இல பாடசாலைகளின் பெயர்
01. தேசிய பாடசாலை - பண்டுவஸ்நுவர
02. மத்திய மகா வித்தியாலயம் - நாகொல்லாகொட
03.

மகா வித்தியாலயம் - ஹெட்டிபொல

04. மகா வித்தியாலயம் - கடவலகெதர
05. முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலயம் - மடிகே மிதியால
06. முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம் - கொடம்பபிடிய
07. மகா வித்தியாலயம் - மதுல்ல
08. மகா வித்தியாலயம் - பண்டாரகொஸ்வத்த
09. மகா வித்தியாலயம் - தேவ​மெதி குடாவெவ
10. சுமனசார நவோதய மகா வித்தியாலயம்
11. மகா வித்தியாலயம் - தஹனெக்கெதர
12. முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம் - பண்டாரகொஸ்வத்த
13. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பண்டுவஸ்நுவர
14. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கோன்வெவ
15. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பலுகஹவெல
16. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ரம்பாவெவ
17. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கூரடிஹேன
18. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ஹுன்னெலும்புவ
19. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - மடிகே அனுக்கனே
20. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - வடுமுன்ன
21. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - மடஇன
22. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - டகேவ
23. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ஹிந்தகஹவெவ
24. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - எபலதெனிய
25. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கொமுகொமுவ

26.

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - போரவெவ
27. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பண்டார தம்பிடிய
28. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - ஹன்திஹவ
29.

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பஹல பிஹிம்பிய

30. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - உடகம
31. முஸ்லிம் கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - எஹடுமுல்ல
32. கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - கபுரபொல
33.

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் - பிஹிம்பிய ரத்மலே

34. ஆரம்பப் பாடசாலை - ஹெட்டிபொல
35. முஸ்லிம் ஆரம்பப் பாடசாலை - கொடதுருகம
36. ஆனந்த ஆரம்பப் பாடசாலை - நல்லூர
37. ஆரம்பப் பாடசாலை - மெதகம
38. ஆரம்பப் பாடசாலை - மன்டபொல
39. முஸ்லிம் ஆரம்பப் பாடசாலை - கூரடிஹேன
40. ஆரம்பப் பாடசாலை - முனிஹிரிகம
41. ஆரம்பப் பாடசாலை - கனேகம
42. ஆரம்பப் பாடசாலை - துனுகயாவத்த
43. ஆரம்பப் பாடசாலை - தொரடியாகெதர
44. இந்தஹார வித்தியாலயம்
45. முஸ்லிம்  வித்தியாலயம் - தோரகொடுவ
46. லதரு வித்தியாலயம் - கனதொலுவ

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top