අනු අංකය  නම ස්ථානය දුරකථන අංකය
‍01 සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291114
02 රජයේ රෝහල හෙට්ටිපොල  +94 372291061 
03 රජයේ රෝහල මූණමල්දෙණිය  +94 372291537
04 ලංකා බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291080
05 මහජන බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291070
06 වයඹ සංවර්ධන බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291195
07 ග්‍රාමීය බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291011
08 හැටන් නැෂනල් බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 375625212
09 ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව හෙට්ටිපොල  +94 372291999
10 ප්‍රාදේශීය සභාව - පඬුවස්නුවර හෙට්ටිපොල  +94 372291075
11 පොලිස් ස්ථානය හෙට්ටිපොල  +94 372291022
12 ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - පඬුවස්නුවර නුගවැල හංදිය  +94 372291097
13 ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - මූණමල්දෙණිය මූණමල්දෙණිය  +94 372279208
14 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පඬුවස්නුවර  +94 372291065
15 කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය - පඬුවස්නුවර නුගවැල හංදිය  +94 372291967
16 කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය- දහනැක්ගෙදර කරගහගෙදර  +94 372052108
17 සමෘද්ධි බැංකු සංගමය බණ්ඩාරකොස්වත්ත  +94 372291783
18 පඬුවස්නුවර ජාතික පාසල පඬුවස්නුවර  +94 372291460
19 මහින්දෝදය මහා විද්‍යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291794
20 හෙට්ටිපොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291672
21 මහා විද්‍යාලය - බණ්ඩාරකොස්වත්ත බණ්ඩාරකොස්වත්ත  +94 372268029
22 තැපැල් කාර්යාලය හෙට්ටිපොල  +94 372291050
23 පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පඬුවස්නුවර  +94 372291186
24 යොවුන් සේනාංකය - පඬුවස්නුවර නුගවැල හංදිය  +94 372291803

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top