සම්බන්ධීත තොරතුරු
 ලිපිනය දුරකතන අංකය
 ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
 ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සහන සේවා මධ්‍යාස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
 ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
 දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය. කුරුණෑගල. +94 372 221 709
ආපදා සහන සේවා සම්බන්ධිකාරක දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය. කුරුණෑගල. +94 718 196 616
 ආපදා සහන සේවා නිලධාරි  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පඬුවස්නුවර - බටහිර

+94 710 330 240

+94 372291038

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top