කරදාපත්තු කෝරළය

 අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය
දුරකථන අංකය
1 1412 - රිට්ටාදෙණිය
W.A.U.වරසහ මය ඩබ්.ඒ.යු. වීරසිංහ මයා රිට්ටදෙණිය, මූණමල්දෙණිය
  072-9016314 
2 1413 - දහනැක්ගෙදර
A.A.සමන පෂප කමර ඒ.ඒ සමන් පුෂ්ප කුමාර මයා
දහනැක්ගෙදර, මූණමල්දෙණිය
 072-4584801
3 1414 - නාගොල්ලාගොඩ
වජසහ ගණවරධන මය ඩබ්. ගුණවර්ධන මයා
නාගොල්ලාගොඩ, නාගොල්ලාගොඩ
 078-4598025
4 1415 - අඹගහගෙදර
A.A.සමන පෂප කමර ඒ.ඒ සමන් පුෂ්ප කුමාර මයා අඹගහගෙදර, නාගොල්ලාගොඩ
 077-4584801
5 1416 - පිහිඹිය
L.ගමණ ජයවර මය එල්.ජි. ජයවීර මයා පිහිඹිය, නාගොල්ලාගොඩ
 075-3331114
6 1417 - රත්මලේ
H.P.D.මලන ජයසහ එච්.පි.එම්. ජයසිංහ මිය රත්මලේ, පිහිඹිය
 072-8041105
7 1418 - හෙට්ටිගම
S.M.මලලක දමයනත මය එස්.එම්. දමයන්ති මිය හෙට්ටිගම, නාගොල්ලාගොඩ
 075-3331115
8 1419 - ජයසිරිපුර
W.A.U.වරසහ මය ඩබ්.ඒ.යු. වීරසිංහ මයා ජයසිරිපුර, නාගොල්ලාගොඩ
 072-9016314
9 1420 - ඇහැටුමුල්ල
R.P.රජක ජයසනදර මය ආර්.පී.ආර්. ජයසුන්දර(කලාප සහකාර)
ඇහැටුමුල්ල, නාගොල්ලාගොඩ
 072-9269729
10 1421 - බරම්පොල
S.M.මලලක දමයනත මය එස්.එම්. දමයන්ති මිය බරම්පොල, හල්මිල්ලවැව  075-3331115
11 1422 - කෙවිටිය
W.A.K.N.වනනආරචච මය ඩබ්. ඒ. කේ. එන්. වන්නිආරච්චි
කෙවිටිය, හල්මිල්ලවැව
 071-6179878
12 1423 - හංතිහව
R.M.නනදසන මය ආර්.එම්. නන්දසේන මයා හන්තිහව, හල්මිල්ලවැව
 072-9269729
13 1424 - පැපොලේගම
L.ගමණ ජයවර මය එල්. ජී. ජයවීර මයා
පැපොලේගම, හල්මිල්ලවැව
 075-3331114
14 1425 - කරඳව
H.P.D.මලන ජයසහ එච්. පී.එම්. ජයසිංහ මිය
කරඳව, කූරටිහේන  072-8041105
15 1426 - උඩගම
R.P.රජක ජයසනදර මය ආර්. පී. ආර්. ජයසුන්දර මිය උඩගම, හෙට්ටිපොල
 077-9109897
16 1427 - යෝධයාකන්ද
W.A.අසක ලහර ශරනද මය ඩබ්. ඒ. ඒ. එල්. ශ්‍රීනාත් මයා යෝධයාකන්ද, හල්මිල්ලවැව
 071-0621289

 

