இல பாடசாலைகளின் பெயர்
01. தேசிய பாடசாலை - பண்டுவஸ்நுவர
02. மத்திய மகா வித்தியாலயம் - நாகொல்லாகொட
03.

மகா வித்தியாலயம் - ஹெட்டிபொல

04. மகா வித்தியாலயம் - கடவலகெதர
05. முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலயம் - மடிகே மிதியால
06. முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம் - கொடம்பபிடிய
07. மகா வித்தியாலயம் - மதுல்ல
08. மகா வித்தியாலயம் - பண்டாரகொஸ்வத்த
09. மகா வித்தியாலயம் - தேவ​மெதி குடாவெவ
10. சுமனசார நவோதய மகா வித்தியாலயம்
11. மகா வித்தியாலயம் - தஹனெக்கெதர
12. முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம் - பண்டாரகொஸ்வத்த
13. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பண்டுவஸ்நுவர
14. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கோன்வெவ
15. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பலுகஹவெல
16. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ரம்பாவெவ
17. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கூரடிஹேன
18. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ஹுன்னெலும்புவ
19. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - மடிகே அனுக்கனே
20. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - வடுமுன்ன
21. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - மடஇன
22. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - டகேவ
23. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ஹிந்தகஹவெவ
24. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - எபலதெனிய
25. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கொமுகொமுவ

26.

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - போரவெவ
27. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பண்டார தம்பிடிய
28. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ஹன்திஹவ
29.

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பஹல பிஹிம்பிய

30. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - உடகம
31. முஸ்லிம் கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - எஹடுமுல்ல
32. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கபுரபொல
33.

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பிஹிம்பிய ரத்மலே

34. ஆரம்பப் பாடசாலை - ஹெட்டிபொல
35. முஸ்லிம் ஆரம்பப் பாடசாலை - கொடதுருகம
36. ஆனந்த ஆரம்பப் பாடசாலை - நல்லூர
37. ஆரம்பப் பாடசாலை - மெதகம
38. ஆரம்பப் பாடசாலை - மன்டபொல
39. முஸ்லிம் ஆரம்பப் பாடசாலை - கூரடிஹேன
40. ஆரம்பப் பாடசாலை - முனிஹிரிகம
41. ஆரம்பப் பாடசாலை - கனேகம
42. ஆரம்பப் பாடசாலை - துனுகயாவத்த
43. ஆரம்பப் பாடசாலை - தொரடியாகெதர
44. இந்தஹார வித்தியாலயம்
45. முஸ்லிம்  வித்தியாலயம் - தோரகொடுவ
46. லதரு வித்தியாலயம் - கனதொலுவ

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top