ආයතනයේ නම ලිපිනය
1 වයඹ ගොවි සංවර්ධන පදනම පඩුවස්නුවර, හෙට්ටිපොල
2 සර්වෝදය ආයතනය හෙට්ටිපොල
3 රොටරි සමාජය හෙට්ටිපොල
4 ශ්‍රී ලංකා සුමිත්‍රයෝ හෙට්ටිපොල
5 සිංහ සමාජය හෙට්ටිපොල
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top