ගිරාතලාන - 1 කෝරලේ

 අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ගිරාතලාන - 1 කලාපය R.M.ආනනද සරවරධන බඩර ආර්.එම්.ඒ.එස්. බණ්ඩාර මයා (කලාප සහකාර)
 ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොළ 071-8277789
2 1325 - දෝතැල්ල
M.M.S.S.මරසහ මය එම්. එම්. එස්. එස්. මාරසිංහ මයා සමෘධි බැංකු සංගමය, දොළහමුණ, හෙට්ටිපොල
071-1838700
3 1326 - කහටවිල
M.H.M.පහම මය එම්. එච්. එම්. පහ්මි මයා
කහටවිල, කූරටිහේන 072-4585318
4 1328 - ගනේගම
Y.N.P.T.මලකනත යූ. එන්. පී. ටී. මල්කාන්ති මිය ගනේගම, සුනන්දපුර 070-2717346
5 1329 - මඩඉණ
K.H.ඉදනල පෂපකමර මය එස්. කේ. එච්. අයි. පුශ්පා කුමාරි මිය
මඩඩණ, කූරටිහේන
071-2700792
6 1330 - අකුරණ
D.H.A.S.සරවරධන මය ඩී. එච්. ඒ. එස්. සිරිවර්ධන මයා
අකුරණ, කූරටිහේන
071-8884736
7 1331 - වඩුමුන්න
W.K.C.හස වරසපපරම මය ඩබ්. කේ. සී. එච්. වරුසප්පෙරුම මයා
වඩුමුන්න, කූරටිහේන
077-0519267
8 1332 - පල්ලෙගම H.H.C.හරත මය එච්. එම්. සී. හේරත් මිය පල්ලෙගම, හෙට්ටිපොල
071-4884834
9 1333 - මුණිහිරිගම P.P.M.පතරජ මය පී.පී.එන්. පතිරාජ මයා
මුණිහිරිගම, හෙට්ටිපොල
077-8664834
10 1334 - ගිරාතලාන A.P.P.එකනයකය ඒ. පී. පි. ඒකනායක මයා
ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල
  071-8251282
11 1335 -දිවුල්වැව L.නමල ගණරතන මය එල්. එන්. ගුණරත්න මයා දිවුල්වැව, හෙට්ටිපොල
  076-6569009
12 1349 - රඹෑව M.H.M.පහම මය එම්. එච්. එම්. පහ්මී මයා රඹෑව, සුනන්දපුර   072-4585318
13 1348 - නිකපිටිය D.W.H.M.අජත පරයනත බඩර මය ඩී. ඩබ්. එච්. එම්. ඒ. පී. බණ්ඩාර මයා
නිකපිටිය, සුනන්දපුර
  077-4914840
14 1350 - කෝන්වැව
Y.L.A.රවප මය යූ. එල්. එෆ්. රහූෆ් මයා කෝන්වැව, මණ්ඩපොල   071-8061552
15 1327 - මදුල්ල K.M.S.රහණ මනවය කේ. එම්. එස්. රෝහිණී මෙනවිය මදුල්ල, සුනන්දපුර
  077-7640183

 

ගිරාතලාන - II කෝරලේ

 අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ගිරාතලාන I.M.පයනනද මය අයි.එම්.පියනන්ද (කලාප සහකාර)  ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල 077-6341831
1 හෙට්ටිපොල W.N.ජයවරධන මය ඩබ්. එන්. ජයවර්ධන
හෙට්ටිපොල, හෙට්ටිපොල
071-4794537
2 දොළහමුණ  H.M.ආරයවශ බණඩ මය එච්. එච්. ආරියවන්ශ බණ්ඩා දොළහමුණ, හෙට්ටිපොල
072-6033267
3 කුරුදුකුඹුර  H.P.D.W.සභසහ මය එච්.පී.ඩී.ඩබ්. සුබසිංහ කුරුදුකුඹුර, හෙට්ටිපොල
078-3222601
4 බෝගොල්ල  H.M.රතනසර මය එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර බෝගොල්ල, හෙට්ටිපොල
071-8833149
5 ටැකෑව  W.M.D.H.කරණරතන මනවය ඩබ්.එම්.ඩී.එච්. කරුණාරත්න මිය
ටැකෑව, හෙට්ටිපොල
071-7227421
6 බමුණුමුල්ල  E.A.මජල කතසර මය ඊ.එම්.එම්.කේ. බණ්ඩාර මයා
බමුණුමුල්ල, හෙට්ටිපොල
071-0369467
7 මීගස්පිටිය  E.P.D.S.K.පයතලක මය ඊ. පී. ඩී. එස්. ප්‍රියතිලක මයා
මීගස්පිටිය, හෙට්ටිපොල
077-9296383
8 පඬුවස්නුවර  E.A.මජල කතසර මය ඊ.එම්.එම්.කේ. බණ්ඩාර මයා
පඬුවස්නුවර, හෙට්ටිපොල
071-0369467
9 කොටඹපිටිය  E.P.D.S.K.පයතලක මය ඊ.පී.ඩී.එස්.කේ. පියතිලක මයා
කොටඹපිටිය, හෙට්ටිපොල
077-9296383
10 මණ්ඩපොල  J.M.බදරධන මය ජේ.එම්. බදුර්දීන් මයා
මණ්ඩපොල, හෙට්ටිපොල
 071-7228171
11 ඹතේගම  P.M.A.P.කමර මය පී.එම්.ඒ.පී. කුමාරි මිය
ඹතේගම, මණ්ඩපොල
077-8111654
12 දිග්ගලගෙදර  I.B.D.B.දසනයක මය අයි.බී.ඩී.බී. දිසානායක මයා
දිග්ගලගෙදර, මණ්ඩපොල
077-5382142
13 තෙන්ගොඩගෙදර  H.M.රතනසර මය එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයා
තෙන්ගොඩගෙදර, හෙට්ටිපොල
071-8883149 
14 රිදීකන්ද  H.M.ආරයවශ බණඩ මය එච්.එච්. ආරියවන්ශ බණ්ඩා මයා
රිදීකන්ද, හෙට්ටිපොල
072-6033267
15 මොරගොල්ල  H.M.සනවරතන මය එච්.එම්. සෙනෙවිරත්න මයා
මොරගොල්ල, හෙට්ටිපොල
077-5001315 

