අනු අංකය තනතුර

අනුමත නිලධාරි සංඛ්‍යාව

ස්ථිර

පුරප්පාඩු

 අතිරික්ත
01.   ප්‍රාදේශීය ලේකම්
01 - 01
02.  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 -
03.  ගණකාධිකාරි 01 01 -
04.  පරිපාලන නිලධාරි 01 - 01
05. සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 01 01 -
06.  පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි 01 01
-
07  අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර් 01 01
08.  ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමණාකරණ  30 29 01
 09  තාක්ෂණික සහකාර 01  01
10.  සංවර්ධන සම්බන්ධීකරක 01 01
11  සංවර්ධන නිලධාරි 11 11
12  සංවර්ධන නිලධාරි 76  77 -
01
13  රියදුරු 02 01 01
14  කාර්යාල සහායක 07 07 -
15  තාක්ෂණික නිලධාරි 02 01 01
16  ග්‍රාම නිලධාරි
67 60 07
17  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික සහකාර 01  - 01
 එකතුව
204 192 13 01

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොල - 2019

පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම මත...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top