අනු අංකය  නම ස්ථානය දුරකථන අංකය
‍01 සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291114
02 රජයේ රෝහල හෙට්ටිපොල  +94 372291061 
03 රජයේ රෝහල මූණමල්දෙණිය  +94 372291537
04 ලංකා බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291080
05 මහජන බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291070
06 වයඹ සංවර්ධන බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291195
07 ග්‍රාමීය බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291011
08 හැටන් නැෂනල් බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 375625212
09 ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291999
10 ප්‍රාදේශීය සභාව - පඬුවස්නුවර හෙට්ටිපොල  +94 372291075
11 පොලිස් ස්ථානය හෙට්ටිපොල  +94 372291022
12 ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - පඬුවස්නුවර නුගවැල හංදිය  +94 372291097
13 ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - මූණමල්දෙණිය මූණමල්දෙණිය  +94 372279208
14 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පඬුවස්නුවර  +94 372291065
15 කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය - පඬුවස්නුවර නුගවැල හංදිය  +94 372291967
16 කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය- දහනැක්ගෙදර කරගහගෙදර  +94 372052108
17 සමෘද්ධි බැංකු සංගමය බණ්ඩාරකොස්වත්ත  +94 372291783
18 පඬුවස්නුවර ජාතික පාසල පඬුවස්නුවර  +94 372291460
19 මහින්දෝදය මහා විද්‍යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291794
20 හෙට්ටිපොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291672
21 මහා විද්‍යාලය - බණ්ඩාරකොස්වත්ත බණ්ඩාරකොස්වත්ත  +94 372268029
22 තැපැල් කාර්යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291050
23 පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පඬුවස්නුවර  +94 372291186
24 යොවුන් සේනාංකය - පඬුවස්නුවර නුගවැල හංදිය  +94 372291803

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top