ප්‍රාදේශීය ලේකම් (වැඩබලන)

abc
 
නම

ඒන්. ඒ්. ඒ්. ඒස්. ප්‍රියංකර මයා

සුදුසුකම්

 

 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (සමාජ විද්‍යාව), කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය.
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය, (ජීවවිද්‍යාව), කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය.
 • රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබදව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය.
 • ජාත්‍යන්තර පරිඝනක රියදුරු බලපත්‍රය.
 • ගෝලීය ආර්ථික හා කම්කරු සේවක සබදතා වැඩමුළුවට සහභාගී වීම. (NOIDA – INDIA)
 • තත්ත්ව පාලනය සහ අභ්‍යන්තර විගණනය පිළිබද (ISO 9001 : 2008 ප්‍රමිතිය) වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වීම.
 • ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය සැපයුම පිළිබදව ප්‍රජා මූල සංවිධානවල කාර්යන් හා වගකීම් පිළිබද වැඩමුළුව - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව.
 • කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වර්ධනය සදහා දිස්ත්‍රික්ක / ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ශක්‍යතා සංවර්ධනය සම්බන්ධ වැඩමුළුව - මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය, ඕස්ට්‍රේලියාව.

 

 

රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාරප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයඇලපාත.
 • සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් -ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රත්නපුර.
 • සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිිස් -ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කුරුණෑගල.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පන්නල.

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 ස.පර නම

එස්. ඒ. වයි. ආර්. ජයතිලක මිය

සුදුසුකම්
 • අන්තර් ජාතික සංවර්ධන ප්‍රවේශය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය, ඕස්ට්‍රේලියාව
 • ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, (ඉංග්‍රීසි), කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය.
 • රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබදව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය.
 • යහපත් වැඩ පරිසරයක් සඳහා කම්කරු තත්ත්ව වැඩමුළුව - අන්තර් ජාතික කම්කරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ටියුරින්, ඉතාලිය.
 • කම්කරු තත්ත්ව පිළිබද වැඩමුළුව - අන්තර් ජාතික කම්කරු මධ්‍යස්ථානය, ජිනීවා, ස්වීස්ටර්ලන්තය.
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන), කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය.
 • සහකාර ලේකම් - කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය.
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පඩුවස්නුවර බටහිර.  

ගණකාධිකාරී

 acco නම

එස්. එම්. ජේ. ඩබ්. බංඩාර මිය

සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳවිද්‍යාවේදී (විශේෂ) උපාධිය - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය.
 • පරිගණක පිළිබදව මූලික පුහුණුව. (ICTA) 
රැකියා ඉතිහාසය
 • පොත් තබන්නා - වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර -ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගනේවත්ත.
 • ගණකාධිකාරී - මහ අධිකරණය, කුරුණෑගල.
 • ගණකාධිකාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බිංගිරිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 accccc නම

කේ. ඒ. පුෂ්පා දමයන්ති මිය

සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී (විශේෂඋපාධිය - පේරාදෙණිය  විශ්වවිද්‍යාලය
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය, (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය) වයඹ  විශ්වවිද්‍යාලය.
 • වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව, විවෘත  විශ්වවිද්‍යාලය, (1999)

 

රැකියා ඉතිහාසය
 •  උපගුරු -  නක්කාවත්ත ජාතික පාසල.

පරිපාලන නිලධාරී

  ccc නම

ඒ. එම්. ඉන්ද්‍රා අධිකාරී

සුදුසුකම්
 • අ.පො.ස උසස් පෙළ විභහගය
 • ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - වයඹ පලාත් සභා පුහුණු ඒකකය, (2006-2007)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ලිපිකරු - වයඹ පළාත් ධීවර අමාත්‍යාංශය.
 • ලිපිකරු - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාස්පොත
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හෙට්ටිපොල
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාස්පොත
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වාරියපොල


  News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top