பொது தொலை பேசி இல:

+94 372291038

 

பெயர் பதவி

தொலை பேசி இல.

தொலை நகல் 

இல.

திரு. என்.ஏ.ஏ,எஸ். பிரியங்கர (வேலை பார்க்கும்)

பிரதேச செயலாளர் +94 372291506 +94 372291506
திருமதி. எஸ்.ஏ.வய்.ஆர். ஜயதிலக உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 373985525  
திருமதி.எஸ்.எம்.ஜே.டப்ளிவ். பண்டார கணக்காளர் +94 372291476  
திருமதி.கே.ஏ. புஷ்பா தமயந்தி உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 372291038  
திருமதி.ஏ.எம். இந்த்ரா அதிகாரி நிருவாக உத்தியோகத்தர் +94 372291038  
திரு. டப்ளிவ்.ஏ.பீ. வன்சதிலக நிருவாக உத்தியோகத்தர் (கிராம சேவகர்) +94 372291038  
திருமதி. எல்.டீ. சதுரானி மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94  372291038  

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top