திருமதி.எஸ்.ஏ.வய்.ஆர். ஜயதிலக

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

தொலை பேசி இல.037-3985525,076 - 8507508

2016 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்

தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்(RTI 1)

தகவல் ​வேண்டுதல் கிடைத்தது என்பதை அறிவித்தல். (RTI 2)

தகவல் ​வேண்டுதலை பதிவு செய்யும். (RTI 3)

தகவல் ​வேண்டுதலை பொறுப்பேற்றதை அறிவித்தல். (RTI 4)

தகவல் ​வேண்டுதலை எதிர்த்தல் (RTI 5)

தகவல் ​வேண்டும் காலத்தை நீடித்தல். (RTI 6)

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தகவல் பரிமாற்றல்.(RTI 7)

மேன்முறையீட்டைப் பொறுப்பேற்றல்.(RTI 8)

2016 ஆம் ஆண்டு 12ஆம் இலக்க தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்ட மேன்முறையீட்டுக் கோவை. (RTI 9)

பெயர் குறிப்பிட்ட அலுவலகரிடம் அனுப்பும் மேன்முறையீட்டு விண்ணப்பப்படிவம்(RTI 10)

எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் விபரக் கோவை (RTI 11)

தகவல் அலுவலகரின் விபரம் (RTI 12)

தகவல் பெறும் உரிமை பற்றி கொமிஷன் சபையிடம் மேற்கொள்ளப்படும் மேன்முறையீடு

 

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top