பிரிவு   பெயர் பதவி முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
பண்டுவஸ்நுவர - மேற்கு ලඛකධකර  திருமதி. எல்.டீ. சதுரானி பிரதி மாவட்டப் பதிவாளர்

பிரதேச செயலகம்

பண்டுவஸ்நுவர - மேற்கு

ஹெட்டிபொல

+94714489084
கிராதலான   திருமதி. ஏ.எம். ஹேமலதா குமாரிஹாமி திருமணப் பதிவாளர் கிராதலான, ஹெட்டிபொல +94 372291172
கடுமுலுவ   திருமதி. எஸ்.பீ. சேனானாயக திருமணப் பதிவாளர் கடுமுலுவ, கனத்தேவெவ +94 713344772
ஹிதியாமுல்ல   திரு. பீ.எம்.ஆர். பஸ்னாயக திருமணப் பதிவாளர் கடவலகெதர, மூணமல்தெனிய +94 771123610
ரம்பேவ   திரு. எம்.எல்.எம். அபுதாஹிர் திருமணப் பதிவாளர் ரம்பேவ, ஸுனந்தபுர +94778633200
பண்டார கொஸ்வத்த   திரு.எஸ். ஜஹுபர்டீன் திருமணப் பதிவாளர் சிலாபம் வீதி, பண்டார கொஸ்வத்த +94 375711159
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top