ග්‍රාම නිලධාරි වසම
සංවර්ධන නිලධාරිගේ නම දුරකතන අංකය
1325 - දෝතැල්ල  dothell1 එන්. එන්. ලියනගේ මයා +94 728629830
1326 - කහටවිල

 kahatawila1

 

එච්.ඒ.ආර්. විමලවීර මයා +94 776352417
1327 - මදුල්ල  madulla1  පී.එම්.එන්.එන්. පතිරාජ මයා +94 722017705
1328 - ගනේගම  ganegama1  එම්.එම්.ඩී. ප්‍රියදර්ශන මයා +94 726851800
1329 - මඩඉන  madaina1  එච්.එම්.එස්.කේ. හේරත් මැණිකේ මිය +94 725413601
1330 - අකුරණ  akurana1

 ඒ.පී.ඒ.එස්. පීරිස් මිය

+94 770643442
1331 - වඩුමුන්න wadumunna1
 
 එස්.පී. ඉලංගකෝන් මයා +94 724070253
1332 - පල්ලේගම  pallegama1  ඊ.එම්.ඩී.පී. ඒකනායක මිය +94 776204604
1333 - මුණිහිරිගම  munihirigama1  එල්.එස්. කරුණාරත්න මිය +94 722922906
1334 - ගිරාතලාන  girathalana new  ජේ.එම්.ඩී. ජීවනී මිය +94 777812009
1335 - දිවුල්වැව  diulwewa1  ඊ.එම්.පී.කේ. ඒකනායක මිය +94 779802018
1336 - හෙට්ටිපොල  hettipola1  පී.පී.ඩී.ඩී. සඳමාලි මිය +94 775352785
1337 - දොළහමුණ  dolahamuna NEW  එස්.එම්.එච්.එෆ්. කරුණාරත්න මිය +94 786968120
1338 - කුරුඳුකුඹුර  kurundukubura 1  එස්.ඒ.ඒ. හේමමාලි මිය +94 714091923
1339 - බෝගොල්ල
 bogolla1
 එච්.එම්.ආර්.කේ. සංජීවනි මෙනවිය +94 711683766
1340 - ටැකෑව  tekewa1  පී.ඩී.එන්. ගුණසේකර මිය +94 723523150
1341 - තෙන්ගොඩගෙදර  thengodagedara1  එන්.එම්.එන්. සඳමාලි මිය +94 728023993
1342 - රිදීකන්ද  rideekanda1   බී.එම්.එන්.ඩි. බාලසූරිය මිය +94 775159689
1343 - බමුණුමුල්ල  bamunumulla1  ටී.ඒ.කේ. රාජපක්ෂ මිය +94 775106173
1344 - මොරගොල්ල  moragolla1  ආර්.එම්.එන්.එස්. රත්නායක මිය +94 766481502
1345 - මීගස්පිටිය  meegaspitiya1  එච.එම්.ඒ.එස්. බණ්ඩාර මයා +94 716427250
1346 - පඬුවස්නුවර  paduwasnuwara1  බී.එම්.එස්.පී. බණ්ඩාර මයා +94 718179316
1347 - කොටඹපිටිය kotambapitiya1  ඩී.එම්.සී. ප්‍රියන්ති මිය +94 718602568
1348 - නිකපිටිය  nikapitiya 1  එච්.එම්.යූ.එල්.එම්. උබයිදුල්ලාහ් මයා +94 723993189
1349 - රඹෑව  rambeewa1  ආර්.ඒ.එන්.ඩී. රණසිංහ මිය +94 778919803
1350 - කෝන්වැව  koonwewa1  එස්..ජී.පී. චන්ද්‍රානි මිය +94 713746544
1351 - මණ්ඩපොල  mandapola1  ඩී.වී.ආර්.කේ. සමරසිංහ මයා +94 719941776
1352 - ඔතේගම  othegama1  අයි.එච්.එන්.ආර්. විජේසිංහ මිය +94 716888647
1353 - දිග්ගලගෙදර  diggalagedara1  ආර්.එම්.ජී. රත්නායක මිය +94 714119060
1354 - දොරබාවිල  dorabawila1  පී.එම්.එස්. නිශාන්ති මිය +94 726558046
1355 - කඩවලගෙදර  kadawalagedara1  ඒ.එම්.එස්.එස්. අමරපති මිය +94 728093443
1356 - නල්ලුර  nallura1  පී.එම්.ටී.සී. පතිරාජ මයා +94 773024590
1357 - මඩිගේ මිදියාල  madige midiyala 1  එම්. එච්.පී. ශාමලී මිය +94 778741800
1358 - පලුගස්වැව  palugaswewa1  එස්.ඩී.අයි.එන්. සෝමරත්න මිය +94 719433508
