தாபனத்தின் பெயர் முகவரி
1 கமநலச் சேவை அபிவிருத்தி அடிப்படை பண்டுவஸ்நுவர, ஹெட்டிபொல
2 சர்வோதய தாபனம் ஹெட்டிபொல
3 ரொடரி விளையாட்டுக் கழகம் ஹெட்டிபொல
4 இலங்கை சுமித்ரயோ ஹெட்டிபொல
5 லயன்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஹெட்டிபொல
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top