සම්බන්ධීත තොරතුරු
 ලිපිනය දුරකතන අංකය
 ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
 ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සහන සේවා මධ්‍යාස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
 ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
 දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය. කුරුණෑගල. +94 372 221 709
ආපදා සහන සේවා සම්බන්ධිකාරක දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය. කුරුණෑගල. +94 718 196 616
 ආපදා සහන සේවා නිලධාරි  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පඬුවස්නුවර - බටහිර

+94 710 330 240

+94 372291038

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top