• විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම
  [PDF - 0.0 KB]
 • සිවිල් විශ්‍රාම වැටුප
  [PDF - 0.0 KB]
 • වැන්දඹු විශ්‍රාම වැටුප
  [PDF - 0.0 KB]
 • හමුදා විශ්‍රාම වැටුප
  [PDF - 0.0 KB]
 • හමුදා යැපීම් විශ්‍රාම වැටුප
  [PDF - 0.0 KB]
 • අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප
  [PDF - 0.0 KB]

News & Events

28
අගෝ2017
ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

ධර්ම දේශනා පිංකම හා වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශණය

  පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ...

28
අගෝ2017
බක්මහ උළෙල - 2019

බක්මහ උළෙල - 2019

පඬුවස්නුවර - බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාලයේ නිලධාරින්...

Scroll To Top