ආයතනයේ නම ලිපිනය
1 වයඹ ගොවි සංවර්ධන පදනම පඩුවස්නුවර, හෙට්ටිපොල
2 සර්වෝදය ආයතනය හෙට්ටිපොල
3 රොටරි සමාජය හෙට්ටිපොල
4 ශ්‍රී ලංකා සුමිත්‍රයෝ හෙට්ටිපොල
5 සිංහ සමාජය හෙට්ටිපොල
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top