 

උතුරු යටිකහ කෝරලේ

අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම
රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ඉ/ගොමුගොමුව S.W.P.M.R.P.පතරජ මය එස්.ඩබ්.පී.එම්.ආර්.පී. පතිරාජ මයා ඉ/ගොමුගොමුව, ඉ/ගොමුගොමුව  072-4776853
2 ප/ගොමුගොමුව M.A.සමන පෂප කමර මය එම්.ඒ.එස්. පුෂ්ප කුමාර මයා ප/ගොමුගොමුව, ප/ගොමුගොමුව
 
3 ඇපලදෙණිය I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය අයි. එම්.එන්.එස්. ප්‍රසන්න මයා ඇපලදෙණිය, මූණමල්දෙණිය
071-5673252
4 කරගහගෙදර   ආර්. එම්. එස්. ඩී. රත්නායක මිය කරගහගෙදර, මූණමල්දෙණිය
077-2877812
5 මූණමල්දෙණිය A.W.A.කමල රජත මය ඒ. ඩබ්. ඒ. කමල් රංජිත් මයා මූණමල්දෙණිය, මූණමල්දෙණිය
077-8553131
6 මල්වානේගෙදර S.P.C.කරණනනද මය එස්.පී.සී. කරුණානන්ද
මල්වානේගෙදර, මූණමල්දෙණිය
077-9293800
7 අකරවත්ත A.W.A.කමල රජත මය ඒ. ඩබ්. ඒ. කමල් රංජිත් මයා අකරවත්ත, මූණමල්දෙණිය
077-8553131
8 කමුරපොළ J.M.A.N.ජයසහ මය ජේ.එම්.ඒ.එන්. ජයසිංහ මයා කමුරපොළමූණමල්දෙණිය
072-4856020
9 හිදියමුල්ල R.M.S.D.රතනයක මය ආර්.එම්.එස්.ඩී. රත්නායක මිය හිදියමුල්ල, මූණමල්දෙණිය
077-2877812
10 ඇඹෝගෙදර S.P.C.කරණනනද මය එස්.පී.සී. කරුණානන්ද ඇඹෝගෙදර, මූණමල්දෙණිය
077-9293800
11 දොරටියාගෙදර I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය අයි. එම්.එන්.එස්. ප්‍රසන්න මයා දොරටියාගෙදර, මූණමල්දෙණිය
071-5673252

 

තිස්සව කෝරලේ

අනු අංකය  කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 දොරබාවිල P.M.අමරවත ජයමණක මය එස්.ජී.පී. ජයන්ති මිය
දොරබාවිල, තුත්තිරිපිටිගම 072-8358288
2 කඩවලගෙදර S.G.පමලත ජයනත මය එච්.පි.එන්. ප්‍රනාන්දු මිය
කඩවලගෙදර, තුත්තිරිපිටිගම
072-4140424
3 නල්ලූර M.A.D.N.පරභෂන මතකඩ මය කේ.ඒ.ඩි.එන්.පී. මුතුකුඩ මිය
නල්ලූර, තුත්තිරිපිටිගම
070-2602823
4 මඩිගෙ මිදියාල
A.M.M.කරම මය ඒ.එම්.එම්.කරීම් මයා
මඩිගෙ මිදියාල, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
072-5721415
5 පලුගස්වැව W.G.අනෂ මලකනත මය ඩබ්.ජී.ඒ. මල්කාන්ති මිය පලුගස්වැවබණ්ඩාරකොස්වත්ත
077-4920790
6 හිඳගහවැව P.M.නලමණ දසනයක මය පී.එම්.එන්. දසනායක මිය
හිඳගහවැව, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
077-4920790
7 මිදියාල    
8 හම්මාලිය A.P.සත මලන මය ඒ.පී.එස්. මාලනි මිය
හම්මාලිය, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
071-3608115
9 යායේගෙදර    
10 හාතාපොල R.M.I.B.රතනයක මය අාර්.එම්.අයි.බි. රත්නායක හාතාපොල, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
077-3383172
11 බණ්ඩාරකොස්වත්ත R.වමල රජපකෂ මය ආර්.ඩබ්. රාජපක්ෂ බණ්ඩාරකොස්වත්ත, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
071-1732405

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top