இல.     
பெயர் அமைவிடம் தொலைபேசி இல.
01 சுகாதார மருத்துவ நிலையம்  ஹெட்டிபொல  +94 372291114
02 பொது வைத்தியசாலை   ஹெட்டிபொல  +94 372291061 
03 பொது வைத்தியசாலை  மூனமல்தெனிய  +94 372291537
04 இலங்கை வங்கி  ஹெட்டிபொல  +94 372291080
05 மக்கள் வங்கி  ஹெட்டிபொல  +94 372291070
06 பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி (வட மேல்)   ஹெட்டிபொல  +94 372291195
07 கிராமிய வங்கி  ஹெட்டிபொல  +94 372291011
08 ஹெட்டன் நெஷனல் வங்கி (HNB)  ஹெட்டிபொல  +94 375625212
09 தேசிய சேமிப்பு வங்கி(NSB)  ஹெட்டிபொல  +94 372291999
10 மாகாண சபை - பண்டுவஸ்நுவர  ஹெட்டிபொல  +94 372291075
11 பொலிஸ் நிலையம்  ஹெட்டிபொல  +94 372291022
12 கம நல சேவை நிலையம் -  பண்டுவஸ்நுவர  நுகவெல சந்தி  +94 372291097
13 கம நல சேவை நிலையம் - மூனமல்தெனிய  மூனமல்தெனிய  +94 372279208
14 தொல் பொருள் திணைக்களம்  பண்டுவஸ்நுவர  +94 372291065
15 பிரதேச கல்வி நிலையம் - பண்டுவஸ்நுவர  நுகவெல சந்தி  +94 372291967
16 பிரதேச கல்வி நிலையம் - தஹனேகெதர  கரகஹகெதர  +94 372052108
17 சமூர்த்தி வங்கி  பண்டாரகொஸ்வத்த  +94 372291783
18 தேசிய கல்லூரி - பண்டுவஸ்நுவர  பண்டுவஸ்நுவர  +94 372291460
19 மகிந்தோதய மகா வித்தியாலயம் - ஹெட்டிபொல  ஹெட்டிபொல  +94 372291794
20 ஆரம்பப் பாடசாலை - ஹெட்டிபொல  ஹெட்டிபொல  +94 372291672
21 மகா வித்தியாலயம் - பண்டாரகொஸ்வத்த  பண்டாரகொஸ்வத்த  +94 372268029
22 தபால் நிலையம்  ஹெட்டிபொல  +94 372291050
23 மிருக வைத்திய நிலையம்  பண்டுவஸ்நுவர  +94 372291186
24  தேசிய இளைஞர் படையணி -  பண்டுவஸ்நுவர  நுகவெல சந்தி  +94 372291803

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top