අනු අංකය තනතුර

අනුමත නිලධාරි සංඛ්‍යාව

ස්ථිර

පුරප්පාඩු

 අතිරික්ත
01.   ප්‍රාදේශීය ලේකම්
01 - 01
02.  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 -
03.  ගණකාධිකාරි 01 01 -
04.  පරිපාලන නිලධාරි 01 - 01
05. සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 01 01 -
06.  පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි 01 01
-
07  අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර් 01 01
08.  ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමණාකරණ  30 29 01
 09  තාක්ෂණික සහකාර 01  01
10.  සංවර්ධන සම්බන්ධීකරක 01 01
11  සංවර්ධන නිලධාරි 11 11
12  සංවර්ධන නිලධාරි 76  77 -
01
13  රියදුරු 02 01 01
14  කාර්යාල සහායක 07 07 -
15  තාක්ෂණික නිලධාරි 02 01 01
16  ග්‍රාම නිලධාරි
67 60 07
17  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික සහකාර 01  - 01
 එකතුව
204 192 13 01

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top