ප්‍රාදේශීය ලේකම් (වැඩබලන)

abc
 
නම

ඒන්. ඒ්. ඒ්. ඒස්. ප්‍රියංකර මයා

සුදුසුකම්

 

 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (සමාජ විද්‍යාව), කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය.
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය, (ජීවවිද්‍යාව), කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය.
 • රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබදව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය.
 • ජාත්‍යන්තර පරිඝනක රියදුරු බලපත්‍රය.
 • ගෝලීය ආර්ථික හා කම්කරු සේවක සබදතා වැඩමුළුවට සහභාගී වීම. (NOIDA – INDIA)
 • තත්ත්ව පාලනය සහ අභ්‍යන්තර විගණනය පිළිබද (ISO 9001 : 2008 ප්‍රමිතිය) වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වීම.
 • ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය සැපයුම පිළිබදව ප්‍රජා මූල සංවිධානවල කාර්යන් හා වගකීම් පිළිබද වැඩමුළුව - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව.
 • කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වර්ධනය සදහා දිස්ත්‍රික්ක / ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ශක්‍යතා සංවර්ධනය සම්බන්ධ වැඩමුළුව - මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය, ඕස්ට්‍රේලියාව.

 

 

රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාරප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයඇලපාත.
 • සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් -ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රත්නපුර.
 • සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිිස් -ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කුරුණෑගල.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පන්නල.

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 ස.පර නම

එස්. ඒ. වයි. ආර්. ජයතිලක මිය

සුදුසුකම්
 • අන්තර් ජාතික සංවර්ධන ප්‍රවේශය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය, ඕස්ට්‍රේලියාව
 • ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, (ඉංග්‍රීසි), කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය.
 • රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබදව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය.
 • යහපත් වැඩ පරිසරයක් සඳහා කම්කරු තත්ත්ව වැඩමුළුව - අන්තර් ජාතික කම්කරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ටියුරින්, ඉතාලිය.
 • කම්කරු තත්ත්ව පිළිබද වැඩමුළුව - අන්තර් ජාතික කම්කරු මධ්‍යස්ථානය, ජිනීවා, ස්වීස්ටර්ලන්තය.
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන), කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය.
 • සහකාර ලේකම් - කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය.
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පඩුවස්නුවර බටහිර.  

ගණකාධිකාරී

 acco නම

එස්. එම්. ජේ. ඩබ්. බංඩාර මිය

සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳවිද්‍යාවේදී (විශේෂ) උපාධිය - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය.
 • පරිගණක පිළිබදව මූලික පුහුණුව. (ICTA) 
රැකියා ඉතිහාසය
 • පොත් තබන්නා - වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර -ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගනේවත්ත.
 • ගණකාධිකාරී - මහ අධිකරණය, කුරුණෑගල.
 • ගණකාධිකාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බිංගිරිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 accccc නම

කේ. ඒ. පුෂ්පා දමයන්ති මිය

සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී (විශේෂඋපාධිය - පේරාදෙණිය  විශ්වවිද්‍යාලය
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය, (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය) වයඹ  විශ්වවිද්‍යාලය.
 • වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව, විවෘත  විශ්වවිද්‍යාලය, (1999)

 

රැකියා ඉතිහාසය
 •  උපගුරු -  නක්කාවත්ත ජාතික පාසල.

පරිපාලන නිලධාරී

  ccc නම

ඒ. එම්. ඉන්ද්‍රා අධිකාරී

සුදුසුකම්
 • අ.පො.ස උසස් පෙළ විභහගය
 • ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - වයඹ පලාත් සභා පුහුණු ඒකකය, (2006-2007)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ලිපිකරු - වයඹ පළාත් ධීවර අමාත්‍යාංශය.
 • ලිපිකරු - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාස්පොත
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හෙට්ටිපොල
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාස්පොත
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වාරියපොල


  News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top