1359 - හිඳගහවැව  hindagahawewa1  ආර්.පී.ඩී.එස්. ප්‍රියදර්ශනී මිය +94 778225918
1360 - මිදියාල  midiyala1  එන්.පී.ඒ. එස්. රත්නායක මිය  +94 714672607
1361 -  හම්මාලිය  hammaliya1  එච්.ඩී.එස්.එම්. දයාරත්න මයා  +94 710549055
1370 - යායේගෙදර  yayegedara1  ආර්.ජී.ඒ. රන්කොත් මිය  +94 776326857
1371 - හාතාපොල  hathapola1  ඩී.ජේ. ඉලංගකෝන් මයා  +94 717054405
1372 - බණ්ඩාර කොස්වත්ත  bandarakoswaththa 1  ආර්.පී..අයි. දමයන්ති මිය  +94 717043423
1395 - ඉහළ ගොමුගොමුව  ihala gomugomuwa1  ආර්.එම්.එස්.එස්. රාජගුරු මිය  +94 718987782
1396 - පහළ ගොමුගොමුව  pahalagomugomuwa 1  එම්.ඩබ්. කුමාර මයා  +94 779622914
1397 - ඇපලදෙණිය  epaladeniya1  කේ.කේ.එන්. ප්‍රියදර්ශනී මිය  +94 786621123
1398 - කඩවලගෙදර  kadawalagedara1  කේ.ඩී.එන්.එන්. විජේරත්න මිය  +94 722155066
1399 - මූණමල්දෙණිය  moonamaldeniya1  ටී.එම්.ඒ. තෙන්නකෝන් මිය  +94 721741606
1400 - මල්වානේගෙදර  malwanegedara1  ඩබ්.එන්.එස්. වීරසිංහ මිය  +94 776797128
1401 - අකරවත්ත  akarawaththa1  අයි.සී.එස්. විජේසෙූරිය මිය  +94 718945550
1402 - කඹුරපොල  kamburapola1  ඩබ්.පී.එල්.පී. වික්‍රමනායක මයා  +94 715210122
1405 - හිඳියාමුල්ල  hindiyamulla1  ආර්.එම්.ඩී. අබේරත්න මිය  +94 713317331
1409 - අැඹෝගෙදර  ambogedara1  ඩී.පී.පී.එස්. සේනාරත්න මිය  +94 713405008
1411 - දොරටියාගෙදර  doratiyagedara1  ඩී.එස්.එම්.කේ. විජේනායක මිය  +94 719491207
1412 - රිට්ටාදෙණිය  rittadeniya1  ආර්.එම්.ඩබ්. රාමනායක මිය  +94 717717359
1413 -  දහනැක්ගෙදර  dahanekgedara1  ඩී.එම්.එස්. දිසානායක මිය  +94 728480652
1414 - නාගොල්ලාගොඩ  nagollagooda1  ඊ.පී.කේ.එස්. ඇතුගල මිය  +94 777826163
1415 - අඹගහගෙදර  ambagahagedar1  කේ.එම්.පී.ජේ. ධර්මප්‍රිය මිය  +94 713111719
1416 - පිහිඹිය  pihimbiya1  එස්.පී.ටී.එන්.එන්. කුමාරි මිය  +94 721135739
1417 - රත්මලේ  rathmale1  ඩබ්.ඊ.එම්.එල්.කේ. ගුණතිලක මිය  +94 718367404
1418 - හෙට්ටිගම  hettigama1  ඒ.එන්. දමයන්ති මිය  +94 710494061
1419 - ජයසිරිපුර  jayasiripura1  ජී.එස්.සී.එන්. විජේරත්න මිය  +94 711050697
1420 - ඇහැටුමුල්ල  ehetumulla1  එච්.පී.ජී.ටී. ජයසිංහ මයා  +94 717137126
1421 - බරම්පොල  barampola1  ආර්.එම්.එන්.සී. රත්නායක මිය  +94 719515588
1422 - කෙවිටිය  kevitiya1  ආර්.පී.යූ.පී.පී. කුමාරි මිය  +94 724434562
1423 - හංතිහව  hanthihawa1  යූ.ඩී.එස්.එස්.බී. මැණිකේ මිය  +94 711403546
1424 - පැපොලේගම  papolegama1  එම්.ඒ.යු. ජයලත් මයා  +94 714387552
1425 - කරඳව  karadawa1  එස්.අයි.එස්. රූපසිංහ මයා  +94 702320032
1426 - උඩගම  udagama1  එච්.එම්.ඩී.අයි.කේ. දිසානායක මිය  +94 719507335
1427 - යෝධයාකන්ද  yodayakanda1  ඒ.ඒ.එස්.ඒ. කුමාර මයා  +94 702704843

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top