රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ ඉටුකරන රාජකාරි

 1. අනවසර අල්ලා ගැනීම් පිලිබඳ කටයුතු කිරිම
 2. බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අදාල රාජකාරි (ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත, රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත අනුව)
 3. දීමනා පත්‍ර සකස් කිරීමට අදාල රාජකාරි (ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත, එල්.ආර්.ඕ.නියාදන සාදන, පූජා ඔප්පු)
 4. ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීම
 5. රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවලට ඉඩම් නිදහස් කිරීමට අදාල රාජකාරි
 6. පළාත් පාලන ආයතන වලට ඉඩම් පැවරීම

 

දීමනා පත්‍ර හා අවසර පත්‍ර වල පසු කටයුතු

 1. පසු උරුමය නම් කිරීම / අනුප්‍රාප්තිකයා නම් කිරිම
 2. මුල් අයිතිය සංශෝධනය
 3. කොන්දේසි ලිහිල් කිරිම
 4. ඇපයට තැබීමට අවසර දීමට අදාල රාජකාරි
 5. දීමනා පත්‍ර / අවසර පත්‍ර අවලංගු කිරීම
 6. අයිතිය බැහැර කිරීම හා පැවරීම සඳහා කටයුතු කිරීම
 7. දීමනා පත්‍රවල වැරදි නිවැරදි කිරීම

 

මෙයට අමතරව,

 1. ඉඩම් ආරවුල් සම්බන්ධ කටයුතු
 2. ඉඩම් හා සම්බන්ධ අධිකරණ කටයුතු (රජයේ ඉඩම් )
 3. දැව හෙලීම් සම්බන්ධ ක්ෂේත්‍ර පරික්ෂණ හා නිර්දේශ ආදි කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.

 

 

News & Events

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - 2019

   පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

සේනා දළඹුවාගේ හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව සියලුම...

Scroll To Top