කරදාපත්තු කෝරළය

 අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය
දුරකථන අංකය
1 1412 - රිට්ටාදෙණිය
W.A.U.වරසහ මය ඩබ්.ඒ.යු. වීරසිංහ මයා රිට්ටදෙණිය, මූණමල්දෙණිය
  072-9016314 
2 1413 - දහනැක්ගෙදර
A.A.සමන පෂප කමර ඒ.ඒ සමන් පුෂ්ප කුමාර මයා
දහනැක්ගෙදර, මූණමල්දෙණිය
 072-4584801
3 1414 - නාගොල්ලාගොඩ
වජසහ ගණවරධන මය ඩබ්. ගුණවර්ධන මයා
නාගොල්ලාගොඩ, නාගොල්ලාගොඩ
 078-4598025
4 1415 - අඹගහගෙදර
A.A.සමන පෂප කමර ඒ.ඒ සමන් පුෂ්ප කුමාර මයා අඹගහගෙදර, නාගොල්ලාගොඩ
 077-4584801
5 1416 - පිහිඹිය
L.ගමණ ජයවර මය එල්.ජි. ජයවීර මයා පිහිඹිය, නාගොල්ලාගොඩ
 075-3331114
6 1417 - රත්මලේ
H.P.D.මලන ජයසහ එච්.පි.එම්. ජයසිංහ මිය රත්මලේ, පිහිඹිය
 072-8041105
7 1418 - හෙට්ටිගම
S.M.මලලක දමයනත මය එස්.එම්. දමයන්ති මිය හෙට්ටිගම, නාගොල්ලාගොඩ
 075-3331115
8 1419 - ජයසිරිපුර
W.A.U.වරසහ මය ඩබ්.ඒ.යු. වීරසිංහ මයා ජයසිරිපුර, නාගොල්ලාගොඩ
 072-9016314
9 1420 - ඇහැටුමුල්ල
R.P.රජක ජයසනදර මය ආර්.පී.ආර්. ජයසුන්දර(කලාප සහකාර)
ඇහැටුමුල්ල, නාගොල්ලාගොඩ
 072-9269729
10 1421 - බරම්පොල
S.M.මලලක දමයනත මය එස්.එම්. දමයන්ති මිය බරම්පොල, හල්මිල්ලවැව  075-3331115
11 1422 - කෙවිටිය
W.A.K.N.වනනආරචච මය ඩබ්. ඒ. කේ. එන්. වන්නිආරච්චි
කෙවිටිය, හල්මිල්ලවැව
 071-6179878
12 1423 - හංතිහව
R.M.නනදසන මය ආර්.එම්. නන්දසේන මයා හන්තිහව, හල්මිල්ලවැව
 072-9269729
13 1424 - පැපොලේගම
L.ගමණ ජයවර මය එල්. ජී. ජයවීර මයා
පැපොලේගම, හල්මිල්ලවැව
 075-3331114
14 1425 - කරඳව
H.P.D.මලන ජයසහ එච්. පී.එම්. ජයසිංහ මිය
කරඳව, කූරටිහේන  072-8041105
15 1426 - උඩගම
R.P.රජක ජයසනදර මය ආර්. පී. ආර්. ජයසුන්දර මිය උඩගම, හෙට්ටිපොල
 077-9109897
16 1427 - යෝධයාකන්ද
W.A.අසක ලහර ශරනද මය ඩබ්. ඒ. ඒ. එල්. ශ්‍රීනාත් මයා යෝධයාකන්ද, හල්මිල්ලවැව
 071-0621289

 

