අනු අංකය
රෝහල/ ස්ථානය දුරකථන අංකය
     

01

රජයේ මහ රෝහල  - හෙට්ටිපොල

+94 372291061

02

රජයේ රෝහල       - බණ්ඩාරකොස්වත්ත

03

රජයේ රෝහල       - මූනමල්දෙණිය

+94 372291537

News & Events

28
අගෝ2017
ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

  පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top