අනු අංකය

                    තැපැල් කාර්යාලය

 තැපැල්    කේතය  

 

 

 

01    

තැපැල් කාර්යාලය       - හෙට්ටිපොල

60430

02

උප තැපැල් කාර්යාලය -  පඬුවස්නුවර

03

තැපැල් කාර්යාලය       - පිහිඹිය, රත්මලේ

60439

04

උප තැපැල් කාර්යාලය -  සුනන්දපුර

60436

05

තැපැල් කාර්යාලය       - කූරටිහේන

06

උප තැපැල් කාර්යාලය - මණ්ඩපොල

60434

07

උප තැපැල් කාර්යාලය - මූනමල්දෙණිය

60218

08

උප තැපැල් කාර්යාලය - ඉහළ ගොමුගොමුව

60211

09

උප තැපැල් කාර්යාලය - බණ්ඩාරකොස්වත්ත

60424

10

උප තැපැල් කාර්යාලය - නාගොල්ලාගොඩ

60226

11

උප තැපැල් කාර්යාලය - තුත්තිරිපිටිගම

60426

12

උප තැපැල් කාර්යාලය - පහළ ගොමුගොමුව

13

උප තැපැල් කාර්යාලය - අකුරණ

60438

14

උප තැපැල් කාර්යාලය - කනත්තේවැව

60422

15

උප තැපැල් කාර්යාලය - හල්මිල්ලවැව

News & Events

28
අගෝ2017
ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

  පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top