ගිරාතලාන - 1 කෝරලේ

 අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ගිරාතලාන - 1 කලාපය R.M.ආනනද සරවරධන බඩර ආර්.එම්.ඒ.එස්. බණ්ඩාර මයා (කලාප සහකාර)
 ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොළ 071-8277789
2 1325 - දෝතැල්ල
M.M.S.S.මරසහ මය එම්. එම්. එස්. එස්. මාරසිංහ මයා සමෘධි බැංකු සංගමය, දොළහමුණ, හෙට්ටිපොල
071-1838700
3 1326 - කහටවිල
M.H.M.පහම මය එම්. එච්. එම්. පහ්මි මයා
කහටවිල, කූරටිහේන 072-4585318
4 1328 - ගනේගම
Y.N.P.T.මලකනත යූ. එන්. පී. ටී. මල්කාන්ති මිය ගනේගම, සුනන්දපුර 070-2717346
5 1329 - මඩඉණ
K.H.ඉදනල පෂපකමර මය එස්. කේ. එච්. අයි. පුශ්පා කුමාරි මිය
මඩඩණ, කූරටිහේන
071-2700792
6 1330 - අකුරණ
D.H.A.S.සරවරධන මය ඩී. එච්. ඒ. එස්. සිරිවර්ධන මයා
අකුරණ, කූරටිහේන
071-8884736
7 1331 - වඩුමුන්න
W.K.C.හස වරසපපරම මය ඩබ්. කේ. සී. එච්. වරුසප්පෙරුම මයා
වඩුමුන්න, කූරටිහේන
077-0519267
8 1332 - පල්ලෙගම H.H.C.හරත මය එච්. එම්. සී. හේරත් මිය පල්ලෙගම, හෙට්ටිපොල
071-4884834
9 1333 - මුණිහිරිගම P.P.M.පතරජ මය පී.පී.එන්. පතිරාජ මයා
මුණිහිරිගම, හෙට්ටිපොල
077-8664834
10 1334 - ගිරාතලාන A.P.P.එකනයකය ඒ. පී. පි. ඒකනායක මයා
ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල
  071-8251282
11 1335 -දිවුල්වැව L.නමල ගණරතන මය එල්. එන්. ගුණරත්න මයා දිවුල්වැව, හෙට්ටිපොල
  076-6569009
12 1349 - රඹෑව M.H.M.පහම මය එම්. එච්. එම්. පහ්මී මයා රඹෑව, සුනන්දපුර   072-4585318
13 1348 - නිකපිටිය D.W.H.M.අජත පරයනත බඩර මය ඩී. ඩබ්. එච්. එම්. ඒ. පී. බණ්ඩාර මයා
නිකපිටිය, සුනන්දපුර
  077-4914840
14 1350 - කෝන්වැව
Y.L.A.රවප මය යූ. එල්. එෆ්. රහූෆ් මයා කෝන්වැව, මණ්ඩපොල   071-8061552
15 1327 - මදුල්ල K.M.S.රහණ මනවය කේ. එම්. එස්. රෝහිණී මෙනවිය මදුල්ල, සුනන්දපුර
  077-7640183

 

ගිරාතලාන - II කෝරලේ

 අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ගිරාතලාන I.M.පයනනද මය අයි.එම්.පියනන්ද (කලාප සහකාර)  ගිරාතලාන, හෙට්ටිපොල 077-6341831
1 හෙට්ටිපොල W.N.ජයවරධන මය ඩබ්. එන්. ජයවර්ධන
හෙට්ටිපොල, හෙට්ටිපොල
071-4794537
2 දොළහමුණ  H.M.ආරයවශ බණඩ මය එච්. එච්. ආරියවන්ශ බණ්ඩා දොළහමුණ, හෙට්ටිපොල
072-6033267
3 කුරුදුකුඹුර  H.P.D.W.සභසහ මය එච්.පී.ඩී.ඩබ්. සුබසිංහ කුරුදුකුඹුර, හෙට්ටිපොල
078-3222601
4 බෝගොල්ල  H.M.රතනසර මය එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර බෝගොල්ල, හෙට්ටිපොල
071-8833149
5 ටැකෑව  W.M.D.H.කරණරතන මනවය ඩබ්.එම්.ඩී.එච්. කරුණාරත්න මිය
ටැකෑව, හෙට්ටිපොල
071-7227421
6 බමුණුමුල්ල  E.A.මජල කතසර මය ඊ.එම්.එම්.කේ. බණ්ඩාර මයා
බමුණුමුල්ල, හෙට්ටිපොල
071-0369467
7 මීගස්පිටිය  E.P.D.S.K.පයතලක මය ඊ. පී. ඩී. එස්. ප්‍රියතිලක මයා
මීගස්පිටිය, හෙට්ටිපොල
077-9296383
8 පඬුවස්නුවර  E.A.මජල කතසර මය ඊ.එම්.එම්.කේ. බණ්ඩාර මයා
පඬුවස්නුවර, හෙට්ටිපොල
071-0369467
9 කොටඹපිටිය  E.P.D.S.K.පයතලක මය ඊ.පී.ඩී.එස්.කේ. පියතිලක මයා
කොටඹපිටිය, හෙට්ටිපොල
077-9296383
10 මණ්ඩපොල  J.M.බදරධන මය ජේ.එම්. බදුර්දීන් මයා
මණ්ඩපොල, හෙට්ටිපොල
 071-7228171
11 ඹතේගම  P.M.A.P.කමර මය පී.එම්.ඒ.පී. කුමාරි මිය
ඹතේගම, මණ්ඩපොල
077-8111654
12 දිග්ගලගෙදර  I.B.D.B.දසනයක මය අයි.බී.ඩී.බී. දිසානායක මයා
දිග්ගලගෙදර, මණ්ඩපොල
077-5382142
13 තෙන්ගොඩගෙදර  H.M.රතනසර මය එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයා
තෙන්ගොඩගෙදර, හෙට්ටිපොල
071-8883149 
14 රිදීකන්ද  H.M.ආරයවශ බණඩ මය එච්.එච්. ආරියවන්ශ බණ්ඩා මයා
රිදීකන්ද, හෙට්ටිපොල
072-6033267
15 මොරගොල්ල  H.M.සනවරතන මය එච්.එම්. සෙනෙවිරත්න මයා
මොරගොල්ල, හෙට්ටිපොල
077-5001315 

