பொது தொலை பேசி இல:

+94 372291038

 

பெயர் பதவி தொலை பேசி இல. தொலை நகல் இல.

திரு. என்.ஏ.ஏ,எஸ். பிரியங்கர (வேலை பார்க்கும்)

பிரதேச செயலாளர் +94 372291506 +94 372291506
திருமதி. எஸ்.ஏ.வய்.ஆர். ஜயதிலக உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 373985525  
திருமதி.எஸ்.எம்.ஜே.டப்ளிவ். பண்டார கணக்காளர் +94 372291476  
திருமதி.கே.ஏ. புஷ்பா தமயந்தி உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 372291038  
திருமதி.ஏ.எம். இந்த்ரா அதிகாரி நிருவாக உத்தியோகத்தர் +94 372291038  
திரு. டப்ளிவ்.ஏ.பீ. வன்சதிலக நிருவாக உத்தியோகத்தர் (கிராம சேவகர்) +94 372291038  
திருமதி. எல்.டீ. சதுரானி மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94  372291038  

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top