பிரதேச செயலாளர் பண்டுவஸ்நுவர (மேற்கு)

pic

 

எமது நோக்கு

''2025 ஆம் ஆண்டாகும் போது கு௫ணாகல் மாவட்ட பிரதேச செயலகங்களில் மிகச்சிறப்பான சேவை வழங்குபவராதல்''

 

எமது பணிஇலக்கு

''வினைத் திறனானதும் விளைதிறனானதும் வள முகாமைத்துவமும் திட்டமிட்ட அபிவிருத்தி செயற்பாட்டினதும் ஊடாக திருப்திகரமான மிகச்சிறந்த சேவையை பெற்றுக் கொடுத்து பிரதேச மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை எழுச்சி பெறச் செய்தல்''

 

வரலாற்றுப் பின்னணி

வடமேல் மாகாணத்தின் குருநாகல் மாவட்டத்தின் பண்டுவஸ்நுவர தேர்தல் தொகுதியில் அமைந்துள்ள பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவைப் பற்றி அறிமுகம் செய்கையில் அதன் வரலாற்றுப் பின்னணி பற்றிய விபரிப்பு முக்கியமானது. அதன்படி உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பிரசித்த பெற்ற பண்டுவஸ்நுவர நகரம் பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலாளர் பிரிவினை முன்னிலைப்படுத்தி அமைந்துள்ளது. பண்டுவஸ்நுவர இராசதானியின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் பற்றி இரு கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. அதிலொன்று சிங்கள மன்னராட்சியினைத் தொடங்கியவரான விஜய மன்னனின் பின் மன்னர் பதவி கிடைக்கப் பெற்ற பண்டுகாபய என்னும் பண்டுவஸ்தேவ் கி.பி.414 அளவில் தனது இராசதானி இங்கு வைத்தே ஆரம்பித்தார் என்பது... வரலாற்றை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது உன்மாத சித்ரா தீக காமினி காவியமும் பண்டுவஸ்நுவர வரலாற்று நகரைப் பின்னனணியாகக் கொண்டே அமைந்துள்ளன.

பேராசியர் செனரத் பரணவிதாரன அவர்களின் ஆய்வின்படி பண்டுவஸ்நுவர என்பது பொலன்னறுவை இராசதானியில் இருந்தவாறு மகா பராக்கிரமாகு மன்னன் முழு நாட்டையும் ஒன்றுபடுத்திய சந்தர்ப்பத்தில் தனது இராசதானியை அமைத்துக் கொண்டது பண்டுவஸ்நுவரவிலிருந்து என்பதாகும். அதன் படி பண்டுவஸ்நுவர புனித பூமியினுள் காணப்படும் புராதன வஸ்துக்கள் மகா பராக்கிரமபாகு மன்னனின் இராச மாளிகை மற்றும் பரிபாலன சமய கட்டுமானங்களின் எச்சங்களாகும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.


நிருவாகப் பின்னணி

மேற் போன்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பண்டுவஸ்நுவர நகரின் நிர்வாக விடயங்களின் ஆரம்பம் 1960 களிலிருந்து தென்படுகிறது. அதன்படி ஹெட்டிபொல பிரதேச வரிமான அதிகாரப்பிரிவு கிராதலான, திஸ்ஸவ, அங்கமுவ மற்றும் பலதொர ஆகிய நான்கு கோரலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனது நிருவாக விடயங்களை ஆரம்பிக்கின்றது. இருந்த போதிலும் 1977 பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னர் பாராளுமன்ற தேர்தல் தொகுதி நிருவாக ஆணைக்குழுவின் சிபாரிசின் படி பண்டுவஸ்நுவர புதிய தேர்தல் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. அதன்போது பலதொர கோரலை நிகவரடிய தேர்தல் தொகுதியுடன் இணைக்கபட்டது. அதன் பிறகு ஹெட்டிபொல உதவி அரசாங்க அலுவளர் பிரிவு பண்டுவஸ்நுவர தேர்தல் தொகுதிக்கு மட்டம் வரையறுக்கப்பட்டதுடன் அது பண்டுவஸ்நுவர உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரிவு என அழைக்கப்பட்டது. கிராதலான, திஸ்ஸவ. அங்கமுவ, கரந்தாபத்துல. உதறுயடிகஹ ஆகிய ஐந்து கோரளைகளுடன் 103 கிராமிய அலுவளர் பிரிவுகளைக் கொண்டதாக கட்டுப்பொத்த உப அலுவலகம் அடங்கலாக நிருவாக விடயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

1990 இல் நிருவாக பண்முகப்படுத்தலுக்கு அமைவாக பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அமைக்கப்பட்டது. கட்டுப்பொத்த உப அலுவலகத்திற்கும் வாரியபொல பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்கும் கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் இணைக்கபட்டதால் கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை 78 ஆக குறைக்கப்பட்டதுடன் 2007 ஆம் ஆண்டில் பண்டுவஸ்நுவர கிழக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டதுடன் பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு எனப் பெயரிடப்பட்டதுடன் கிராம அலுவலர் பிரிவு 64 ஆகக் குறைக்கபட்டது. எனினும், 2013 ம் ஆண்டு பண்டுவஸ்நுவர கிமுக்கு பிரதேச செயலக காரியாளயத்திற்குற்பட்டிருந்த கிராம சேவகர் பிரிவு மூன்று மீண்டும் பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகப் பிரிவுக்கு உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது

இப்பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் நிருவாகத்திற்கு தலைமைத்துவம் வழங்கியவர்களாக பின்வருவோரைக் குறிப்பிடலாம் :


திரு.ஆரியரத்ன முனசிங்க அவர்கள் பிரதேச வருமான அதிகாரியாக 1972 தொடக்கம் 1976 வரை
திரு.பேர்னாட் கீர்த்திரத்ன அவர்கள் பிரதேச வருமான அதிகாரியாக 1976 தொடக்கம் 1978 வரை
திரு.ர.ஜ.மு.குணசேகர அவர்கள் பிரதேச செயலாளராக 1978 தொடக்கம் 1997 வரை
திரு.சரத் அபே குணவர்தன அவர்கள் பிரதேச செயலாளராக 1997 தொடக்கம் 2004 வரை
திரு.ஏ.எம்.கே.பீ.அதிகாரி அவர்கள் பிரதேச செயலாளராக 2004 தொடக்கம் 2008 வரை
திரு.டப்.ஏ.குலசூர்ய அவர்கள் பிரதேச செயலாளராக 2008 தொடக்கம் 2015 வரை
திரு. டீ. பி.எச். குமார அவர்கள் பிரதேச செயலாளராக 2015 தொடக்கம் 2018 வரை
திரு. என்.ஏ.ஏ.எஸ். ப்ரியங்கர அவர்கள் பிரதேச செயலாளராக அவர்கள் 2018 தொடக்கம் இதுவரை

பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு வடக்கே கொபேகனை மற்றும் வாரியபொல பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளையும் தெற்கே குளியாப்பிடிய மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவினையும் கிழக்கே பண்டுவஸ்நுவர கிழக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவையும் மேற்கே பிங்கிரிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவையும் எல்லைகளாகக் கொண்ட 172 சதுர கிலோ மீற்றர் நிலப்பரப்பைக் கொண்டமைந்துள்ளது. கொலமுனுஓயா மற்றும் புஜ்ஜமுவ ஓயா போன்ற சிற்றாருகள் பண்டுவஸ்நுவர பூமிக்கு செழிப்பை வழங்குகின்றது.

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top