 

උතුරු යටිකහ කෝරලේ

අනු අංකය කොට්ඨාශය පින්තූරය නම
රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ඉ/ගොමුගොමුව S.W.P.M.R.P.පතරජ මය එස්.ඩබ්.පී.එම්.ආර්.පී. පතිරාජ මයා ඉ/ගොමුගොමුව, ඉ/ගොමුගොමුව  072-4776853
2 ප/ගොමුගොමුව M.A.සමන පෂප කමර මය එම්.ඒ.එස්. පුෂ්ප කුමාර මයා ප/ගොමුගොමුව, ප/ගොමුගොමුව
 
3 ඇපලදෙණිය I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය අයි. එම්.එන්.එස්. ප්‍රසන්න මයා ඇපලදෙණිය, මූණමල්දෙණිය
071-5673252
4 කරගහගෙදර   ආර්. එම්. එස්. ඩී. රත්නායක මිය කරගහගෙදර, මූණමල්දෙණිය
077-2877812
5 මූණමල්දෙණිය A.W.A.කමල රජත මය ඒ. ඩබ්. ඒ. කමල් රංජිත් මයා මූණමල්දෙණිය, මූණමල්දෙණිය
077-8553131
6 මල්වානේගෙදර S.P.C.කරණනනද මය එස්.පී.සී. කරුණානන්ද
මල්වානේගෙදර, මූණමල්දෙණිය
077-9293800
7 අකරවත්ත A.W.A.කමල රජත මය ඒ. ඩබ්. ඒ. කමල් රංජිත් මයා අකරවත්ත, මූණමල්දෙණිය
077-8553131
8 කමුරපොළ J.M.A.N.ජයසහ මය ජේ.එම්.ඒ.එන්. ජයසිංහ මයා කමුරපොළමූණමල්දෙණිය
072-4856020
9 හිදියමුල්ල R.M.S.D.රතනයක මය ආර්.එම්.එස්.ඩී. රත්නායක මිය හිදියමුල්ල, මූණමල්දෙණිය
077-2877812
10 ඇඹෝගෙදර S.P.C.කරණනනද මය එස්.පී.සී. කරුණානන්ද ඇඹෝගෙදර, මූණමල්දෙණිය
077-9293800
11 දොරටියාගෙදර I.M.N.පරසනන පෂපකමර මය අයි. එම්.එන්.එස්. ප්‍රසන්න මයා දොරටියාගෙදර, මූණමල්දෙණිය
071-5673252

 

තිස්සව කෝරලේ

අනු අංකය  කොට්ඨාශය පින්තූරය නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 දොරබාවිල P.M.අමරවත ජයමණක මය එස්.ජී.පී. ජයන්ති මිය
දොරබාවිල, තුත්තිරිපිටිගම 072-8358288
2 කඩවලගෙදර S.G.පමලත ජයනත මය එච්.පි.එන්. ප්‍රනාන්දු මිය
කඩවලගෙදර, තුත්තිරිපිටිගම
072-4140424
3 නල්ලූර M.A.D.N.පරභෂන මතකඩ මය කේ.ඒ.ඩි.එන්.පී. මුතුකුඩ මිය
නල්ලූර, තුත්තිරිපිටිගම
070-2602823
4 මඩිගෙ මිදියාල
A.M.M.කරම මය ඒ.එම්.එම්.කරීම් මයා
මඩිගෙ මිදියාල, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
072-5721415
5 පලුගස්වැව W.G.අනෂ මලකනත මය ඩබ්.ජී.ඒ. මල්කාන්ති මිය පලුගස්වැවබණ්ඩාරකොස්වත්ත
077-4920790
6 හිඳගහවැව P.M.නලමණ දසනයක මය පී.එම්.එන්. දසනායක මිය
හිඳගහවැව, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
077-4920790
7 මිදියාල    
8 හම්මාලිය A.P.සත මලන මය ඒ.පී.එස්. මාලනි මිය
හම්මාලිය, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
071-3608115
9 යායේගෙදර    
10 හාතාපොල R.M.I.B.රතනයක මය අාර්.එම්.අයි.බි. රත්නායක හාතාපොල, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
077-3383172
11 බණ්ඩාරකොස්වත්ත R.වමල රජපකෂ මය ආර්.ඩබ්. රාජපක්ෂ බණ්ඩාරකොස්වත්ත, බණ්ඩාරකොස්වත්ත
071-1732405

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top