ග්‍රාම නිලධාරි වසම
සංවර්ධන නිලධාරිගේ නම දුරකතන අංකය
1348 - නිකපිටිය  dothell1 එන්. එන්. ලියනගේ මයා +94 728629830
1418 - හෙට්ටිගම munihirigama1 එල්.එස්. කරුණාරත්න මිය
+94 722922906
1335 - දිවුල්වැව  madulla1  පී.එම්.එන්.එන්. පතිරාජ මයා +94 722017705
1360 - මිදියාල  ganegama1  එම්.එම්.ඩී. ප්‍රියදර්ශන මයා +94 726851800
1330 - අකුරණ  madaina1  එච්.එම්.එස්.කේ. හේරත් මැණිකේ මිය +94 725413601
 1426 - උඩගම  akurana1

 ඒ.පී.ඒ.එස්. පීරිස් මිය

+94 770643442
1331 - වඩුමුන්න wadumunna1
 
 එස්.පී. ඉලංගකෝන් මයා +94 724070253
1370 - යායේගෙදර  dorabawila1  පී.එම්.එස්. නිශාන්ති මිය +94 726558046
1333 - මුණිහිරිගම  rajitha  ආර්.එම්.ආර්.ඩී. රත්නායක
+94 714695719
1334 - ගිරාතලාන  girathalana new  ජේ.එම්.ඩී. ජීවනී මිය +94 777812009

