பிரிவு   பெயர் பதவி முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
பண்டுவஸ்நுவர - மேற்கு ලඛකධකර  திருமதி. எல்.டீ. சதுரானி பிரதி மாவட்டப் பதிவாளர்

பிரதேச செயலகம்

பண்டுவஸ்நுவர - மேற்கு

ஹெட்டிபொல

+94714489084
கிராதலான   திருமதி. ஏ.எம். ஹேமலதா குமாரிஹாமி திருமணப் பதிவாளர் கிராதலான, ஹெட்டிபொல +94 372291172
கடுமுலுவ   திருமதி. எஸ்.பீ. சேனானாயக திருமணப் பதிவாளர் கடுமுலுவ, கனத்தேவெவ +94 713344772
ஹிதியாமுல்ல   திரு. பீ.எம்.ஆர். பஸ்னாயக திருமணப் பதிவாளர் கடவலகெதர, மூணமல்தெனிய +94 771123610
ரம்பேவ   திரு. எம்.எல்.எம். அபுதாஹிர் திருமணப் பதிவாளர் ரம்பேவ, ஸுனந்தபுர +94778633200
பண்டார கொஸ்வத்த   திரு.எஸ். ஜஹுபர்டீன் திருமணப் பதிவாளர் சிலாபம் வீதி, பண்டார கொஸ்வத்த +94 375711159
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top