - கொடம்பபிடிய kotambapitiya1 திருமதி. டீ.எம்.சீ. ப்ரியன்தி +94 718602568
1348 - நிகபிடிய  nikapitiya 1 திரு. எச்.எம்.யு.எல்.எம். உபய்துல்லாஹ் +94 723993189
1349 - ரம்பேவ  rambeewa1 திருமதி.ஆர்.ஏ.என்.டீ. ரணசிங்க +94 778919803
1350 - கோன்வெவ  koonwewa1 திருமதி. எச்.ஜீ.பீ. சாந்தனீ +94 713746544
1351 - மண்டபொல  mandapola1 திரு.டீ.வீ.ஆர்.கே. ஸமரசிங்க +94 719941776
1352 - ஒதேகம  othegama1 திருமதி. அய்.எச்.என்.ஆர். விஜேசிங்க +94 716888647
1353 - திக்கலகெதர  diggalagedara1 திருமதி. ஆர்.எம்.ஜீ. ரத்னாயக +94 714119060
1354 - தொரபாவில  dorabawila1 திருமதி. பீ.எம்.எஸ். நிசாந்தி +94 726558046
1355 - கடவலகெதர  kadawalagedara1 திருமதி.ஏ.எம்.எஸ்.எஸ். அமரபதி +94 728093443
1356 -நல்லுர  nallura1 திரு.பீ.எம்.டீ பதிராஜ +94 773024590
1357 - மடிகே மிதியால  madige midiyala 1 திருமதி. எம்.எச்.பீ. ஸாமிலா +94 778741800
1358 - பலுகஸ்வெவ  palugaswewa1 திருமதி. எச்.டீ.அய்.என். சோமரத்ன +94 719433508
1359 - ஹின்தககவெவ  hindagahawewa1 திருமதி. ஆர்.பீ.டீ.எஸ். ப்ரியதர்சனீ +94 778225918
1360 - மிதியால  midiyala1 திருமதி. என்.பீ.ஏ.எஸ். ரத்னாயக  +94 714672607
1361 - ஹம்மாலிய  hammaliya1 திருமதி. எச்.டீ.எஸ்.எம். தயாரத்ன  +94 710549055
1370 - யாயெகெதர  yayegedara1 திருமதி. ஆர்.ஜீ.ஏ. ரன்கொத்  +94 776326857
1371 - ஹாதாபொல  hathapola1 திரு. டீ.ஜே. இலங்ககோன்  +94 717054405
1372 - பண்டார கொஸ்வத்த  bandarakoswaththa 1 திருமதி. ஆர் பீ.அய். தமயந்தி  +94 717043423
1395 - இகல கொமுகொமுவ  ihala gomugomuwa1 திருமதி. ஆர்.எம்.எச்.எச். ராஜகுரு  +94 718987782
1396 - பகல கொமுகொமுவ  pahalagomugomuwa 1 திரு.எம்.டப்லிவ். குமார  +94 779622914
1397 - எபலதெணிய  epaladeniya1 திருமதி. கே.கே.என். ப்ரியதர்ஷனீ  +94 786621123
1398 - கரஹகெதர  karagahagedara1 திருமதி. கே.டீ.என்.என். விஜேரத்ன  +94 722155066
1399 - மூணமல்தெனிய  moonamaldeniya1 திருமதி.பீ.எம்.ஏ. ​தென்னகோன்  +94 721741606
1400 - மல்வானேகெதர  malwanegedara1 திருமதி.டப்ளிவு.என்.எச். வீரசிங்க  +94 776797128
1401 - அகரவத்த  akarawaththa1 திருமதி. அய்.சீ.எஸ். வீரசூசிய  +94 718945550
1402 - கம்புரபொல  kamburapola1 திரு.டப்லிவு.பீ.எல்.பீ. விக்ரமனாயக  +94 715210122
1405 - ஹின்தியாமுல்ல  hindiyamulla1 திருமதி.ஆர்.எம்.டீ. அபேரத்ன  +94 713317331
1409 -எம்போகெதர  ambogedara1 திருமதி. டீ.பீ.பீ.எஸ். சேனாரத்ன  +94 713405008
1411 - தொரடியாகெதர  doratiyagedara1 திருமதி. டீ.எஸ்.எம்.கே. விஜேனாயக  +94 719491207
1412 - ரிட்டதெணிய  rittadeniya1 திருமதி. ஆர்.எம்.டப்லிவு. ராமனாயக  +94 717717359
1413 - தகனெக்கெதர  dahanekgedara1 திருமதி. டீ.எம்.எஸ். திசானாயக  +94 728480652
1414 - நாகொல்லாகொட  nagollagooda1 திருமதி. ஈ.பீ.கே.எஸ். எதுகல  +94 777826163
1415 - அம்பகஹகெதர  amba  திருமதி. கே.எம்.பீ.ஜே. தர்மப்ரிய  +94 713111719
1416 - பிஹிம்பிய  pihimbiya1 திருமதி. எஸ்.பீ.டீ.என்.என். குமாரி  +94 721135739
1417 - ரத்மலே  rathmale1 திருமதி. டப்லிவு.ஈ.எம்.எல்.கே. குணதிலக  +94 718367404
1418 - ஹெட்டிகம  he11 திருமதி. ஏ.என். தமயந்தி  +94 710494061
1419 - ஜயசிரிபுர  jayasiripura1 திருமதி.ஜீ.எஸ்.சீ.என். விஜேரத்ன  +94 711050697
1420 - எஹெடுமுல்ல  ehetumulla1 திரு.எச்.பீ.ஜீ.டீ. ஜயசிங்க  +94 717137126
1421 - பரம்பொல  barampola1 திருமதி.ஆர்.எம்.என்.சீ. ரத்னாயக  +94 719515588
1422 - கெவிடிய  kevitiya1 திருமதி. ஆர்.டீ.யூ.டீ.டீ. குமாரி  +94 724434562
1423 - ஹன்திஹவ  hanthihawa1 திருமதி. யூ.டீ.எஸ்.எஸ்.பீ. மெணிகே  +94 711403546
1424 - பெபொலேகம  papolegama1 திரு.எம்.ஏ.யு. ஜயலத்  +94 714387552
1425 - கரன்தவ  karadawa1 திரு.எஸ்.அய்.எஸ். ரூபசிங்க  +94 702320032
1426 - உடகம  udagama1 திருமதி. எச்.எம்.டீ.அய்.கே. திஸானாயக  +94 719507335
1427 - யோதயாகந்த  yodayakanda1 திரு.ஏ.ஏ.எஸ்.ஏ. குமார  +94 702704843

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top