1325 - දෝතැල්ල

 diulwewa1  ඊ.එම්.පී.කේ. ඒකනායක මිය +94 779802018
1339 - බෝගොල්ල  hettipola1  පී.පී.ඩී.ඩී. සඳමාලි මිය +94 775352785
1412 - ඇහැටුමුල්ල  dolahamuna NEW  එස්.එම්.එච්.එෆ්. කරුණාරත්න මිය +94 786968120
1412 - රිට්ටාදෙණිය  kurundukubura 1  එස්.ඒ.ඒ. හේමමාලි මිය +94 714091923
1338 - කුරුඳුකුඹුර
 bogolla1
 එච්.එම්.ආර්.කේ. සංජීවනි මෙනවිය +94 711683766
1409 - ඇඹෝගෙදර  tekewa1  පී.ඩී.එන්. ගුණසේකර මිය +94 723523150
1342 - රිදීකන්ද  thengodagedara1  එන්.එම්.එන්. සඳමාලි මිය +94 728023993
1341 - තෙන්ගොඩගෙදර  rideekanda1   බී.එම්.එන්.ඩි. බාලසූරිය මිය +94 775159689
1343 - බමුණුමුල්ල  anushika rathnayaka ආර්.එම්.ඒ.අයි. රත්නායක මිය +94 718370390
1347 - කොටඹපිටිය  moragolla1  ආර්.එම්.එන්.එස්. රත්නායක මිය +94 766481502
1340 - ටැකෑව  meegaspitiya1  එච.එම්.ඒ.එස්. බණ්ඩාර මයා +94 716427250
1346 - පඬුවස්නුවර  paduwasnuwara1  බී.එම්.එස්.පී. බණ්ඩාර මයා +94 718179316
1344 - මොරගොල්ල kotambapitiya1  ඩී.එම්.සී. ප්‍රියන්ති මිය +94 718602568
1337 - දොළහමුන  nikapitiya 1  එච්.එම්.යූ.එල්.එම්. උබයිදුල්ලාහ් මයා +94 723993189
1328 - ගනේගම  rambeewa1  ආර්.ඒ.එන්.ඩී. රණසිංහ මිය +94 778919803
1327 - මදුල්ල  koonwewa1  එස්..ජී.පී. චන්ද්‍රානි මිය +94 713746544
1350 - කෝන්වැව  mandapola1  ඩී.වී.ආර්.කේ. සමරසිංහ මයා +94 719941776
1345 - මීගස්පිටිය  othegama1  අයි.එච්.එන්.ආර්. විජේසිංහ මිය +94 716888647
1351 - මණ්ඩාපොල  diggalagedara1  ආර්.එම්.ජී. රත්නායක මිය +94 714119060
1354 - දොරබාවිල  c.s.kumara  අයි.පී.සී.එස්. කුමාර මයා
+94 715162733
1349 - රඹෑව  kadawalagedara1  ඒ.එම්.එස්.එස්. අමරපති මිය +94 728093443
1395 - ඉහළ ගොමුගොමුව
 pahalagomugomuwa 1 එම්.ඩබ්. කුමාර මයා +94 779622914
1357 - මඩිගේ මිදියාල  nalinda  එම්. එල්.එන්. සුමනනසේන මයා
+94 713794460
1356 - නල්ලූර  palugaswewa1  එස්.ඩී.අයි.එන්. සෝමරත්න මිය +94 719433508
1326 - කහටවිල
 hindagahawewa1  ආර්.පී.ඩී.එස්. ප්‍රියදර්ශනී මිය +94 778225918
1359 - හිඳගහවැව  midiyala1  එන්.පී.ඒ. එස්. රත්නායක මිය  +94 714672607
1372 - බණ්ඩාර කොස්වත්ත  hammaliya1  එච්.ඩී.එස්.එම්. දයාරත්න මයා  +94 710549055
1371 - හාතාපොල
 yayegedara1  ආර්.ජී.ඒ. රන්කොත් මිය  +94 776326857
1336 - හෙට්ටිපොල  hathapola1  ඩී.ජේ. ඉලංගකෝන් මයා  +94 717054405
1361 - හම්මාලිය  bandarakoswaththa 1  ආර්.පී..අයි. දමයන්ති මිය  +94 717043423
1399 - මූණමල්දෙණිය
 ihala gomugomuwa1  ආර්.එම්.එස්.එස්. රාජගුරු මිය  +94 718987782
1396 - පහළ ගොමුගොමුව  palinda  එච්.පී.එල්.පී. ජයසූරිය මයා  +94 717873149
1411 - දොරටියාගෙදර  epaladeniya1  කේ.කේ.එන්. ප්‍රියදර්ශනී මිය  +94 786621123
1401 - අකරවත්ත  kadawalagedara1  කේ.ඩී.එන්.එන්. විජේරත්න මිය  +94 722155066
1400 - මල්වානේගෙදර  moonamaldeniya1  ටී.එම්.ඒ. තෙන්නකෝන් මිය  +94 721741606
1402 - කඹුරපොල  malwanegedara1  ඩබ්.එන්.එස්. වීරසිංහ මිය  +94 776797128
1413 -  දහනැක්ගෙදර  akarawaththa1  අයි.සී.එස්. විජේසෙූරිය මිය  +94 718945550
1405 - හිඳියාමුල්ල  kamburapola1  ඩබ්.පී.එල්.පී. වික්‍රමනායක මයා  +94 715210122
1352 - ඔතේගම  hindiyamulla1  ආර්.එම්.ඩී. අබේරත්න මිය  +94 713317331
1421 - බරම්පොල  ambogedara1  ඩී.පී.පී.එස්. සේනාරත්න මිය  +94 713405008
1397 - ඇපලදෙණිය  doratiyagedara1  ඩී.එස්.එම්.කේ. විජේනායක මිය  +94 719491207
1358 - පලුගස්වැව  madige midiyala 1  එම්.එච්.පී. ශාමිලා මිය  +94 778741800
1398 -  කරගහගෙදර  dahanekgedara1  ඩී.එම්.එස්. දිසානායක මිය  +94 728480652
1416 - පිහිඹිය
 nagollagooda1  ඊ.පී.කේ.එස්. ඇතුගල මිය  +94 777826163
1415 - අඹගහගෙදර  ambagahagedar1  කේ.එම්.පී.ජේ. ධර්මප්‍රිය මිය  +94 713111719
1424 - පැපොලේගම
 pihimbiya1  එස්.පී.ටී.එන්.එන්. කුමාරි මිය  +94 721135739
1419 - ජයසිරිපුර  rathmale1  ඩබ්.ඊ.එම්.එල්.කේ. ගුණතිලක මිය  +94 718367404
1329 - මඩඉන
 hettigama1  ඒ.එන්. දමයන්ති මිය  +94 710494061
1417 - රත්මලේ  jayasiripura1  ජී.එස්.සී.එන්. විජේරත්න මිය  +94 711050697
1414  - නාගොල්ලාගොඩ
 ehetumulla1  එච්.පී.ජී.ටී. ජයසිංහ මයා  +94 717137126
1355 - කඩවලගෙදර
 barampola1  ආර්.එම්.එන්.සී. රත්නායක මිය  +94 719515588
1425 - කරඳව  kevitiya1  ආර්.පී.යූ.පී.පී. කුමාරි මිය  +94 724434562
1353 - දිග්ගලගෙදර  hanthihawa1  යූ.ඩී.එස්.එස්.බී. මැණිකේ මිය  +94 711403546
1423 - හංතිහව  papolegama1  එම්.ඒ.යු. ජයලත් මයා  +94 714387552
1332 - පලලේගම
 karadawa1  එස්.අයි.එස්. රූපසිංහ මයා  +94 702320032
1422 - කෙවිටිය  udagama1  එච්.එම්.ඩී.අයි.කේ. දිසානායක මිය  +94 719507335
1427 - යෝධයාකන්ද  yodayakanda1  ඒ.ඒ.එස්.ඒ. කුමාර මයා  +94 702704843

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top