இல.     
பெயர் அமைவிடம் தொலைபேசி இல.
01 சுகாதார மருத்துவ நிலையம்  ஹெட்டிபொல  +94 372291114
02 பொது வைத்தியசாலை   ஹெட்டிபொலHettipola  +94 372291061 
03 பொது வைத்தியசாலை  மூனமல்தெனிய  +94 372291537
04 இலங்கை வங்கி  ஹெட்டிபொல  +94 372291080
05 மக்கள் வங்கி  ஹெட்டிபொல  +94 372291070
06 பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி (வட மேல்)   ஹெட்டிபொல  +94 372291195
07 கிராமிய வங்கி  ஹெட்டிபொல  +94 372291011
08 ஹெட்டன் நெஷனல் வங்கி (HNB)  ஹெட்டிபொல  +94 375625212
09 தேசிய சேமிப்பு வங்கி(NSB)  ஹெட்டிபொல  +94 372291999
10 மாகாண சபை - பண்டுவஸ்நுவர  ஹெட்டிபொல  +94 372291075
11 பொலிஸ் நிலையம்  ஹெட்டிபொல  +94 372291022
12 கம நல சேவை நிலையம் -  பண்டுவஸ்நுவர  நுகவெல சந்தி  +94 372291097
13 கம நல சேவை நிலையம் - மூனமல்தெனிய  மூனமல்தெனிய  +94 372279208
14 தொல் பொருள் திணைக்களம்  பண்டுவஸ்நுவர  +94 372291065
15 பிரதேச கல்வி நிலையம் - பண்டுவஸ்நுவர  நுகவெல சந்தி  +94 372291967
16 பிரதேச கல்வி நிலையம் - தஹனேகெதர  கரகஹகெதர  +94 372052108
17 சமூர்த்தி வங்கி  பண்டாரகொஸ்வத்த  +94 372291783
18 தேசிய கல்லூரி - பண்டுவஸ்நுவர  பண்டுவஸ்நுவர  +94 372291460
19 மகிந்தோதய மகா வித்தியாலயம் - ஹெட்டிபொல  ஹெட்டிபொல  +94 372291794
20 ஆரம்பப் பாடசாலை - ஹெட்டிபொல  ஹெட்டிபொல  +94 372291672
21 மகா வித்தியாலயம் - பண்டாரகொஸ்வத்த  பண்டாரகொஸ்வத்த  +94 372268029
22 தபால் நிலையம்  ஹெட்டிபொல  +94 372291050
23 மிருக வைத்திய நிலையம்  பண்டுவஸ்நுவர  +94 372291186
24  தேசிய இளைஞர் படையணி -  பண்டுவஸ்நுவர  நுகவெல சந்தி  +94 372291803

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top