සිවිල් ලියාපදිංචිය

සිවිල් ලියාපදිංචිය කොටස් තුනකි

 1. උපත් ලියාපදිංචිය
 2. මරණ ලියාපදිංචිය
 3. විවාහ ලියාපදිංචිය වශයෙනි.

1. උපත් ලියාපදිංචි කිරීම සහ උප්පැන්න සංශෝධනය කිරීම

කල්ගතවූ උපත් ලියාපදිංචි කිරීම උප්පැන්න හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනතේ 110 පරිච්ජේදයේ 24 වගන්තිය යටතේ ද, උප්පැන්න සංශෝධන කටයුතු එම පනතේ 27, 27 (අ), 36, 52(1) සහ 53 යන වගන්ති යටතේ සිදු කිරීමට ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.

මේ සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි,

i. කල්ගතවූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම

 • උපත් වාර්තාව (රෝහලෙන් හෝ ග්‍රාම නිලධාරී විසින් නිකුත් කළ)
 • සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන
 • ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනය
 • හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛනය
 • මව/පියගේ උප්පැන්න සහතිකය
 • මව/පියගේ විවාහ සහතිකය
 • දිවුරුම් ප්‍රකාශය
 • 50/= ක ගාස්තුවක්

ii. වාසගම හෝ නම සංශෝධනය කිරීම

 • නම සංශෝධනය කරන අයගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • ග්‍රාම නිළධාරි සහතිකය (අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් අනු අත්සන් කර ගත යුතුය)
 • සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයෙක් ඉදිරියේ දිවුරන ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් (ඉදිරියට භාවිතා කරන නමින් පටන් ගත යුතුයි)
 • අළුත් නම භාවිතා කල අවුරුද්දකට වඩා පැරණි සාක්ෂි 3 ක් (පුවත්පත් දැන්වීම / ස්වේච්ඡා සමිතිවල ලිපි / බැංකු ගිණුම් / ජාතික හැඳුණුම්පත / පාසල් සහතික / දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික / විවාහ සහතික ආදිය)
 • වයස අවු 7 ට අඩු දරුවකුගේ නම්, මාස 6ක් පැරණි එක් සාක්ෂියක් ප්‍රමාණවත් වේ
 • රු.75/- මුද්දර 1යි
 • රු. 5/- මුද්දර 2 යි
 • පයිල් කවර 1 යි 

 

iii. උප්පැන්න සහතිකයේ ද‍ෙමාපියන්ගේ තොරතුරු සහ උපන් දිනය නිවැරදි කිරීම

 • දෙමව්පියන්ගේ උප්පැන්න සහතික වල මුල් පිටපත් හා විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • වැරදි තොරතුරු ඇති උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • පියාගේ තොරතුරු ඇතුලත් වී නොමැති උප්පැන්න සහතික වල නැවත එම තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්
 • ග්‍රාම නිළධාරි සහතිකයක
 • රු.50/- ක ගාස්තුවක්

 

2. මරණ ලියාපදිංචි කිරීම හා මරණ සහතික සංශෝධනය කිරීම

කල්ගතවූ මරණ ලියාපදිංචි කිරීම උප්පැන්න හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනතේ 110 පරිච්ජේදයේ 36 වගන්තිය යටතේ ද, මරණ සහතික සංශෝධනය කිරීම එම පනතේ 52(1) වගන්තිය යටතේද සිදු කරනු ලබයි.

මේ සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි,‍

i. කල් ඉකුත් වූ මරණයක් ලියාපදිංචි කිරීම

 • මරණය ලියාපදිංචි වී නොමැති බවට සහතිකය (හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛණය)
 • රෝහල් මරණ වාර්ථාව
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනු අත්සන් තබන ලද ග්‍රාම නිළධාරි වාර්ථාව
 • මරණ දැන්වීම / ශෝක ප්‍රකාය
 • අවමංගල්‍ය භාණ්ඩ ලබාගත් ලදුපත්
 • මරණාධාර සංගමයේ ලිපියක්
 • අවසන් කටයුතු වලට සහභාගි වූ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ හෝ පූජා ප්‍රසාදිතුමා ගේ ලිපිය
 • රු. 50/- ක ගාස්තුවක්

 

03. විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම

ලියාපදිංචි කලහැකි විවාහ වර්ග 3 කි. එනම්,

 • උඩරට විවාහ
 • සාමාන්‍ය (පහතරට) විවාහ
 • මුස්ලිම් විවාහ

වශයෙනි.මෙයින් උඩරට විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම, දික්කසාද තීන්දු ලබාදීම සහ සහතික සංශෝධන බලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සතුය.

සාමාන්‍ය විවාහ (පහත රට) ලියාපදිංචි කිරීමේ බලය රෙජිස්ට්‍රාර් වරුන් සතු වුවත් දික්කසාද තීන්දු ලබාදීම සහ සහතික සංශෝධන බලය උසාවි නියෝග මත සිදුවේ.

මුස්ලිම් විවාහ සම්බන්ධ බලතල මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් දික්කසාද ක්වාසිවරුන් සතුය.

මෙයට අමතරව උපත්, විවාහ, මරණ සහතික නිකුත් කිරීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයෙන් සිදු වේ.

විවාහ ලියාපදිංචි ගාස්තුව  -  රු. 1150.00 කි.

විවාහ සහතිකපත්‍ර
[PDF - 0.0 KB]

 

සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම

 • අංකය හා ලියාපදිංචි දිනය තිබේනම් එක පිටපතකට රු. 100.00 කි.
 • උපන් දිනය/ මියගිය දිනය පමණක් තිබේනම් (ලියාපදිංචි අංකය නොදන්නා විට) එක පිටපතකට රු. 200.00 කි.

News & Events

28
අගෝ2017
ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

  පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top